• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про проведення інвентаризації обладнання в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, Міністерство охорони здоров'я УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 28.10.2013  № 918
 2. Про проведення інвентаризації обладнання в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу

  На виконання Порядку проведення інвентаризації обладнання в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу ( 711-2013-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 року № 711 (далі — Порядок), НАКАЗУЮ:

  1. Керівникам державних закладів охорони здоров'я, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі — Державні заклади), щорічно:

  1.1. Утворювати інвентаризаційні комісії для проведення інвентаризації високовартісного обладнання у Державних закладах відповідно до вимог пункту 7 Порядку( 711-2013-п ) у строк до 1 листопада.

  1.2. Проводити інвентаризацію високовартісного обладнання, що станом на 1 листопада знаходиться на балансі Державних закладів, у строк до 1 грудня.

  1.3. Проводити інвентаризацію із застосуванням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я відповідно до Положення про автоматизовану інформаційно-аналітичну систему ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я державної форми власності( z0161-13 ), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 листопада 2012 року № 933, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за № 161/22693 (далі — ІАС).

  1.4. Призначати відповідальних за проведення інвентаризації та подання оформлених відповідно до вимог пункту 8 Порядку( 711-2013-п ) актів інвентаризації, форма яких наведена у додатку 1 до цього наказу, а також звітів щодо відповідності оснащення закладу охорони здоров'я табелю оснащення, форма яких наведена у додатку 4 ( v0918282-13 ), на паперових носіях та в електронному вигляді до державного підприємства "Український інформаційно-обчислювальний центр Міністерства охорони здоров'я України" (далі — ДП УІОЦ МОЗ України) у строк до 5 грудня.

  1.5. Відшкодовувати витрати за відрядження за основним місцем роботи у порядку, встановленому законодавством.

  2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щорічно забезпечувати:

  2.1. Утворення інвентаризаційних комісій для проведення інвентаризації високовартісного обладнання у комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі — Комунальні заклади), відповідно до вимог пункту 7 Порядку( 711-2013-п ) у строк до 1 листопада.

  2.2. Організацію проведення інвентаризації високовартісного обладнання, що станом на 1 листопада знаходиться на балансі Комунальних закладів, у строк до 1 грудня.

  2.3. Визначення зі складу працівників Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим (далі — МОЗ АРК), структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій посадових осіб, відповідальних за узагальнення отриманих від Комунальних закладів актів інвентаризації, підготовку зведених актів по регіону, подання їх до ДП УІОЦ МОЗ України, а також здійснення вибіркових перевірок Комунальних закладів щодо достовірності наданої ними інформації.

  Копії наказів щодо призначення посадових осіб, зазначених у цьому підпункті, надавати до ДП УІОЦ МОЗ України у строк до 2 листопада.

  2.4. Прийом від Комунальних закладів актів інвентаризації, їх реєстрацію та узагальнення, а також звітів щодо відповідності оснащення закладу охорони здоров'я табелю оснащення.

  2.5. Застосовування ІАС при формуванні зведених актів інвентаризації у розрізі інтенсивності використання та причин невикористання обладнання, експлуатаційного стану обладнання, форми яких наведені у додатках 2, 3 до цього наказу.

  2.6. Формування зведених актів відповідності оснащення закладів охорони здоров'я регіонів табелям оснащення у розрізі рівнів надання медичної допомоги, форма яких наведена у додатку 5 до цього наказу, на підставі наданих Комунальними закладами актів відповідності оснащення закладу охорони здоров'я табелю оснащення.

  2.7. Відрядження посадових осіб, зазначених у підпункті 2.3 цього наказу, для подання до ДП УІОЦ МОЗ України документів, зазначених у підпунктах 2.5, 2.6 цього наказу, на паперових носіях та в електронному вигляді у строк до 15 грудня.

  2.8. Відшкодування витрат за відрядження здійснювати за основним місцем роботи у порядку, встановленому законодавством.

  3. ДП УІОЦ МОЗ України (А. Бровді) забезпечувати:

  3.1. Технічний супровід проведення інвентаризації високовартісного обладнання в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу із застосуванням ІАС.

  3.2. Реєстрацію, узагальнення документів, які зазначені у підпунктах 2.5, 2.6 цього наказу, отриманих від МОЗ АРК, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  3.3. Перевірку відповідності відомостей документів, які зазначені у підпунктах 1.4, 2.5, 2.6 цього наказу, даним, що містяться в ІАС.

  3.4. Реєстрацію, узагальнення отриманих від Державних закладів документів, які зазначені у підпункті 1.4 цього наказу.

  3.5. Формування за допомогою ІАС зведених актів інвентаризації по Державних закладах у розрізі інтенсивності використання та причин невикористання обладнання, експлуатаційного стану обладнання.

  3.6. Формування зведених актів відповідності оснащення Державних закладів табелям оснащення у розрізі рівнів надання медичної допомоги на підставі наданих ними актів відповідності оснащення закладу охорони здоров'я табелю оснащення.

  3.7. Надання прошитих, пронумерованих зведених документів, які зазначені у підпунктах 3.2, 3.5, 3.6 цього наказу, на паперових носіях, а також в електронному вигляді (у формі електронних документів у форматі .xls, засвідчених електронним цифровим підписом керівника ДП УІОЦ МОЗ України) до Управління бухгалтерського обліку МОЗ України у строк до 20 грудня.

  4. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Управлінню бухгалтерського обліку МОЗ України (Н. Лапенко) забезпечити аналіз отриманої від ДП УІОЦ МОЗ України інформації у строк до 29 грудня.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Р. Богачева.

  Міністр

  Р. Богатирьова

  Додаток 1 до наказу Міністерства охорони здоров'я України 28.10.2013 № 918

  АКТ інвентаризації високовартісного обладнання станом на "___" ____________ року

  ________________________________________________ (найменування закладу охорони здоров'я)

  ________________________________________________ (код закладу охорони здоров'я за ЄДРПОУ)

  Область

  Населений пункт

  Найменування закладу

  Рівень надання медичної допомоги

  Група обладнання

  Торгова назва обладнання

  Інвентарний номер

  Первісна вартість, грн.

  Залишкова вартість, грн.

  Інтенсивність використання

  Причина невикористання (якщо не використовується)

  Експлуатаційний стан обладнання

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. Разом за описом:

  а) кількість порядкових номерів

  _______________________________ (прописом)

  б) загальна кількість одиниць, фактично

  _______________________________ (прописом)

  в) на суму, грн., фактично

  _______________________________ (прописом)

  Голова комісії

  _______________ (посада)

  ____________ (підпис)

  ________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

  Члени комісії:

  _______________ (посада)

  ____________ (підпис)

  ________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

  _______________ (посада)

  ____________ (підпис)

  ________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

  _______________ (посада)

  ____________ (підпис)

  ________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

  Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному акті з № ___ до № ___, перевірені комісією в натурі за моєї (нашої) присутності та внесені в акт, у зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Цінності, перелічені в акті, знаходяться на моєму (нашому) відповідальному зберіганні.

  Особа(и), відповідальна(і) за збереження основних засобів:

  "___" ____________ 200_ р.

  ____________________________________________________________________

  Вказані у цьому акті дані перевірив

  _____________________ (посада)

  ________________ (підпис)

  "___" ____________ 200_ р.

  Начальник Управління бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

  Н. Лапенко

  Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. Хобзей

  Додаток 2 до наказу Міністерства охорони здоров'я України 28.10.2013 № 918

  ЗВЕДЕНИЙ АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ у розрізі інтенсивності використання та причин невикористання високовартісного обладнання станом на "___" ___________ року

  _______________________________________________________ (найменування регіонального підрозділу з питань охорони здоров'я)

  Найменування регіону

  Рівень надання медичної допомоги

  Група обладнання

  Загальна кількість одиниць обладнання по групі

  Загальна сума вартості обладнання по групі, тис. грн.

  Інтенсивність використання обладнання

  Причина невикористання обладнання

  Використовується

  Тимчасово не використовується

  Відсутність витратних матеріалів

  Відсутність дозволу на експлуатацію

  Відсутність персоналу

  Не введено в експлуатацію

  Інші причини

  % від загальної кількості

  Сума, тис. грн.

  % від загальної кількості

  Сума, тис. грн.

  % від загальної кількості

  Сума, тис. грн.

  % від загальної кількості

  Сума, тис. грн.

  % від загальної кількості

  Сума, тис. грн.

  % від загальної кількості

  Сума, тис. грн.

  % від загальної кількості

  Сума, тис. грн.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. 15
 13. 16
 14. 17
 15. 18
 16. 19
 17. Усього за вторинним рівнем:

  Усього за третинним рівнем:

  ЗАГАЛОМ:

  Начальник

  _______________ (підпис)

  ______________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

  Головний бухгалтер

  _______________ (підпис)

  ______________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

  Начальник Управління бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

  Н. Лапенко

  Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. Хобзей

  Додаток 3 до наказу Міністерства охорони здоров'я України 28.10.2013 № 918

  ЗВЕДЕНИЙ АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ у розрізі експлуатаційного стану високовартісного обладнання станом на "___" _____________ року

  ________________________________________________________ (найменування регіонального підрозділу з питань охорони здоров'я)

  Найменування регіону

  Рівень надання медичної допомоги

  Група обладнання

  Загальна кількість одиниць обладнання по групі

  Загальна сума вартості обладнання по групі, тис. грн.

  Експлуатаційний стан обладнання

  Задовільний

  Потребує поточного ремонту

  Потребує капітального ремонту

  Ремонту не підлягає

  % від загальної кількості

  Сума, тис. грн.

  % від загальної кількості

  Сума, тис. грн.

  % від загальної кількості

  Сума, тис. грн.

  % від загальної кількості

  Сума, тис. грн.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 18. 10
 19. 11
 20. 12
 21. 13
 22. Усього за вторинним рівнем:

  Усього за третинним рівнем:

  ЗАГАЛОМ:

  Начальник

  _______________ (підпис)

  ______________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

  Головний бухгалтер

  _______________ (підпис)

  ______________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

  Начальник Управління бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

  Н. Лапенко

  Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. Хобзей

  Додаток 4 до наказу Міністерства охорони здоров'я України 28.10.2013 № 918

  ЗВІТ щодо відповідності оснащення закладу охорони здоров'я табелю оснащення станом на "___" _____________ року

  ________________________________________________________________ (повне найменування табеля оснащення, реквізити нормативно-правового акта, яким затверджено табель оснащення) ________________________________________________________________ (найменування регіону, населеного пункту, закладу охорони здоров'я, рівня надання медичної допомоги)

  Найменування структурного підрозділу

  Найменування відділення структурного підрозділу

  Кількість ліжок у структурному підрозділі (відділенні структурного підрозділу)

  Найменування обладнання

  Фактична кількість обладнання

  Потреба в обладнанні відповідно до табеля оснащення

  Різниця між фактичною кількістю обладнання та потребою в обладнанні відповідно до табеля оснащення

  Рівень відповідності забезпеченості табелю оснащення (у % від потреби в обладнанні відповідно до табеля оснащення)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 23. 7 = 5 — 6
 24. 8

  Всього

  X

  X

  X

  Керівник

  _______________ (підпис)

  ______________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

  Головний бухгалтер

  _______________ (підпис)

  ______________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

  Примітки:

  1. Стовпчик 2 заповнюється у тому випадку, якщо заклад охорони здоров'я (одна юридична особа) має складну розгалужену структуру. В інших випадках заповнюється лише стовпчик 1. Наприклад, Іванівське клінічне територіальне медичне об'єднання у своїй структурі має Гінекологічний центр, Акушерсько-гінекологічний стаціонар. Кожний із зазначених структурних підрозділів має у своєї структурі Перше відділення та Друге відділення. У даному випадку у стовпчику 1 вказуються значення Гінекологічний центр, Акушерсько-гінекологічний стаціонар, а у стовпчику 2 — Перше відділення та Друге відділення.

  2. У стовпчику 7 вказується різниця між фактичною та потребою в обладнанні відповідно до табелів оснащення, затверджених наказами Міністерства охорони здоров'я України. При цьому значення стовпчика 8 можуть мати як від'ємне, так і додатне значення. Наприклад, фактична кількість обладнання A у структурному підрозділі закладу охорони здоров'я становить 1 одиницю, а потреба в обладнанні по даному структурному підрозділу відповідно до табеля оснащення повинна становити 2 одиниці обладнання A. З огляду на це, різниця між фактичною та потребою в обладнанні відповідно до табелів оснащення буде складати -1 (1 — 2 = -1).

  3. У стовпчику 8 вказується рівень відповідності забезпеченості структурного підрозділу (відділення структурного підрозділу) закладу охорони здоров'я обладнанням затвердженим табелям оснащення. Значення стовпчика 8 розраховуються за наступною формулою:

  де A — значення стовпчика 8, B — модуль значення стовпчика 7, C — значення стовпчика 6. При цьому число A має завжди додатне значення.

  Приклад 1. Фактична кількість обладнання A структурного підрозділу закладу охорони здоров'я становить 15 одиниць, потреба в обладнанні A відповідно до табеля оснащення повинна становити 10 одиниць, різниця між фактичною кількістю обладнання A та потребою в обладнанні A повинна становити 5 одиниць. Рівень відповідності забезпеченості структурного підрозділу обладнанням табелю оснащення буде становити:

  Приклад 2. Фактична кількість обладнання A структурного підрозділу закладу охорони здоров'я становить 1 одиницю, потреба в обладнанні A відповідно до табеля оснащення повинна становити 5 одиниць, різниця між фактичною кількістю обладнання A та потребою в обладнанні A повинна становити -4 одиниці. Рівень відповідності забезпеченості структурного підрозділу обладнанням табелю оснащення буде становити:

  Приклад 3. Фактична кількість обладнання A структурного підрозділу закладу охорони здоров'я становить 1 одиницю, потреба в обладнанні A відповідно до табеля оснащення повинна становити 1 одиницю, різниця між фактичною кількістю обладнання A та потребою в обладнанні A повинна становити 0. Рівень відповідності забезпеченості структурного підрозділу обладнанням табелю оснащення буде становити:

  4. Остання строчка таблиці (строчка "Всього") заповнюється тільки по стовпчиках 5 — 8. При цьому значення стовпчиків 5 — 7 останньої строчки таблиці розраховуються як алгебраїчна сума значень клітинок цих стовпчиків. Значення стовпчика 8 останньої строчки таблиці розраховується як середнє арифметичне значень клітинок стовпчика 8.

  Начальник Управління бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

  Н. Лапенко

  Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. Хобзей

  Додаток 5 до наказу Міністерства охорони здоров'я України 28.10.2013 № 918

  ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ щодо відповідності оснащення закладів охорони здоров'я регіону табелям оснащення (у розрізі рівня надання медичної допомоги) станом на "___" ___________ року

  _______________________________________ (найменування регіону)

  Найменування населеного пункту

  Найменування закладу

  Рівень надання медичної допомоги

  Рівень відповідності забезпеченості табелю оснащення (у % від потреби в обладнанні відповідно до табелів оснащення)

  1

  2

  3

  4

  Всього за вторинним рівнем надання медичної допомоги

  X

  X

  Всього за третинним рівнем надання медичної допомоги

  X

  X

  Всього за вторинним та третинним рівнями надання медичної допомоги

  X

  X

  Начальник

  _______________ (підпис)

  ______________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

  Головний бухгалтер

  _______________ (підпис)

  ______________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

  Примітки:

  1. Значення стовпчика 4 по строчці "Всього за вторинним рівнем надання медичної допомоги" розраховується як середнє арифметичне значень клітинок стовпчика 4 по закладах охорони здоров'я вторинного рівня надання медичної допомоги.

  2. Значення стовпчика 4 по строчці "Всього за третинним рівнем надання медичної допомоги" розраховується як середнє арифметичне значень клітинок стовпчика 4 по закладах охорони здоров'я третинного рівня надання медичної допомоги.

  3. Значення стовпчика 4 по строчці "Всього за вторинним та третинним рівнями надання медичної допомоги" розраховується як середнє арифметичне значень клітинок стовпчика 4 по строчкам "Всього за вторинним рівнем надання медичної допомоги", "Всього за третинним рівнем надання медичної допомоги".

  Начальник Управління бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

  Н. Лапенко

  Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. Хобзей

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Розлучення та розділ майна подружжя

  При шлюборозлучному процесі і поділі майна виникають деякі складнощі, які може вирішити сімейний адвокат

  Майже п’ять мільйонів українців отримують «конвертовану» зарплату

  4,7 мільйона українців на сьогодні працюють нелегально, тобто отримують зарплати в конвертах, не мають соціального захисту та нічого не платять до чотирьох державних соціальних фондів, заявив ...

  Негативно впливати на клімат люди почали ще до нашої ери

  Нові дані, отримані з льодовиків Гренландії, говорять про те, що концентрація метану в атмосфері прямує за розквітом і занепадом цивілізацій.

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa