• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародно-правового співробітництва, Генеральна прокуратура УкраїниГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 11.02.2013  № 8гн
 2. Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародно-правового співробітництва

  З метою забезпечення належної організації роботи органів прокуратури України у галузі міжнародно-правового співробітництва під час кримінального провадження, здійснення ефективного нагляду на даному напрямі, додержання прав і свобод людини та інтересів держави при вирішенні питань, що регулюються нормами міжнародного права, керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру"( 1789-12 ), НАКАЗУЮ:

  1. Установити, що міжнародно-правове співробітництво під час кримінального провадження, наглядова діяльність на даному напрямі здійснюються органами прокуратури України відповідно до Конституції України ( 1 ), чинного законодавства і міжнародних договорів, а також без договору у випадках, коли для належної реалізації завдань і функцій прокуратури необхідне застосування норм міжнародного права або взаємодія з іноземними державними установами чи міжнародними організаціями. При цьому органи прокуратури України повинні дотримуватися принципів взаємної поваги до національного суверенітету і прав людини, добросовісного виконання зобов'язань та невтручання у внутрішні справи іноземних держав.

  2. Визначити головними напрямами взаємодії органів прокуратури України із компетентними установами іноземних держав та міжнародними організаціями:

  2.1. Виконання у межах компетенції прокуратури зобов'язань України за міжнародними договорами про міжнародно-правове співробітництво під час кримінального провадження, зокрема щодо надання міжнародної правової допомоги, видачі осіб (екстрадиції), перейняття кримінального провадження та з інших передбачених такими договорами питань.

  2.2. Проведення заходів міжнародного співробітництва — зустрічей, переговорів, конференцій та семінарів, реалізацію проектів і програм співпраці з метою удосконалення механізмів та процедур надання правової допомоги й обміну досвідом, встановлення та розвиток контактів з компетентними установами іноземних держав і міжнародними організаціями.

  2.3. Удосконалення договірної бази співробітництва шляхом укладання міжвідомчих угод, які стосуються компетенції прокуратури, та участі у підготовці міжнародних договорів України у галузі співробітництва під час кримінального провадження, а також чинного законодавства з цих питань.

  3. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованим прокурорам (на правах обласних), прокурорам міст з районним поділом, міським, районним, міжрайонним та іншим прирівняним до них прокурорам, керівникам структурних підрозділів апаратів забезпечити додержання в діяльності підпорядкованих прокуратур і підрозділів, органів досудового розслідування вимог міжнародних договорів та чинного законодавства України у галузі міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Підвищувати та зміцнювати авторитет органів прокуратури України на міжнародній арені.

  3.1. Прокурорам обласного рівня, міст з районним поділом, міським, районним та прирівняним до них прокурорам безпосередню участь у галузі міжнародного співробітництва під час кримінального провадження брати винятково у випадках, коли це прямо передбачено відповідними міжнародними договорами України або у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством та наказами і дорученнями Генерального прокурора України.

  4. Організацію роботи на цій ділянці та здійснення нагляду за додержанням законів у міжнародно-правовій галузі під час кримінального провадження покласти на Головне управління міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України, старших прокурорів і прокурорів прокуратур обласного рівня з міжнародно-правових доручень та спеціально визначених відповідними наказами працівників прокуратур, де такі посади не введені.

  5. На Головне управління міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України покласти:

  5.1. Забезпечення реалізації функцій органів прокуратури, виконання яких вимагає застосування норм міжнародних договорів України у галузі міжнародного співробітництва під час кримінального провадження або взаємодії з компетентними установами іноземних держав та міжнародними організаціями.

  5.2. Здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих прокуратур щодо нагляду за додержанням вимог міжнародних договорів та законів України,

  якими врегульовано питання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, та їх застосуванням, а також надання необхідної методичної та практичної допомоги.

  5.3. Організацію розгляду запитів, безпосередній розгляд у межах компетенції та підготовку рішень за запитами про міжнародну правову допомогу, екстрадицію і перейняття кримінального провадження на підставі міжнародних договорів, законодавства України, відомчих угод, а в окремих випадках — без договору.

  5.4. Розгляд матеріалів, підготовку висновків і пропозицій, а також документів, спрямованих на їх реалізацію, щодо:

  - додержання вимог міжнародних договорів та чинного законодавства держави з питань правової допомоги українськими органами, дії або рішення яких оскаржуються чи перевіряються;

  - можливості та доцільності укладання нових і приєднання до чинних угод про міжнародне співробітництво під час кримінального провадження з огляду на зобов'язання за міжнародними договорами, учасницею яких є Україна.

  5.5. Забезпечення участі представників прокуратури України в заходах міжнародного характеру (зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах, нарадах тощо), проведення таких заходів із залученням іноземних фахівців в Україні з метою вивчення сучасної прокурорської та слідчої практики, організацію навчання працівників прокуратури за кордоном.

  5.6. Організаційне забезпечення службових відряджень працівників органів прокуратури за кордон на підставі наказів Генерального прокурора України відповідно до правил, установлених Інструкцією про організаційно-протокольне забезпечення заходів міжнародного співробітництва, які здійснюються органами прокуратури України.

  5.7. Координацію діяльності структурних підрозділів Генеральної прокуратури України у межах реалізації програм та заходів міжнародного співробітництва, обміну досвідом з компетентними установами іноземних держав та міжнародними організаціями, підготовки договорів з питань міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, у сфері боротьби зі злочинністю та удосконалення правової бази співробітництва, а також надання консультативної і методичної допомоги зазначеним підрозділам.

  5.8. Здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів щодо захисту гарантованих Конституцією України( 254к/96-ВР ) та іншими законами, міжнародно-правовими актами прав і свобод людини, економічної безпеки держави, виявлення та усунення порушень законодавства у сфері зовнішніх відносин України, забезпечення реалізації яких віднесено до компетенції Міністерства закордонних справ України, закордонних дипломатичних установ України, а також органів влади, органів місцевого самоврядування та органів державного контролю у частині забезпечення діяльності дипломатичних установ.

  5.9. Підготовку та здійснення заходів міжнародно-правового характеру, спрямованих на розвиток, а також удосконалення ділових стосунків Генеральної прокуратури України з органами прокуратури, іншими компетентними установами іноземних держав та з міжнародними організаціями.

  5.10. Взаємодію з відповідними підрозділами Міністерства юстиції України, судових органів, а також правоохоронних та інших центральних органів державної влади з питань міжнародно-правового співробітництва у кримінально-правовій сфері.

  5.11. Здійснення в установленому порядку та відповідно до компетенції контактів з посольствами та консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні, участь за дорученням керівництва Генеральної прокуратури України у зустрічах з представниками цих установ з питань діяльності органів прокуратури.

  5.12. Забезпечення зв'язків з міжнародними установами та організаціями, засобами масової інформації, дипломатичними представництвами України за кордоном та іноземними посольствами в Україні з питань, що віднесені до компетенції органів прокуратури.

  6. Керівникам відповідних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України:

  6.1. За зверненням Головного управління міжнародно-правового співробітництва у визначений ним строк надавати висновок про:

  - законність та обґрунтованість прийнятого у кожному кримінальному провадженні рішення про його передання за кордон, а також наявність підстав для подальшого розслідування в Україні при надходженні кримінального провадження з-за кордону. У разі прийняття рішення про неможливість забезпечення такого розслідування в Україні висновок з цього приводу погоджувати з відповідним заступником Генерального прокурора України;

  - відповідність чинному законодавству України дій або рішень українських органів досудового розслідування під час виконання запиту іноземної компетентної установи, які оскаржуються чи перевіряються;

  - законність процесуальних рішень у кримінальному провадженні та наявність підстав для звернення із запитом про видачу особи, встановленої або затриманої на території іноземної держави, або відмови від такого звернення. Негайно організовувати перевірки у разі відмови ініціатора розшуку від наміру вимагати видачу (екстрадицію) особи в Україну, вживати заходів реагування до порушників конституційних прав особи;

  - законність рішень щодо набуття особою громадянства України, визнання її біженцем чи особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту при вирішенні питання про видачу особи з України.

  6.2. Контролювати стан досудового розслідування та судового розгляду кожного кримінального провадження, що надійшло до Генеральної прокуратури України з-за кордону в порядку перейняття кримінального провадження, а також за рапортом Головного управління міжнародно-правового співробітництва — стосовно особи, виданої в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, у тому числі тимчасово виданої особи. Перевіряти законність та обґрунтованість прийнятих процесуальних рішень.

  6.3. З метою забезпечення подальшого повідомлення компетентного органу іноземної держави невідкладно інформувати Головне управління міжнародно-правового співробітництва про остаточне процесуальне рішення у таких кримінальних провадженнях із одночасним наданням висновку про його законність та обґрунтованість, а також долученням належно завіреної копії цього процесуального рішення.

  7. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованим прокурорам (на правах обласних), прокурорам міст з районним поділом, міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурорам у межах компетенції забезпечити нагляд за додержанням законів з питань міжнародно-правового співробітництва під час кримінального провадження, зокрема:

  7.1. Забезпечувати виконання підпорядкованими прокурорами та органами досудового розслідування вимог статті 575 КПК України( 4651є-17 ) щодо видачі особи (екстрадиції). Вивчати матеріали кримінального провадження стосовно встановленої або затриманої за кордоном особи із складанням висновку щодо обґрунтованості звернення, наявності умов для екстрадиції такої особи та відповідності документів органу досудового розслідування вимогам міжнародних договорів і чинного законодавства України.

  7.2. З метою своєчасного надходження від ініціатора розшуку відповідного запиту, не пізніше 60 годин з моменту затримання, у тому числі у порядку статті 208 КПК України( 4651б-17 ), або встановлення на території України особи, яка вчинила злочин за її межами, інформувати про це факсимільним зв'язком і поштою Головне управління міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України або Міністерство юстиції України, якщо питання видачі такої особи належить до його компетенції. Про кожен випадок затримання або взяття під варту громадянина іноземної держави, який розшукується з метою екстрадиції, негайно повідомляти Міністерство закордонних справ України. У разі надходження відповідного звернення забезпечувати співробітникам дипломатичного представництва або консульської установи держави громадянства такої особи побачення із затриманим (заарештованим).

  7.3. Здійснювати нагляд за додержанням правоохоронними органами України вимог статей 208( 4651б-17 ), 582 КПК України( 4651є-17 ) при затриманні розшукуваної особи за умови наявності звернення компетентного органу іноземної держави, яке повинно містити відповідну інформацію, передбачену міжнародним договором. У разі якщо у зверненні компетентного органу іноземної держави не вказано необхідних даних, невідкладно доручати уповноваженій службовій особі їх отримати.

  7.4. За кожним фактом затримання іноземця або особи без громадянства, розшукуваних компетентними органами іноземних держав для притягнення до кримінальної відповідальності чи виконання вироку суду, проводити перевірку наявності законних підстав для затримання, відповідності процесуального оформлення затримання чинному законодавству України, своєчасності і повноти виконання органом, що здійснив затримання, вимог статей 208 ( 4651б-17 ), 582 КПК України( 4651є-17 ). Про результати перевірки впродовж 60 годин повідомляти Головне управління міжнародно-правового співробітництва.

  7.5. При надходженні звернення іноземного компетентного органу, зазначеного у пункті 7.3 цього наказу, звертатися до слідчого судді з клопотанням про застосування тимчасового арешту такої особи на строк, визначений кримінальним процесуальним законодавством або відповідним міжнародним договором України, до надходження запиту про її видачу. Разом із клопотанням на розгляд слідчого судді надавати відповідні документи, передбачені міжнародним договором України та статтею 583 КПК України( 4651є-17 ). Таким же чином забезпечувати звернення з клопотанням про тримання особи під вартою у порядку статті 597 КПК України( 4651є-17 ).

  7.6. Забезпечувати участь прокурора, який має належні знання у галузі міжнародно-правового співробітництва та відповідну фахову підготовку, у розгляді слідчим суддею кожного клопотання про тимчасовий, екстрадиційний арешт, а також про наявність підстав для подальшого тримання особи під вартою. Вживати передбачених КПК України( 4651-17 ) заходів до апеляційного оскарження винесеної слідчим суддею ухвали, яка суперечить вимогам кримінального процесуального законодавства або міжнародного договору України. У разі оскарження до слідчого судді рішень Генеральної прокуратури України або Міністерства юстиції України про видачу особи забезпечувати участь прокурора у судовому розгляді таких скарг. Прокуратурі обласного рівня надавати слідчому судді матеріали, які підтверджують законність і обґрунтованість рішення про видачу особи.

  7.7. Забезпечувати додержання законних прав особи у процесі видачі (екстрадиції), а також при перейнятті кримінального провадження від іноземної держави. При надходженні запиту про видачу невідкладно письмово повідомляти особу про її право звертатися з проханням щодо застосування спрощеного порядку видачі згідно з положеннями статті 588 КПК України( 4651є-17 ).

  7.8. При отриманні прокуратурою районного, міського або обласного рівня повідомлення іноземного правоохоронного органу або іншої іноземної установи, чи органу МВС України, у тому числі Робочого апарату Укрбюро Інтерполу МВС України, про затримання чи встановлення іноземним компетентним органом особи, яка розшукується українськими правоохоронними органами з метою видачі (екстрадиції) в Україну, не пізніше 60 годин з часу отримання такого повідомлення, факсимільним та поштовим відправленням через прокуратури обласного рівня інформувати Генеральну прокуратуру України про намір вимагати видачу (екстрадицію) особи.

  7.9. Керівництву прокуратури обласного рівня забезпечувати негайну перевірку матеріалів кримінального провадження та законність дій органів досудового розслідування і прокуратури у разі відмови від підготовки запиту про видачу (екстрадицію) особи в Україну або у разі прохання не виконувати направлений запит. Про результати інформувати Головне управління міжнародно-правового співробітництва.

  7.10. Вживати заходів до попередження порушень українськими органами досудового розслідування конституційних прав громадян при оголошенні особи у розшук та вирішенні питань, пов'язаних з її екстрадицією.

  7.11. Забезпечувати додержання вимог міжнародних договорів та статті 576 КПК України( 4651є-17 ) щодо межі кримінальної відповідальності осіб, виданих в Україну у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування та під час судового провадження.

  7.12. Забезпечувати додержання вимог міжнародних договорів та статті 598 КПК України( 4651є-17 ) щодо межі призначення покарання особі, кримінальне провадження стосовно якої перейнято від іноземного компетентного органу.

  7.13. При здійсненні нагляду за додержанням правоохоронними органами України вимог статей 552( 4651є-17 ), 600 КПК України( 4651є-17 ) щодо порядку підготовки запиту про міжнародну правову допомогу та передання кримінального провадження особливу увагу звертати на відповідність змісту та форми запиту, додатків до нього положенням міжнародних договорів, у тому числі заявам чи застереженням запитуваної держави.

  7.14. За необхідності виконання на території іноземної держави процесуальних дій, дозвіл на проведення яких в Україні надається прокурором або судом, забезпечувати додержання органом досудового розслідування вимог частини 2 статті 562 КПК України( 4651є-17 ).

  7.15. Забезпечувати виконання запиту іноземної держави про проведення процесуальних дій, який надійшов з уповноваженого (центрального) органу або безпосередньо з іноземної компетентної установи, відповідно до вимог статті 558 КПК України( 4651є-17 ) та з дотриманням місячного строку проведення слідчих (розшукових) дій з дати надходження звернення до безпосереднього виконавця.

  7.16. У разі неможливості виконання запитуваних процесуальних дій у встановлений законом строк за п'ять днів до його закінчення забезпечувати надходження до уповноваженого (центрального) органу обґрунтованого клопотання про необхідність продовження строку виконання запиту. При проведенні великої кількості запитуваних процесуальних дій та отриманні значних за обсягами матеріалів невідкладно надсилати їх відповідними частинами до уповноваженого (центрального) органу або іноземного компетентного органу (за наявності вказівки уповноваженого (центрального) органу України).

  7.17. Забезпечувати перевірку матеріалів, складених за результатами виконання іноземного запиту, щодо повноти, всебічності, законності виконання

  запитуваних процесуальних дій та належності їхнього оформлення, у тому числі наявності підпису уповноваженої службової особи та печатки органу, яким їх складено, а також у передбачених міжнародним договором випадках — перекладу цих документів.

  7.18. Забезпечувати перевірку старшими прокурорами (прокурорами) з міжнародно-правових доручень та спеціально визначеними відповідними наказами працівниками прокуратур обласного рівня запитів органу досудового розслідування про надання міжнародної правової допомоги та передання кримінального провадження щодо їх відповідності вимогам міжнародних договорів України.

  7.19. При оскарженні до суду відповідно до вимог статті 572 КПК України( 4651є-17 ) рішень, дій або бездіяльності органів досудового розслідування у зв'язку з виконанням запиту про міжнародну правову допомогу забезпечувати обов'язкову участь у судовому засіданні прокурора, який здійснює безпосередній нагляд за додержанням законів під час проведення відповідним органом досудового розслідування.

  7.20. До клопотань українського органу досудового розслідування про передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави до матеріалів долучати висновок прокуратури обласного рівня щодо законності та обґрунтованості притягнення особи до відповідальності, повноти розслідування в Україні; наявності процесуальних строків (із обов'язковим зазначенням дати їх закінчення), належності оформлення матеріалів кримінального провадження, можливості їх спрямування для перейняття провадження компетентним органам іноземної держави.

  7.21. Не допускати випадків порушення клопотання про передання кримінального провадження іноземному компетентному органу до виконання у повному обсязі на території України всіх необхідних та можливих за відсутності підозрюваного процесуальних дій.

  7.22. Клопотання слідчого або прокурора про видачу особи в Україну чи про передання кримінального провадження іншій державі надсилати до Генеральної прокуратури України за підписом прокурора обласного рівня.

  7.23. Принципово реагувати на порушення чинного законодавства з питань міжнародно-правового співробітництва під час кримінального провадження, вживати заходів щодо їх реального усунення, притягнення винних посадових осіб до відповідальності.

  8. Матеріали, доручення або звернення, у тому числі скарги, заяви і повідомлення, які надходять з-за кордону або стосуються дій іноземних громадян чи установ, розглядаються Головним управлінням міжнародно-правового співробітництва виключно у межах положень, передбачених пунктами 5.3, 5.4 цього наказу. В інших випадках матеріали, доручення і звернення розглядаються відповідними структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, а також підпорядкованими прокурорами в межах їх компетенції.

  9. Керівникам структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, прокурорам обласного рівня інформувати Головне управління міжнародно-правового співробітництва про необхідність проведення заходів міжнародного характеру, надавати допомогу в їх організації, а також забезпечувати своєчасну та якісну підготовку довідкових, аналітичних та інформаційних матеріалів.

  10. Основними критеріями оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів у міжнародно-правовій сфері визначити:

  10.1. Дотримання встановлених процедур, строків, повноти, а також належної якості підготовки та виконання запитів про правову допомогу у кримінальному провадженні.

  10.2. Забезпечення прав громадян та юридичних осіб, інтереси яких зачіпаються при наданні та отриманні міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні, здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів у сфері зовнішніх відносин України. Своєчасність і повнота дій з усунення порушень закону та притягнення винних осіб до відповідальності, а також вжиття передбачених КПК України( 4651-17 ) заходів до оскарження прийнятих слідчим суддею рішень, які суперечать вимогам кримінального процесуального законодавства або міжнародного договору України.

  11. Затвердити і ввести в дію Інструкцію про організаційно-протокольне забезпечення заходів міжнародного співробітництва, які здійснюються органами прокуратури України.

  Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора України, відповідно до розподілу обов'язків, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокурорів (на правах обласних).

  Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованим прокурорам (на правах обласних), ректору Національної академії прокуратури України, прокурорам міст з районним поділом, міським, районним, міжрайонним та іншим прирівняним до них прокурорам, довести його до відома всіх прокурорсько-слідчих працівників.

  Наказ Генерального прокурора України від 5 травня 2011 року № 8гн( v0008900-11 ) "Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародно-правового співробітництва" вважати таким, що втратив чинність.

  Генеральний прокурор України державний радник юстиції України

  В. Пшонка

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Генерального прокурора України 11.02.2013 № 8гн

  ІНСТРУКЦІЯ про організаційно-протокольне забезпечення заходів міжнародного співробітництва, які здійснюються органами прокуратури України

  1. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція визначає порядок:

  - організації в органах прокуратури зустрічей, переговорів, консультацій та інших протокольних заходів з представниками іноземних держав і міжнародних організацій, а також їх візитів в Україну;

  - виїздів працівників органів прокуратури у закордонні службові відрядження та організації зарубіжних візитів керівництва Генеральної прокуратури України;

  - листування з органами прокуратури, юстиції та іншими державними установами зарубіжних країн, а також міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні.

  2. Порядок організації в органах прокуратури України зустрічей з представниками іноземних держав та міжнародних організацій

  2.1. Офіційні контакти працівників органів прокуратури з представниками іноземних держав і міжнародних організацій здійснюються виключно у порядку та обсягах, передбачених чинним законодавством України, міжнародними договорами нашої держави та міжвідомчими угодами Генеральної прокуратури України.

  2.2. Зустрічі з представниками іноземних держав і міжнародних організацій в органах прокуратури України за своєю метою та тематичною спрямованістю поділяються на:

  а) візити знайомства;

  б) робочі зустрічі;

  в) консультації, переговори та бесіди;

  г) протокольні заходи.

  2.3. Візити знайомства здійснюються керівниками представництв іноземних держав і міжнародних організацій в Україні та мають на меті знайомство і налагодження ділових контактів з Генеральним прокурором України, його заступниками, а також з іншими керівниками органів прокуратури.

  2.4. Робочі зустрічі передбачають обговорення стану та перспектив співробітництва, підписання за їх наслідками підсумкових дво- або багатосторонніх документів, а також участь у заходах міжнародного співробітництва (конференції, семінари, форуми, симпозіуми тощо).

  2.5. Консультації, переговори та бесіди мають конкретну цільову спрямованість, зокрема: обговорення проектів відомчих угод прокуратури, стану співпраці у конкретному кримінальному провадженні, визначення більш ефективних та прийнятних форм застосування окремих норм міжнародних договорів, центральним органом з виконання яких є Генеральна прокуратура України, тощо.

  2.6. Протокольні заходи — прийоми з нагоди візитів іноземних делегацій, свят та ювілейних дат, офіційні обіди (вечері), зустрічі та проводи іноземного гостя (делегації) при прибутті та від'їзді з України.

  2.7. Звернення щодо організації в органах прокуратури зустрічей з представниками іноземних держав або міжнародних організацій (іноземними делегаціями) разом з необхідними пропозиціями щодо їх реалізації доповідаються керівництву Генеральної прокуратури України Головним управлінням міжнародно-правового співробітництва, а керівнику прокуратури обласного рівня — старшим прокурором прокуратури області з міжнародно-правових доручень або спеціально визначеними відповідними наказами працівниками прокуратур обласного рівня, де такі посади не введені. Такі звернення підлягають реєстрації в порядку, встановленому для службової кореспонденції.

  2.8. Організація в органах прокуратури зустрічей з іноземними гостями здійснюється за умови погодження відповідних пропозицій з посадовими особами, зазначеними в п. 2.9 цієї Інструкції, за загальним правилом не пізніше ніж за 10 календарних днів до запропонованої (можливої) дати зустрічі. У зверненні обов'язково повинна міститись інформація щодо мети зустрічі, переліку питань для обговорення, осіб, які будуть брати участь у зустрічі, із зазначенням їх посад, за можливості — біографічна довідка керівника делегації, а також довідкові матеріали інформаційного характеру.

  2.9. Рішення про згоду на зустріч приймається:

  а) Генеральним прокурором України, його першим заступником або заступником — при проведенні заходу у Генеральній прокуратурі України;

  б) прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованими прокурорами (на правах обласних) за погодженням з керівництвом Генеральної прокуратури України у разі проведення зустрічей в очолюваних ними прокуратурах.

  За дорученням керівництва відповідної прокуратури зустріч з представниками іноземних держав або міжнародних організацій може бути проведена начальником структурного підрозділу з урахуванням відповідності його посади службовому статусу гостя (керівника делегації).

  2.10. У кожному конкретному випадку з керівництвом відповідної прокуратури погоджуються питання щодо мети зустрічі, тематики або предмета переговорів, представників прокуратури, які братимуть у ній участь, позиції з обговорюваних питань.

  2.11. Відповідно до категорії зустрічі може бути передбачено підписання спільних документів, проведення офіційного обіду (сніданку, вечері) на честь особи, яка очолює іноземну делегацію (на честь делегації), обмін пам'ятними подарунками та сувенірами, фотографування, прес-конференція тощо.

  2.12. У Генеральній прокуратурі України протокольне та організаційне забезпечення зустрічей покладається на Головне управління міжнародно-правового співробітництва, яке взаємодіє з іншими підрозділами Генеральної прокуратури України. У територіальних органах прокуратури ця робота здійснюється старшими прокурорами прокуратур областей з міжнародно-правових доручень або спеціально визначеними відповідними наказами працівниками прокуратур обласного рівня, де такі посади не введені, у взаємодії з іншими підрозділами.

  2.13. Головне управління міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України, відповідальний працівник прокуратури обласного рівня вносять пропозиції стосовно:

  - складу учасників з боку прокуратури;

  - необхідності залучення окремих підрозділів прокуратури до підготовки тематичних матеріалів для зустрічі;

  - приміщення, в якому буде проводитися цей захід;

  - запрошення представників засобів масової інформації;

  - закупівлі сувенірів для взаємного обміну тощо,

 3. а також забезпечують:
 4. - завчасне узгодження з ініціаторами місця, дати, часу та тривалості заходу;

  - участь у ньому представників української сторони, а також у разі необхідності перекладачів;

  - подання комендатурі Генеральної прокуратури України (охороні прокуратури обласного рівня) списку запрошених;

  - зустріч та супровід іноземних учасників до місця проведення заходу;

  - у разі необхідності фотографування (відеозйомку) зустрічі.

  2.14. Протокольний порядок проведення в органах прокуратури України зустрічей представників іноземних держав і міжнародних організацій та їх делегацій, а також опис окремих видів протокольних заходів наводиться у додатках 1, 2 до цієї Інструкції.

  2.15. Підготовка місця проведення протокольних заходів, відповідне обладнання приміщення, забезпечення чаєм, кавою, мінеральною водою учасників та придбання у разі необхідності подарунків та сувенірів здійснюється Головним управлінням міжнародно-правового співробітництва у взаємодії з Головним управлінням забезпечення діяльності органів прокуратури Генеральної прокуратури України (відповідним підрозділом прокуратури обласного рівня).

  2.16. Після закінчення зустрічі відповідальний за її проведення працівник складає письмовий звіт (протокол), у якому фіксується хід та результати обговорення, досягнуті домовленості, а також викладаються пропозиції щодо їх реалізації.

  2.17. За загальним правилом, повідомлення про зустрічі керівництва Генеральної прокуратури України, після погодження з ним тексту, передається відділом зв'язків із засобами масової інформації до засобів масової інформації та розміщується на офіційному Інтернет-порталі Генеральної прокуратури України.

  2.18. Відомості та інформація, у тому числі конфіденційного характеру, можуть бути надані представникам іноземних держав або міжнародних організацій виключно на підставі письмового запиту, який за своїм змістом і формою відповідає чинному законодавству України, міжнародним договорам нашої держави, міжвідомчим угодам Генеральної прокуратури та у передбачених ними межах.

  2.19. Про всі спроби представників компетентних установ іноземних держав і міжнародних організацій отримати відомості та інформацію без законних підстав, намагання перевести офіційні контакти з працівниками органів прокуратури України на неформальну основу невідкладно повідомляти керівництво Генеральної прокуратури України.

  3. Порядок організації органами прокуратури візитів іноземних делегацій в Україну

  3.1. Візити до органів прокуратури України за своїм значенням, статусом особи, яка очолює іноземну делегацію (Генеральний прокурор, керівник установи юстиції, правоохоронного органу іноземної держави або особа, що виконує аналогічні функції, інші представники іноземних держав та міжнародних організацій) поділяються на:

  а) офіційні візити;

  б) робочі візити;

  в) візити проїздом;

  г) візити у статусі особистого гостя.

  3.2. Офіційні візити в органи прокуратури України належать до вищої категорії візитів. У їх рамках передбачається проведення зустрічей, переговорів, підписання спільних документів та офіційний обід (сніданок, вечеря). Можлива організація для делегації культурної програми, зокрема відвідання театрів та музеїв. Якщо програмою офіційного візиту передбачено організацію поїздок у регіони України, то делегацію супроводжує представник Головного управління міжнародно-правового співробітництва та/або працівник іншого структурного підрозділу, визначений керівництвом Генеральної прокуратури України.

  3.3. До категорії робочих візитів належать такі, що мають конкретну цільову спрямованість, у тому числі проведення консультацій, робочих зустрічей, а також участь у заходах міжнародного співробітництва (конференції, семінари, форуми) та святкуванні ювілейних дат.

  3.4. У разі проїзду (прольоту) іноземних гостей (візит проїздом) через місто Київ їх зустрічає на вокзалі (в аеропорту), залежно від рангу керівника делегації, заступник Генерального прокурора України, начальник Головного управління міжнародно-правового співробітництва або інший працівник Генеральної прокуратури України. В окремих випадках, за наявності попередньої домовленості, можуть бути організовані зустрічі (бесіди) глави іноземної делегації з Генеральним прокурором України, іншими посадовими особами органів прокуратури України. Офіційні протокольні заходи при цьому не проводяться. Якщо делегація зупиняється не в Києві, а в іншому місті України, її зустрічають та проводжають керівники відповідних прокуратур обласного рівня.

  3.5. Візити в Україну іноземних гостей на особисте запрошення Генерального прокурора України належать до категорії візитів у статусі особистого гостя. Особистого гостя в аеропорту (на вокзалі) зустрічає (проводжає) особа, визначена Генеральним прокурором України. Організацію візиту особистого гостя забезпечує Головне управління міжнародно-правового співробітництва у взаємодії з Головним управлінням забезпечення діяльності органів прокуратури Генеральної прокуратури України.

  3.6. Рівень прийому, фінансування витрат та обслуговування іноземної делегації визначається категорією візиту і враховує принцип взаємності.

  3.7. Пропозиції щодо організації візитів представників (делегацій) іноземних держав і міжнародних організацій підлягають реєстрації в порядку, встановленому для службової кореспонденції. За загальним правилом вони мають бути надіслані не пізніше ніж за 30 календарних днів до запропонованої (можливої) дати початку візиту. У зверненні обов'язково повинна міститись інформація щодо мети та термінів візиту, переліку питань для обговорення, пропозиції щодо запланованих до підписання документів, дані про склад делегації із зазначенням посад, біографічна довідка керівника делегації, побажання щодо програми візиту, а також довідкові матеріали інформаційного характеру стосовно тематики переговорів.

  3.8. Рішення щодо можливості здійснення візиту іноземної делегації, прийнятних термінів його проведення та тривалості з урахуванням висловлених пропозицій приймається виключно Генеральним прокурором України або особою, яка виконує його обов'язки.

  3.9. Головне управління міжнародно-правового співробітництва забезпечує направлення запрошення членам делегації та готує узгоджену з ними програму візиту. У програмі візиту зазначається дата та час проведення окремих заходів, опис їх змісту, дані щодо осіб, відповідальних за забезпечення кожного з них. Програма візиту залежно від його категорії може передбачати проведення переговорів, зустрічей та бесід, підписання спільних документів, офіційний обід (сніданок, вечерю) на честь особи, яка очолює іноземну делегацію (на честь делегації), культурну програму, обмін пам'ятними подарунками та сувенірами, а також інші заходи з урахуванням побажань глави делегації, рівня та складу делегації.

  3.10. Якщо програмою візиту передбачено проведення переговорів, зустрічей та бесід, Головне управління міжнародно-правового співробітництва спільно з іншими структурними підрозділами, до компетенції яких належать відповідні питання, готує інформаційно-аналітичні матеріали, проекти підсумкових документів (звіт, протокол, спільна заява, комюніке тощо) та матеріали за результатами проведення цих заходів (у тому числі і на прохання запитуючої сторони).

  3.11. Протокольне та організаційне забезпечення візитів іноземних делегацій в органах прокуратури України здійснюється у порядку, передбаченому п. п. 2.9 — 2.14 розділу 2 цієї Інструкції.

  3.12. Відділ зв'язків із засобами масової інформації після погодження з керівництвом Генеральної прокуратури України тексту передає до засобів масової інформації та розміщує на офіційному Інтернет-порталі Генеральної прокуратури України повідомлення про візити іноземних гостей (делегацій).

  4. Порядок виїздів працівників органів прокуратури України у закордонні службові відрядження

  4.1. Виїзд працівників органів прокуратури України у закордонні службові відрядження здійснюється в разі необхідності:

  а) присутності у заходах правоохоронних органів інших держав щодо надання правової допомоги під час кримінального провадження за клопотаннями правоохоронних органів України, за умови отримання згоди на це запитуваної сторони;

  б) участі у переговорах та робочих зустрічах з представниками правоохоронних та державних органів зарубіжних країн або міжнародних організацій у складі державних делегацій та делегацій Генеральної прокуратури України;

  в) проходження навчання або стажування;

  г) участі у міжнародних заходах (симпозіумах, конференціях, семінарах, зустрічах тощо).

  4.2. Фінансування витрат, пов'язаних із закордонним службовим відрядженням, здійснюється:

  - Кабінетом Міністрів України — у частині валютних витрат (проживання, добові, побутове обслуговування, транспортні витрати тощо);

  - прокуратурою, у якій працює особа, що виїздить у відрядження, — у частині витрат на відрядження за період проїзду територією України (включаючи зупинку у готелі) відповідно до порядку, встановленого для службових відряджень у межах України;

  - приймаючою стороною, за винятком випадку, передбаченого підпунктом "а" пункту 4.1 цієї Інструкції;

  - міжнародною організацією або її представництвом в Україні.

  Фінансування витрат на відрядження працівників прокуратури з інших джерел забороняється.

  4.3. Перебуваючи на території іноземної держави, працівники прокуратури України повинні додержуватися законодавства країни перебування. Будь-яке втручання з їх боку в дії співробітників іноземних правоохоронних органів, проведення слідчих дій самостійно, вжиття заходів, не передбачених планом-завданням, а також таких, що можуть зашкодити державним інтересам України, забороняється.

  4.4. Обов'язковою умовою для виїзду у відрядження за кордон є наявність письмового запрошення або згоди міжнародної організації чи урядової установи іноземної держави, її Посольства чи Представництва в Україні. У виключних випадках це може бути запрошення Посольства України у відповідній країні.

  4.5. Дозвіл на виїзд у закордонне службове відрядження надається Генеральним прокурором України, а за його відсутності — виконувачем обов'язків, шляхом накладення резолюції на рапорті працівника, що відряджається за кордон, погодженого з керівництвом прокуратури обласного рівня або з начальником структурного підрозділу Генеральної прокуратури та відповідним заступником Генерального прокурора.

  4.6. У рапорті зазначаються:

  а) персональні дані працівника або кожного з групи працівників, які направляються у відрядження, — посада, прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон;

  б) країна, до якої планується виїзд, та орган, який є приймаючою стороною;

  в) мета та обґрунтування необхідності виїзду за кордон;

  г) запланований термін відрядження та дата виїзду;

  д) населені пункти, перебування в яких заплановано;

  е) вид транспорту;

  є) пропозиції щодо джерел фінансування витрат, включаючи проїзд та зупинку у готелі на території України;

  ж) дані про наявність у зазначених працівників дійсних службових (дипломатичних) паспортів та їх атрибути (серія та номер паспорта, дата видачі і термін дії, орган, що видав паспорт). У разі необхідності оформлення працівникам, які відряджаються, службових (дипломатичних) паспортів, до рапорту додаються належні їм паспорти громадянина України, 2 кольорові фотокартки паспортного формату та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

  з) план роботи у відрядженні з обов'язковим визначенням обсягу роботи кожного працівника, що відбуває за кордон.

  4.7. У випадках коли ставиться питання про відрядження до країн, для в'їзду в які необхідно отримати візи, до рапорту (листа) додається оригінал запрошення або згоди приймаючої установи на приїзд конкретних осіб.

  4.8. Після отримання дозволу Генерального прокурора України, а за його відсутності — виконувача обов'язків, на виїзд у відрядження рапорт разом із запрошенням (згодою на приїзд) приймаючої сторони та іншими документами не пізніше ніж за 15 діб до запланованої дати виїзду передається Головному управлінню міжнародно-правового співробітництва.

  4.9. У разі необхідності оформлення в'їзних віз працівники, що відряджаються, повинні заповнити відповідні візові анкети та надати фотокартки паспортного формату у необхідній кількості. Бланки анкет видаються Головним управлінням міжнародно-правового співробітництва.

  4.10. Документи для оформлення службових паспортів і віз, а також для забезпечення від'їжджаючих іноземною валютою, накази про відрядження працівників органів прокуратури України готуються працівниками Головного управління міжнародно-правового співробітництва. Вони, за необхідності, забезпечують від'їжджаючих квитками на відповідний вид транспорту, вибираючи при цьому найбільш економічний маршрут.

  4.11. Підставою для виїзду працівників органів прокуратури України у закордонне службове відрядження є наказ Генерального прокурора України.

  4.12. Кошторис видатків на відрядження за кордон для подання Кабінету Міністрів України підписується головним бухгалтером і затверджується заступником Генерального прокурора України.

  4.13. Працівники, відрядження яких фінансується за рахунок коштів Кабінету Міністрів України, повинні до початку відрядження отримати в бухгалтерії цієї установи валютні кошти, що видаються на підставі відповідного розпорядження за зверненням Генеральної прокуратури України. За необхідності отримати кошти можуть за відповідною довіреністю працівники Головного управління міжнародно-правового співробітництва.

  4.14. За потреби працівники органів прокуратури, які від'їжджають у закордонне відрядження, отримують від працівників Головного управління міжнародно-правового співробітництва консультативно-дорадчу допомогу та інформацію щодо країни, до якої вони виїздять.

  4.15. Упродовж семи днів після закінчення відрядження особа, що перебувала за кордоном, подає до Головного управління міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України звіт встановленої форми (додаток 3), у якому зокрема відображається:

  а) фактична тривалість відрядження із зазначенням відвіданих країн;

  б) мета виїзду;

  в) інформація про результати відрядження (виконання завдання).

  4.16. Звіт, що передається до Головного управління міжнародно-правового співробітництва, має бути погоджений з безпосереднім керівником для працівників Генеральної прокуратури України або прокурором області у разі виїзду у відрядження працівника прокуратури обласного чи районного рівня. У разі відрядження групи її керівником складається єдиний звіт, у якому, крім згаданих даних, зазначається кількість і прізвища працівників, які виїздили за кордон.

  4.17. Упродовж трьох робочих днів з моменту повернення на територію України працівники органів прокуратури, які перебували у відрядженні за кордоном, повинні здати службові (дипломатичні) паспорти відповідальному працівнику Головного управління міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України. Ці паспорти передаються на зберігання до МЗС України відповідно до Положення про дипломатичний та службовий паспорти України ( 515/92 ).

  4.18. Упродовж трьох робочих днів після повернення працівники, відрядження яких фінансувалося за рахунок коштів Кабінету Міністрів України, повинні особисто звітувати в бухгалтерії цієї установи за витрачені протягом поїздки валютні кошти відповідно до норм та порядку, встановлених актами Кабінету Міністрів та Міністерства фінансів України, які є чинними на час відрядження. Якщо відрядження частково фінансувалося з бюджету органів прокуратури, відряджені особи звітують упродовж зазначеного строку про витрати в цій частині у бухгалтерії органу прокуратури.

  Особливості організації візитів за кордон керівництва Генеральної прокуратури України

  4.19. Візити працівників органів прокуратури України за кордон за своїм значенням, статусом особи, яка очолює українську делегацію, та особливостями їх здійснення поділяються на категорії, зазначені в розділі 3 цієї Інструкції. Крім того, керівники Генеральної прокуратури України та інші працівники органів прокуратури можуть виїжджати у відрядження за кордон у складі офіційних державних делегацій вищого рівня (візит Президента України, керівництва Верховної Ради України, урядові делегації тощо). Візити у відповідь здійснюються на запрошення приймаючої сторони після відвідування іноземною делегацією України.

  4.20. Відповідний підрозділ іноземної установи (міжнародної організації), яка запрошує, забезпечує підготовку програми закордонного візиту керівництва Генеральної прокуратури України та надсилає для узгодження Головному управлінню міжнародно-правового співробітництва. У необхідних випадках до цієї роботи залучаються дипломатичне представництво відповідної іноземної держави в Україні (представництво міжнародної організації) та Посольство України, акредитоване у державі, до якої здійснюється візит.

  4.21. Якщо програмою візиту передбачено проведення зустрічей, переговорів, консультацій та бесід, Головне управління міжнародно-правового співробітництва спільно з іншими структурними підрозділами Генеральної прокуратури України (прокуратур обласного рівня) готує інформаційно-аналітичні матеріали з питань, запланованих до обговорення.

  4.22. Головне управління міжнародно-правового співробітництва, за необхідності разом з Посольством України у відповідній державі та приймаючою стороною, вживає необхідних заходів з метою забезпечення:

  а) зустрічі при прибутті керівництва Генеральної прокуратури України до іноземної держави;

  б) бронювання готелю та проживання під час візиту;

  в) організації зустрічей та переговорів, проведення яких передбачене програмою візиту;

  г) закупівлі сувенірів та подарунків (разом з Головним управлінням забезпечення діяльності органів прокуратури), якщо у рамках візиту передбачається обмін ними;

  д) зустрічі керівництва Генеральної прокуратури України після повернення із закордонного відрядження.

  4.23. Відділ зв'язків із засобами масової інформації після погодження з керівництвом Генеральної прокуратури України тексту передає до засобів масової інформації та розміщує на офіційному Інтернет-порталі Генеральної прокуратури України повідомлення про візит.

  5. Порядок листування з державними установами іноземних країн та міжнародними організаціями (їх представництвами)

  5.1. До листування з органами прокуратури, юстиції та іншими державними установами іноземних країн, а також з міжнародними організаціями, їх представництвами в Україні застосовуються правила, передбачені Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України. Водночас це листування має особливий характер і повинне відповідати певним додатковим вимогам встановленої практики, контроль за додержанням якої покладається на Головне управління міжнародно-правового співробітництва.

  5.2. Для листування використовується державна мова України. Лист може супроводжуватися перекладом на іноземну мову, якщо бажано довести його зміст до відома адресата якнайшвидше або запобігти можливим неточностям при перекладі адресатом.

  5.3. Листи виконуються на офіційних бланках відповідної прокуратури. На листах, адресованих державній установі зарубіжної країни або міжнародній організації (їх посадовим особам), підпис працівника прокуратури та переклад на іноземну мову завіряються гербовою печаткою відповідної прокуратури (печаткою бюро перекладів).

  5.4. Рекомендації щодо використання окремих формулювань при підготовці листів державним установам іноземних країн або міжнародним організаціям (їх посадовим особам) залежно від типу повідомлення та його змісту наводяться у додатку 4.

  Головне управління міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України

  Додаток 1

  ПРОТОКОЛЬНИЙ ПОРЯДОК проведення в органах прокуратури України зустрічей з іноземними гостями (делегаціями)

  Організаційно-протокольне забезпечення зустрічей з представниками іноземних держав і міжнародних організацій покладається у Генеральній прокуратурі України на Головне управління міжнародно-правового співробітництва, а в територіальних органах прокуратури ця робота здійснюється старшими прокурорами прокуратур областей з міжнародно-правових доручень та спеціально визначеними відповідними наказами працівниками прокуратур обласного рівня, де такі посади не введені.

  I. Прибуття делегації

  Іноземних гостей (делегацію), які прибувають до прокуратури, зустрічає відповідальний за проведення заходу працівник Головного управління міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України. У разі проведення зустрічі у прокуратурі обласного рівня — старший прокурор прокуратури області з міжнародно-правових доручень або інший спеціально визначений відповідним наказом працівник прокуратури обласного рівня, де такі посади не введені.

  Іноземні гості (делегація) у супроводі відповідального працівника прокуратури проходять до будинку через центральний вхід.

  Як правило, іноземні гості проходять до приміщення Генеральної прокуратури України через центральний вхід по вул. Різницькій, 13/15. За умови відповідної попередньої домовленості високі гості можуть прибувати на своїх транспортних засобах безпосередньо у двір Генеральної прокуратури України з вулиці Гусовського.

  Відповідальний працівник прокуратури супроводжує іноземних гостей (делегацію) до зали, де планується проведення зустрічі.

  Якщо гості прибули завчасно до початку зустрічі, їм може бути запропоновано коротке ознайомлення з окремими приміщеннями відповідної прокуратури. У цьому випадку приблизно за 5 хвилин до початку зустрічі гостей підводять до зали, де вона відбуватиметься.

  II. Приміщення, які використовуються для проведення міжнародних зустрічей

  Для проведення зустрічей в органах прокуратури використовуються придатні для цієї мети приміщення.

  У Генеральній прокуратурі України для проведення зустрічей використовуються спеціалізовані приміщення, вибір одного з них залежить від кількісного складу делегації, рівня іноземних учасників та тривалості зустрічі. Як правило, для проведення зустрічей з іноземними гостями використовується кімната офіційних заходів (1-й поверх будинку по вул. Гусовського, 9), мала зала колегії (4-й поверх будинку по вул. Гусовського, 9) або зала колегії (4-й поверх будинку по вул. Різницькій, 13/15).

  III. Оформлення зали та перебіг зустрічі

  У разі проведення зустрічі з керівником державної установи або главою дипломатичного представництва зарубіжної країни у залі встановлюється Державний прапор України та Державний прапор країни гостя. Якщо високий гість є керівником міжнародної організації або главою її представництва, у залі встановлюється Державний прапор України та прапор цієї міжнародної організації.

  Кожен прапор встановлюється на окремому флагштоку (настільній підставці). Всі прапори повинні знаходитись на флагштоках (підставках) однієї висоти.

  На столі для переговорів відповідно до кількості учасників заздалегідь розкладаються блокноти, ручки, ставиться необхідна кількість пляшок з мінеральною водою та склянок.

  Представники засобів масової інформації займають визначені для них місця у залі до початку зустрічі.

  Керівник відповідної прокуратури разом з іншими українськими учасниками зустрічі вітає іноземного гостя і членів делегації у залі біля входу. Як правило, під час вітання здійснюється фото- або відеозйомка.

  Після привітання всі учасники займають місця за столом відповідно до посадових рангів. У разі великої кількості учасників їх розташування за столом забезпечується за допомогою попередньо розставлених іменних табличок.

  При цьому представники української сторони розташовуються за столом переговорів обличчям до входу, гості — за столом навпроти. Місця ліворуч від керівника української та іноземної делегацій призначені для перекладачів.

  У разі коли зустріч відбувається в кімнаті офіційних заходів (1-й поверх будинку по вул. Гусовського, 9) або малій залі колегії (4-й поверх будинку по вул. Гусовського, 9), представники української сторони розміщуються за столом переговорів обличчям до входу, гості — за столом навпроти (типова схема розташування № 1).

  При проведенні зустрічі у залі колегії Генеральної прокуратури України (4-й поверх будинку по вул. Різницькій, 13/15) місце між Генеральним прокурором України (керівником української делегації) та іноземним гостем (керівником іноземної делегації) призначене для перекладача (типова схема розташування № 2).

  За відсутності перекладачів Генеральний прокурор України (керівник української делегації) та керівник іноземної делегації сідають поруч (іноземний гість — праворуч). При цьому місце ліворуч від Генерального прокурора України (керівника української делегації) призначене для наступного за рангом українського учасника зустрічі, а наступного за рангом іноземного гостя — праворуч від керівника делегації (типова схема розташування № 3).

  Переговори (обговорення) розпочинаються коротким вступом господаря з привітанням гостей, представленням українських учасників, визначенням основних питань обговорення. Ознайомча частина займає 8 — 10 хвилин. Протягом цього часу подаються чай та кава. Представники засобів масової інформації занотовують основні теми обговорення та орієнтовно через 10 — 15 хвилин після початку бесіди полишають залу, якщо інше не передбачено домовленостями сторін.

  Переговори з української сторони веде вищий за посадою працівник прокуратури, який може надавати слово для окремих повідомлень іншим українським учасникам зустрічі.

  Загальна тривалість бесіди становить, як правило, 45 — 50 хвилин, а візиту знайомства — 30 — 35 хвилин. Після її закінчення може відбутися обмін сувенірами та спільне фотографування керівників делегацій або всіх учасників зустрічі.

  IV. Завершення зустрічі

  Вищий за посадою працівник прокуратури з української сторони прощається з іноземним гостем (керівником делегації) та делегацією біля виходу із зали.

  У супроводі працівника прокуратури, який зустрічав, іноземний гість (делегація) залишає будинок відповідної прокуратури.

  Головне управління міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України

  Типова схема № 1 розташування учасників зустрічі

  Кімната офіційних заходів (1-й поверх будинку по вул. Гусовського, 9) Мала зала колегій (4-й поверх будинку по вул. Гусовського, 9)

  Представники засобів масової інформації Мала зала колегій (4-й поверх будинку по вул. Гусовського, 9)

  Представники засобів масової інформації Кімната офіційних заходів (1-й поверх будинку по вул. Гусовського, 9)

  Типова схема № 2 розташування учасників зустрічі

  Зала колегій (4-й поверх будинку по вул. Різницькій,13/15)

  Типова схема № 3 розташування учасників зустрічі

  Зала колегій (4-й поверх будинку по вул. Різницькій,13/15)

  Додаток 2

  Види протокольних заходів

  За участі представників іноземних держав та міжнародних організацій, зокрема у рамках їх візитів в Україну, можуть проводитися протокольні заходи:

  1) зустріч при прибутті іноземного гостя (делегації) в Україну;

  2) прийоми — "Сніданок", "Сніданок-буфет", "Обід", "Вечеря", "Коктейль";

  3) від'їзд іноземного гостя (делегації).

  1. Зустріч іноземного гостя на залізничному вокзалі чи в аеропорту проводиться у разі прибуття в Україну керівника закордонної державної установи або глави міжнародної організації (далі — високого гостя).

  Зустрічає високого гостя перший заступник або заступник Генерального прокурора України (один з керівників відповідної прокуратури обласного рівня). У зустрічі також беруть участь керівник Головного управління міжнародно-правового співробітництва (старший прокурор прокуратури області з міжнародно-правових доручень або спеціально визначений відповідним наказом працівник прокуратури обласного рівня, де такі посади не введені).

  На церемонію зустрічі в аеропорту (на вокзалі) можуть бути запрошені відповідальні працівники дипломатичного представництва відповідної іноземної держави (міжнародної організації) в Україні.

  За рішенням керівництва прокуратури, яка приймає гостей, зустріч може фотографуватися з виготовленням для високого гостя та членів делегації фотоальбомів на пам'ять про візит. Фотоальбоми вручаються високому гостю під час останньої зустрічі з керівником відповідної прокуратури або ж під час церемонії проводів в аеропорту (на залізничному вокзалі).

  Якщо серед членів делегації є жінки (високий гість, дружина високого гостя або член делегації), особи, які зустрічають, беруть із собою квіти для вручення під час церемонії зустрічі.

  Для проведення зустрічі замовляється зала офіційних делегацій або VIP-зала та необхідна кількість автомобілів відповідного класу, включаючи представницькі, з розрахунку один автомобіль не більше ніж для трьох осіб. У разі необхідності організовується супровід колони автомобілів, які перевозять делегацію, спеціалізованими автомобілями ДАІ.

  Під час здійснення необхідних процедур з прикордонного та митного оформлення високий гість, члени делегації та особи, які їх зустрічають, можуть випити каву, чай та напої у попередньо замовленій окремій залі.

  Вища посадова особа, яка зустрічає високого гостя (делегацію), проводить їх до автомобілів та разом з ними їде до готелю, де попередньо замовляється (бронюється) відповідна кількість номерів.

  2. За формою проведення протокольні заходи поділяються на "Сніданок", "Сніданок-буфет", "Обід", "Вечерю", "Коктейль".

  "Сніданок" відноситься до денних прийомів з іменною розсадкою за основним столом. Його влаштовують між 12 та 15 годинами тривалістю 1 — 1,5 години, з яких 45 — 60 хв. гості перебувають за столом, а 15 — 30 хв. — за кавою. Кава, чай можуть подаватися як за основним столом, так і в іншій залі.

  "Сніданок-буфет" відрізняється від "Сніданку" тим, що при його влаштуванні не передбачено іменного розміщення за основним столом, а гості самі беруть страви й напої та обирають столи, за які сідають.

  "Коктейль" розпочинається між 17 та 19 годинами і триває 1,5 — 2 години. Прийом проводиться стоячи. У запрошенні зазначається час початку і закінчення прийому. Гості можуть приходити і залишати приміщення у будь-який момент зазначеного часу.

  Найбільш представницьким видом прийому є "Обід". Він проводиться, як правило, між 19 та 21 годинами, з іменним розміщенням запрошених осіб. У залі прийому встановлюються державні прапори країни-гостя та України.

  "Вечеря" розпочинається о 21 годині і пізніше. Від "Обіду" вона відрізняється лише часом проведення та тим, що перша страва не подається.

  На сніданки, обіди, вечері необхідно приходити в точно зазначений у запрошенні час, привітати господарів заходу і займати місця за столом згідно з планом розташування. По завершенні першим залишає місце прийому керівник, потім підлеглі йому посадові особи за посадовим старшинством.

  У разі коли під час протокольного заходу передбачається обмін короткими промовами чи тостами, господар повинен заздалегідь передати текст свого виступу високому гостю (керівнику іноземної делегації) для ознайомлення й підготовки промови у відповідь.

  Першим промову виголошує господар, а потім — гість, на честь якого влаштовано прийом.

  Промова господаря повинна, як правило, передбачати привітання на адресу високого гостя (керівника іноземної делегації), виклад положень, що стали приводом для зустрічі, прийняту форму побажання гостям здоров'я, процвітання, щастя й інших гараздів.

  Міжнародним дипломатичним протоколом не передбачені промови чи тости інших учасників заходу, однак в окремих випадках керівники делегацій можуть надавати слово учасникам прийому. Можливе завершення прийому тостом господаря під келих шампанського.

  З метою надання прийому більшої урочистості на його початку можуть організовуватися концерти майстрів мистецтв (тривалістю до 20 хв.), під час яких запрошеним особам подаються напої (аперитив).

  3. Завершальним протокольним заходом є "від'їзд" високого гостя, що передбачає необхідність відповідної підготовки цього заходу. Як правило, високого гостя проводжає в аеропорт (на залізничний вокзал) та сама посадова особа, що й зустрічала. Однак рішенням керівництва відповідної прокуратури проведення цього заходу може бути до

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  ДАІ Миколаївщини запроваджує Інтернет - голосування на кращу роботу в конкурсі дитячої творчості

  Конкурс дитячої творчості на тематику безпеки дорожнього руху вже став традиційним для всіх освітніх установ Миколаївської області. Працівники ДАІ постійно відвідують дитячі садки і школи, розповідають ...

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 26.12.2012 № 1768, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 26.12.2012 № 1768 Відповідно до Законів України "Про електроенергетику"( 575/97-ВР ) та "Про теплопостачання"( 2633-15 ), Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 ( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", постанов НКРЕ від 12 жовтня 2005 року № 898( v0898227-05 ) "Про затвердження Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії" та від 12 жовтня 2005 року № 896( v0896227-05 ) "Про затвердження Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Следком РФ возбудил уголовное дело о геноциде русскоязычного населения в зоне АТО

  Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде русскоязычного населения на юго-востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

  Про затвердження форм документів з питань формування державного замовлення, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2012 р. за № 1941/22253 Про затвердження форм документів з питань формування державного замовлення

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa