• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 20 березня 2013 р. № 198 Київ

  Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

  Відповідно до частини другої статті 43 Закону України ( 5067-17 ) "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, що додається.

  2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 26

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 198

  ПОРЯДОК реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

  Загальна частина

  1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, територіальним органом Державної служби зайнятості (далі — територіальний орган) з метою отримання ними соціальних послуг.

  2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про зайнятість населення"( 5067-17 ), "Про імміграцію"( 2491-14 ), "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"( 3671-17 ) та "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"( 1533-14 ).

  Реєстрація безробітних

  3. Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні (далі — реєстрація), проводиться територіальним органом незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.

  Під час проведення реєстрації працівник територіального органу заповнює в Єдиній інформаційно-аналітичній системі Державної служби зайнятості персональну картку, в якій зазначаються персональні дані безробітного (прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання чи перебування, число, місяць та рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті), відомості про останнє місце роботи або вид діяльності згідно із частиною першою статті 4 Закону України ( 5067-17 ) "Про зайнятість населення", підстава для припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду діяльності, що підтверджено документально. Форма персональної картки та додатки до неї затверджуються Мінсоцполітики.

  Обробка персональних даних безробітних здійснюється територіальним органом відповідно до закону.

  Реєстрація проводиться за умови пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту.

  Громадянин, який втратив паспорт, пред’являє тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, особа, яка не досягла 16-річного віку, — свідоцтво про народження та довідку про реєстрацію місця проживання, видану територіальним органом або підрозділом ДМС.

  Інвалід, який не досяг встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"( 1058-15 ) пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"( 2109-14 ) та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 ), пред’являє пенсійне посвідчення або посвідчення особи, яка отримує відповідну державну соціальну допомогу, і подає довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та індивідуальну програму реабілітації.

  Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, подають посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

  Особа, яка втратила трудову книжку, подає дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи або цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує період зайнятості такої особи.

  4. Крім документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, для реєстрації подаються:

  1) випускниками вищих навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням і звернулися до територіального органу протягом одного року з дня закінчення навчання, — направлення на роботу, довідка про надання можливості самостійного працевлаштування, а ті, що навчалися на контрактній основі і звернулися до територіального органу протягом одного року з дня закінчення навчання, — довідка навчального закладу про підтвердження форми навчання.

  Форма направлення на роботу та довідки про надання можливості самостійного працевлаштування затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992( 992-96-п ) "Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням" (ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 460);

  2) членами особистого селянського господарства, які протягом 12 календарних місяців, що передували дню реєстрації у територіальному органі, перебували у трудових відносинах або займалися іншим видом діяльності згідно із частиною першою статті 4 Закону України( 5067-17 ) "Про зайнятість населення" менш як шість місяців (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та вперше приймаються на роботу), — довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки;

  3) військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил, внутрішніх військ МВС, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, Держприкордонслужби, СБУ, Держспецтрансслужби, особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також особовим складом воєнізованих аварійно-рятувальних служб, утворених відповідно до законодавства на постійній основі (далі — військовослужбовці), які звільнені із служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, — військовий квиток, в якому зазначена дата взяття їх на облік у військовому комісаріаті відповідно до законодавства.

  5. Статус безробітного надається особам, які зазначені у частині першій статті 43 Закону України( 5067-17 ) "Про зайнятість населення", з першого дня реєстрації у територіальному органі на підставі заяви за формою, затвердженою Мінсоцполітики, у разі відсутності підходящої роботи, підбір якої здійснюється відповідно до статті 46 ( 5067-17 ) зазначеного Закону.

  У разі наявності пропозиції підходящої роботи у день подання заяви про надання статусу безробітного особі за попереднім узгодженням з роботодавцем видається направлення на працевлаштування за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Особа зобов’язана подати протягом семи календарних днів з дня отримання такого направлення територіальному органові письмову відповідь роботодавця про працевлаштування або відмову у працевлаштуванні.

  Якщо в зазначений строк особа подає територіальному органові письмову відповідь роботодавця про відмову у працевлаштуванні або відстрочення вирішення питання щодо працевлаштування у зв’язку з необхідністю проходження медичного та наркологічного огляду, призначення дати конкурсного відбору, такій особі надається статус безробітного з дня подання відповідної заяви.

  6. Рішення про надання статусу безробітного чи відмову у наданні такого статусу приймається територіальним органом не пізніше ніж протягом семи календарних днів з дня подання особою заяви про надання статусу безробітного.

  Особа під час подання зазначеної заяви ознайомлюється з правами та обов’язками зареєстрованого безробітного.

  7. Підставами для відмови у наданні статусу безробітного є:

  1) відсутність на дату звернення до територіального органу документів, зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку;

  2) встановлення факту зайнятості особи, у тому числі отримання повідомлення роботодавця про працевлаштування особи;

  3) подання заяви про надання статусу безробітного особою, яка не зазначена у частині першій статті 43 Закону України( 5067-17 ) "Про зайнятість населення";

  4) письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи;

  5) невідвідування роботодавця та неподання в установлений строк без поважних причин особою письмової відповіді роботодавця про відмову у працевлаштуванні відповідно до виданого територіальним органом направлення на працевлаштування;

  6) неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, що припинена на підставі абзаців дев’ятнадцятого — двадцять першого підпункту 1 пункту 37 цього Порядку.

  8. Особам, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, а також особам, у яких відсутній страховий стаж, крім тих, що зазначені у частині другій статті 6 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"( 1533-14 ), не може бути надано статус безробітного.

  9. У разі прийняття територіальним органом рішення про відмову у наданні статусу безробітного особа може повторно подати заяву про надання зазначеного статусу не раніше ніж через сім календарних днів з дня прийняття такого рішення.

  Рішення територіального органу про відмову у наданні статусу безробітного може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

  Вимоги щодо реєстрації окремих категорій осіб

  10. Особи, які зазначені у частині першій статті 14 Закону України ( 5067-17 ) "Про зайнятість населення" (крім інвалідів, які не досягли встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"( 1058-15 ) пенсійного віку і норматив працевлаштування яких встановлюється згідно із Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"( 875-12 )) та мають право на додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню на підприємства, в установи, організації з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб за рахунок квоти у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників, для надання статусу безробітного, крім документів, зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку, подають:

 1. один з батьків, що має на утриманні дитину віком до шести років, — свідоцтво про народження дитини;
 2. один з батьків, що виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, — довідку структурного підрозділу місцевої держадміністрації з питань соціального захисту населення про підтвердження факту виховання без одного з подружжя дитини віком до 14 років або дитини-інваліда, свідоцтво про народження дитини або посвідчення дитини-інваліда (у разі наявності);

  один з батьків або особа, яка їх замінює, що має на утриманні без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності), — довідку структурного підрозділу місцевої держадміністрації з питань соціального захисту населення про підтвердження факту утримання без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності) та неотримання компенсації та/або надбавки відповідно до законодавства;

  особа, яка замінює батьків і має на утриманні дитину віком до шести років, — рішення суду або розпорядження органів опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною;

  особа, яка замінює батьків і без одного з подружжя виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, — рішення суду або розпорядження органів опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною, довідку структурного підрозділу місцевої держадміністрації з питань соціального захисту населення про підтвердження факту виховання без одного з подружжя дитини віком до 14 років або дитини-інваліда та посвідчення дитини-інваліда (у разі наявності);

  дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, — довідку органів опіки та піклування про її належність до категорії дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

  особа, яка звільнена після відбування покарання або примусового лікування, за умови відсутності будь-якого виду зайнятості з дати звільнення до дати реєстрації у територіальному органі — відповідну довідку установи, в якій така особа відбувала покарання або проходила примусове лікування;

  особа, якій виповнилося 15 років та яка за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, може, як виняток, прийматися на роботу, — заяву одного з батьків або особи, яка їх замінює, про згоду на працевлаштування такої особи, свідоцтво про народження чи рішення суду або розпорядження органів опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування.

  11. Особи, які закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та вперше приймаються на роботу, з метою реалізації права на додаткові гарантії повинні зареєструватися у територіальному органі протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби.

  Підходяща робота для безробітного

  12. Підходящою для безробітного є робота, що відповідає його освіті, професії (спеціальності), кваліфікації.

  Підбір підходящої роботи здійснюється територіальним органом, у якому безробітний зареєстрований, з урахуванням доступності транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради.

  За згодою безробітного підбір підходящої роботи може здійснюватися також в інших регіонах.

  13. Підходящою для безробітного є робота у разі, коли запропонована заробітна плата не нижча, ніж його заробітна плата за останнім місцем роботи, з урахуванням середнього розміру заробітної плати, що склався за минулий місяць у регіоні, де безробітний зареєстрований.

  Якщо середній розмір заробітної плати, що склався за минулий місяць у регіоні, нижчий, ніж заробітна плата особи за останнім місцем роботи, підходящою є робота з розміром заробітної плати не меншим, ніж середній розмір у регіоні.

  У пропозиції підходящої роботи безробітному враховується розмір заробітної плати, яку він отримував за останнім місцем роботи, згідно з даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

  14. Підходящою для безробітного є робота з розміром заробітної плати не меншим, ніж розмір мінімальної заробітної плати, у разі, коли:

  у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні дані про розмір заробітної плати за останнім місцем роботи;

 3. безробітний бажає відновити трудову діяльність після тривалої (більш як 12 місяців) перерви;
 4. пошук роботи здійснюється вперше.
 5. 15. Підбір підходящої роботи для інваліда (у тому числі шляхом розумного пристосування існуючого або створення нового робочого місця) здійснюється відповідно до його професійних знань і навичок та з урахуванням довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії з висновком про умови і характер праці, індивідуальної програми реабілітації та побажань інваліда щодо умов праці.

  16. Якщо відсутні документи, що підтверджують трудову діяльність та/або освіту безробітного, підбір підходящої роботи здійснюється за професіями, що не потребують спеціальних знань, умінь та навичок.

  17. Для безробітних, які не мають професії (спеціальності) і вперше шукають роботу, підходящою є робота, яка потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці.

  18. Для осіб, які не працювали за попередньо здобутими професіями (спеціальностями) більш як 12 місяців, підходящою є робота, яку вони виконували за останнім місцем роботи, а робота за попередньо здобутими професіями (спеціальностями) може бути підходящою за умови підвищення кваліфікації за направленням територіального органу з урахуванням потреби ринку праці.

  19. У разі коли протягом шести місяців з дня реєстрації безробітному неможливо підібрати роботу за професією, підходящою є робота, що потребує зміни професії з урахуванням його здібностей, стану здоров’я, професійного досвіду, доступних для нього видів навчання та потреби ринку праці.

  20. Для безробітних, які не мають професії або працювали на роботах, що не потребують спеціальної підготовки, та зареєстровані у територіальному органі більш як шість місяців, підходящою роботою також є участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, тривалість яких перевищує один місяць (далі — громадські та інші роботи тимчасового характеру).

  Для осіб, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більш як 12 місяців) перерви (крім осіб, яким до досягнення встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"( 1058-15 ) пенсійного віку залишилося два і менше роки), підходящою роботою також є участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, які відповідають їх освіті, професії (спеціальності), професійному досвіду, зокрема за спорідненими професіями.

  Спорідненими професіями є професії, що відповідно до Національного класифікатора "Класифікатор професій" відносяться до однієї групи професій.

  21. У разі отримання безробітним професії за направленням територіального органу підходящою є робота як за новою, так і за попередньою здобутою професією (спеціальністю).

 6. 22. Підходящою не може бути робота у разі, коли:
 7. вона пов’язана із зміною місця проживання безробітного без його згоди;
 8. місце роботи розташоване за межами доступності транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради;

  умови праці не відповідають правилам і нормам, встановленим законодавством про працю та охорону праці, стану здоров’я особи, що підтверджено медичною довідкою;

  заробітна плата нижча, ніж встановлений законом розмір мінімальної заробітної плати, або не забезпечуються гарантії щодо її своєчасної виплати.

  Достроковий вихід на пенсію безробітних

  23. Особам, трудовий договір з якими розірвано за ініціативою роботодавця у зв’язку із зміною організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, та військовослужбовцям, які звільнені із служби у зв’язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, яким на день вивільнення залишилося не більш як півтора року до встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"( 1058-15 ) пенсійного віку або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Законів України "Про державну службу"( 3723-12 ), "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ), "Про прокуратуру"( 1789-12 ), "Про наукову і науково-технічну діяльність"( 1977-12 ), за умови їх реєстрації у територіальному органі та відсутності підходящої роботи гарантується право на достроковий вихід на пенсію, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі згідно з абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"( 1058-15 ), що підтверджується довідкою управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті, управління у місті та районі (далі — управління Пенсійного фонду України).

  24. Дія пункту 23 цього Порядку поширюється також на осіб, які звільняються з підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання у зв’язку з відселенням або самостійним переселенням з території радіоактивного забруднення, у разі їх реєстрації у територіальному органі у місячний строк після звільнення.

  25. Особам, які влаштувалися на роботу на Чорнобильську АЕС до 15 грудня 2000 р. та вивільнені з роботи у зв’язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, у разі їх реєстрації у територіальному органі протягом 14 календарних днів після вивільнення з Чорнобильської АЕС гарантується право на достроковий вихід на пенсію відповідно до статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему( 309-14 )" за два роки до встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"( 1058-15 ) пенсійного віку (на день вивільнення) за наявності встановленого законодавством про пенсійне забезпечення необхідного загального трудового стажу (в тому числі на пільгових умовах).

  26. Клопотання про достроковий вихід на пенсію безробітного до управління Пенсійного фонду України надається територіальним органом безробітному з числа осіб, зазначених у пунктах 23-25 цього Порядку, за його особистою заявою.

  У клопотанні про достроковий вихід на пенсію зазначаються прізвище, ім’я та по батькові безробітного, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), вік особи на дату звільнення, причина звільнення та зобов’язання територіального органу відшкодовувати витрати на виплату пенсії та її доставку в разі, коли на підставі клопотання та інформації про страховий стаж відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"( 1058-15 ) управління Пенсійного фонду України повідомить територіальний орган про призначення особі пенсії достроково.

  27. У разі відмови управління Пенсійного фонду України у призначенні пенсії особі, якій надане клопотання про достроковий вихід на пенсію, така особа має право зареєструватися (перереєструватися) у територіальному органі на загальних підставах.

  Відвідування територіального органу

  28. Безробітний зобов’язаний відвідувати з метою пошуку підходящої роботи та отримання інших соціальних послуг територіальний орган, в якому він зареєстрований, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів з паспортом чи іншим документом, що посвідчує особу, та трудовою книжкою.

  У разі зміни даних, що впливають на підбір підходящої роботи, або підстав для виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття зареєстрований безробітний подає відповідні документи.

  29. Дата наступного відвідування безробітним територіального органу, в якому він зареєстрований, встановлюється територіальним органом не рідше ніж один раз на 30 календарних днів за погодженням з безробітним, що зазначається в додатку до персональної картки, та може бути відстрочена більш як на 30 календарних днів у зв’язку з поданням:

  довідки-виклику на сесію та заяви безробітного про невідвідування територіального органу протягом періоду сесії чи захисту дипломної роботи в разі навчання за заочною чи вечірньою формою у навчальних закладах не за направленням територіального органу (до наступного робочого дня після закінчення сесії чи захисту дипломної роботи з урахуванням часу, необхідного для проїзду від місця навчання);

  повістки про призов на навчальні або перевірочні та спеціальні збори у Збройні Сили згідно із Законом України "Про загальний військовий обов’язок і військову службу"( 2232-12 ) (до наступного робочого дня після закінчення зборів з урахуванням часу, необхідного для проїзду від місця зборів);

  заяви про надання дозволу не відвідувати територіальний орган у зв’язку з оздоровленням та літнім відпочинком дітей віком до 14 років (перерва між відвідуваннями може становити 40 календарних днів один раз протягом календарного року).

  Зміна безробітним територіального органу реєстрації

  30. У разі бажання зареєстрованого безробітного здійснювати пошук роботи, отримувати виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги в іншому територіальному органі безробітний подає до територіального органу, в якому він зареєстрований, відповідну заяву.

  З дня подання такої заяви реєстрація припиняється відповідно до абзацу двадцять четвертого підпункту 1 пункту 37 цього Порядку.

  31. Рішення про надання статусу безробітного та призначення виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття приймається іншим територіальним органом з дня подання до нього відповідної заяви.

  Ведення та припинення обліку осіб, які шукають роботу

  32. Облік осіб, які шукають роботу, ведеться шляхом внесення працівником територіального органу даних про таких осіб та отримані ними соціальні послуги до Єдиної інформаційно-аналітичної системи Державної служби зайнятості. На підставі цих даних формується персональна картка.

  Особами, які шукають роботу, є особи, яким не може бути надано в установленому порядку статус безробітного, а також відмовлено у наданні такого статусу відповідно до пункту 7 цього Порядку.

  Зазначені особи мають право на отримання послуг з підбору роботи, інформаційно-консультаційних, профорієнтаційних та інших послуг, передбачених законодавством, сприяння у працевлаштуванні, інших видах зайнятості, зокрема шляхом участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

  Обробка персональних даних осіб, які шукають роботу, здійснюється територіальним органом відповідно до закону.

  Територіальний орган веде облік таких осіб незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування за умови пред’явлення реєстраційного номера облікової картки платника податків та:

  громадянами України — паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, чи документа, який має такі обов’язкові реквізити, як прізвище, ім’я, по батькові, фотокартку, а також підпис відповідальної посадової особи, печатку або штамп установи, яка видала документ, дату видачі;

  іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, — посвідки на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

  Особи, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, пред’являють паспорт з відповідною відміткою.

  33. Особи, які зазначені у пункті 32 цього Порядку, подають необхідні відомості про освіту та досвід роботи. З метою прискорення працевлаштування інформація про осіб, які шукають роботу, за їх згодою розміщується на офіційному веб-сайті Державної служби зайнятості.

  34. Особи, які не подали документи, зазначені у пункті 32 цього Порядку, мають право на отримання інформаційно-консультаційних послуг.

  35. Працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин, беруться на облік на умовах, визначених цим Порядком. Такі особи беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру на підставі направлення територіального органу.

 9. 36. Особа, яка шукає роботу, знімається з обліку з дня:
 10. реєстрації як безробітної;
 11. подання заяви про зняття з обліку;
 12. її смерті.

  Припинення реєстрації

 13. 37. Територіальний орган припиняє реєстрацію:
 14. 1) з дня:

  початку зайнятості особи (крім участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, зайнятості працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів):

  - працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту);

  - укладення цивільно-правового договору щодо виконання робіт (надання послуг);

  - забезпечення роботою самостійно;

  - призначення виплати грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам;

  - призначення грошової допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього нагляду;

  - призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом, інвалідом I групи або особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку;

  - зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України( 5067-17 ) "Про зайнятість населення";

 15. поновлення зареєстрованого безробітного на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;
 16. вступу на навчання за денною формою, у тому числі з використанням ваучера;
 17. призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;
 18. набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням);

  видачі клопотання про достроковий вихід на пенсію безробітного до управління Пенсійного фонду України;

  досягнення особою встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"( 1058-15 ) пенсійного віку або призначення пенсії за віком на пільгових умовах чи за вислугу років;

  подання заяви про здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або закінчення періоду, визначеного у медичному висновку;

 19. подання безробітним заяви про припинення реєстрації;
 20. подання довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з висновком про визнання особи нездатною до трудової діяльності;

  встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких прийнято рішення про надання їй статусу безробітного, призначення виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг, що мав місце протягом періоду реєстрації;

  встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг), зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України( 5067-17 ) "Про зайнятість населення";

 21. припинення професійного навчання за направленням територіального органу без поважних причин;
 22. відмови від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі за набутою професією за направленням територіального органу, а для безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності), — відмови від двох пропозицій проходження професійного навчання у період з дня реєстрації (перереєстрації);

  смерті безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;

  подання безробітним заяви про бажання отримувати соціальні послуги та виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття в іншому територіальному органі;

  2) у разі невідвідування без поважних причин територіального органу:

  протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування (крім тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне навчання за направленням територіального органу, зайняті працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) (на 31-й день);

  протягом 14 робочих днів з дня припинення участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, закінчення праці, пов’язаної з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) (на 15-й день);

  протягом 14 робочих днів з дня закінчення професійного навчання за направленням територіального органу (на 15-й день);

  протягом 14 робочих днів з дня закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та пологах (на 15-й день).

  38. У разі припинення реєстрації особа може перебувати на обліку в територіальному органі відповідно до умов цього Порядку.

  Перереєстрація безробітних

  39. Особа має право перереєструватися у територіальному органі як безробітна у разі, коли після припинення реєстрації залишилася безробітною та належить до категорії осіб, які зазначені у частині першій статті 43 Закону України( 5067-17 ) "Про зайнятість населення".

  40. Перереєстрація безробітного здійснюється з дня подання відповідної заяви або не раніше ніж через 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації відповідно до абзаців дев’ятнадцятого — двадцять другого підпункту 1 за умови повернення коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, та абзацу другого підпункту 2 пункту 37 цього Порядку.

  41. Перереєстрація безробітного здійснюється територіальним органом з дня припинення попередньої реєстрації з підстав, зазначених у підпункті 2 пункту 37 цього Порядку, за умови підтвердження поважних причин, з яких безробітний не зміг своєчасно звернутися до територіального органу, та у разі відвідування територіального органу, яким припинено реєстрацію, на наступний робочий день після усунення таких причин.

  Поважними причинами, що підтверджуються відповідними документами, є хвороба особи, смерть членів сім’ї та близьких родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років.

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 198

  ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. № 219( 219-2007-п ) "Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 12, ст. 437).

  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. № 640( 640-2008-п ) "Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 53, ст. 1772).

  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 144( 144-2009-п ) "Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 15, ст. 472).

  4. Пункт 10 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України( 1290-2009-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1290 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 93, ст. 3176).

  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 538( 538-2011-п ) "Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 39, ст. 1607).

  6. Пункт 17 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи — підприємця( 849-2011-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 849 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи — підприємця" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2435).

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Про звільнення І. Свища з посади голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області, Президент України

  Розпорядження  Президента України Звільнити СВИЩА Ігоря Йосиповича з посади голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

  Про утворення постійно діючої комісії з розслідування причин дострокового зняття авіадвигунів з експлуатації в 2014 році, Державна служба України з надзвичайних ситуацій

  (з основної діяльності) Про утворення постійно діючої комісії з розслідування причин дострокового зняття авіадвигунів з експлуатації в 2014 році Відповідно до Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій( 20/2013 ), затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 р. № 20, з метою забезпечення об'єктивного і якісного розслідування причин дострокового зняття авіаційних двигунів з експлуатації НАКАЗУЮ:

  Совет ЕС отсрочил зону свободной торговли с Украиной

  Совет ЕС по общим вопросам отстрочил до 1 января 2016 года временное применение зоны свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом говорится в решении Совета ЕС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa