• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про внесення змін до Положення про Департамент митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України, Державна митна служба УкраїниДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 20.08.2012 № 407
 2. Про внесення змін до Положення про Департамент митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України

  Відповідно до Митного кодексу України( 4495-17 ), Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади( 563-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 563 та наказу Держмитслужби України від 10.08.2012 № 397( v0397342-12 ) "Про організаційні заходи" НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до Положення про Департамент митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України( v0273342-11 ), затвердженого наказом Державної митної служби України від 04.04.2011 № 273 (далі — Положення), виклавши його в редакції, що додається.

  2. Управлінню справами (Погорєлова Т. В.) направити до Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України два примірника Положення та дві належним чином завірені копії цього наказу.

  3. Керівнику Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України забезпечити проведення державної реєстрації Положення відповідно до вимог чинного законодавства.

  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Голова Служби

  І. Г. Калєтнік

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 04.04.2011 № 273 (в редакції наказу Державної митної служби України 20.08.2012 № 407)

  ПОЛОЖЕННЯ про Департамент митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України

  1. Загальні положення

  1.1. Це Положення визначає правовий статус ДЕПАРТАМЕНТУ МИТНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ (далі — Департамент), а саме його компетенцію (завдання, функції, права).

  1.2. Департамент є спеціалізованим митним органом, входить до структури митної служби України, забезпечує впровадження та розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій в державній митній справі та ведення митної статистики. У встановленому законом порядку здійснює організацію, контроль та виконує обов'язки, пов'язані з виконанням державної митної справи, контролює та несе відповідальність за виконання основних завдань митної служби України відповідно до повноважень, делегованих Державною митною службою України.

  1.3. Департамент бере участь у здійсненні митного контролю та митного оформлення в межах повноважень Департаменту, забезпечує розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій у державній митній справі, функціонування системи електронного документообігу, ведення митної статистики зовнішньої торгівлі, організації та координації діяльності митниць (далі — митних органів) із забезпечення додержання законодавства з питань радіаційної безпеки при використанні технічних засобів митного контролю, що містять джерела іонізуючого випромінювання, організації придбання, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем відеоспостереження, систем зчитування номерних знаків та інших технічних засобів митного контролю (далі — ТЗМК).

  1.4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Митним кодексом України( 4495-17 ), кодексами та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.

  1.5. Департамент безпосередньо підпорядковується Голові Держмитслужби України, підконтрольний та підзвітний заступнику Голови Держмитслужби України згідно розподілу обов'язків.

  1.6. Департамент є юридичною особою, утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України й своїм найменуванням та інші печатки, штампи, бланки, відповідні рахунки в територіальному відділенні Державного казначейства України та банку.

  1.7. Майно Департаменту є державним майном та відображається в самостійному балансі Департаменту.

  1.8. Зона діяльності Департаменту:

  щодо технологічної підтримки безперервного двостороннього потоку електронної інформації від органів державної влади, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, митних адміністрацій інших держав до Держмитслужби України, її накопичення та обробки; впровадження новітніх процедур автоматизації процесів митного контролю і оформлення та їх супроводження; створення та технічної підтримки організаційно-технічних систем для автоматизованих процедур оцінки якості виконання державної митної справи; інформаційного забезпечення органів державної влади що здійснюють правоохоронну діяльність, контролю за переміщенням товарів — місто Київ;

  щодо контрольно-розпорядчих функцій з питань здійснення процедури електронного декларування, впровадження системи аналізу ризиків і керування ними, митного контролю й митного оформлення — митна територія України;

  щодо ведення митної статистики, забезпечення якості первинних даних та повноти наповнення бази даних електронної інформації — митна територія України;

  щодо організації та координації діяльності митних органів із забезпечення додержання законодавства з питань радіаційної безпеки при використанні технічних засобів митного контролю, що містять джерела іонізуючого випромінювання, організації експлуатації, технічного обслуговування, ремонту ТЗМК — митна територія України.

  1.9. Скорочена назва Департаменту: ДМІТС.

  1.10. Місцезнаходження ДМІТС: 04215, Київ, вул. Світлицького, 28-а, блок Б.

  1.11. Створення, реорганізація та ліквідація Департаменту здійснюються згідно із законодавством України.

  1.12. Структура, штатний розпис, кошторис Департаменту затверджуються Головою Держмитслужби України.

  Гранична чисельність працівників Департаменту затверджується наказом Держмитслужби України.

  1.13. Положення про структурні підрозділи Департаменту, а також посадові інструкції їх працівників затверджуються начальником Департаменту.

  2. Основні завдання Департаменту

  Основними завданнями Департаменту є:

  2.1. Участь у реалізації державної митної політики відповідно до повноважень Департаменту.

  2.2. У межах повноважень Департаменту участь у забезпеченні та організаційно-інформаційному супроводженні митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Удосконалення форм і методів здійснення митного контролю й митного оформлення.

  2.3. Організація робіт з координації впровадження та виконання положень Концепції "Створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця"( 1236-2008-р ).

  2.4. Впровадження та розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій, експлуатація програмно-технічних засобів телекомунікації та відповідних типових програмно-технічних рішень в Держмитслужбі України.

  2.5. Забезпечення автоматизації процесів митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України. Впровадження та забезпечення функціонування системи аналізу ризиків. Реалізація відповідних етапів контролю за доставкою вантажів.

  2.6. Ведення митної статистики.

  2.7. Забезпечення проведення статистичних співставлень.

  2.8. Забезпечення виконання покладених законодавством функцій контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності України

  2.9. Організація та здійснення заходів із забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Держмитслужби України.

  2.10. Організація інформаційного забезпечення аналітичної роботи в Держмитслужбі України.

  2.11. Розробка й проведення єдиної науково-технічної політики Держмитслужби України при створенні та розвитку єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі — ЄАІС), відомчої телекомунікаційної мережі (далі — ВТМ), інформаційно-телекомунікаційних комплексів (далі — ІТК), локальних обчислювальних мереж (далі — ЛОМ), телефонних мереж (далі — ТМ) та інших мереж зв'язку, оснащенні митної служби України перспективними засобами телекомунікації та захисту інформації, апаратно-програмними засобами, технічними засобами митного контролю.

  2.12. Організація та проведення закупівель товарів, робіт і послуг за напрямом діяльності Департаменту згідно із законодавством України для потреб Державної митної служби України.

  2.13. У межах компетенції Департаменту започаткування і реалізація проектів і програм міжнародної технічної та іншої допомоги, які мають складову інформаційних технологій.

  2.14. Координація та спрямування роботи структурних підрозділів митних органів, що забезпечують впровадження та розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій та ведення митної статистики, в тому числі:

 3. збір та формування даних митної статистики;
 4. функціонування елементів і підсистем ЄАІС, ВТМ, ІТК, ЛОМ, ТМ та інших мереж зв'язку, апаратно-програмних засобів;

 5. захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;
 6. створення та впровадження багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця"
 7. організація та координація діяльності митних органів із забезпечення додержання законодавства з питань радіаційної безпеки при використанні технічних засобів митного контролю, що містять джерела іонізуючого випромінювання, організації експлуатації, технічного обслуговування, ремонту ТЗМК.

  Інформаційно-методичне та інструктивне забезпечення митних органів з питань, віднесених до компетенції Департаменту, в тому числі розроблення примірних положень про такі структурні підрозділи.

  3. Основні повноваження Департаменту

  Департамент відповідно до покладених на нього завдань виконує регулятивну, правозастосовчу, організаційну, координуючу, аналітичну, контрольну функції, а саме:

  З питань здійснення митного контролю та митного оформлення

  3.1. Бере участь у забезпеченні та організаційно-інформаційному супроводженні митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, шляхом реалізації системи форматно-логічного контролю за правильністю заповнення електронних копій вантажних митних декларацій( z0374-12 ) при їх прийомі до автоматизованих систем у пунктах митного оформлення та під час прийому до центральної бази даних; впровадження автоматизації системи аналізу ризиків; реалізації відповідних етапів контролю за доставкою вантажів, обмін оперативною інформацією, тощо.

  З питань автоматизації процесів митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України

  3.2. Здійснює розробку та впровадження автоматизованих систем митного контролю та митного оформлення, прикладних програмних засобів збору й обробки інформації із застосуванням уніфікованих програмних продуктів у межах ЄАІС.

  3.3. Забезпечує супроводження розроблених та придбаних програмних продуктів.

  3.4. Здійснює супроводження, ведення і функціонування центральної бази даних ЄАІС (далі — ЦБД ЄАІС) у цілому та забезпечує управління і супроводження її елементами та підсистемами.

  3.5. Здійснює контроль за повнотою та достовірністю відомостей, які накопичуються в ЦБД ЄАІС.

  З питань телекомунікаційного забезпечення інформаційних технологій митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України

  3.6. Забезпечує організаційно-технічне, методичне супроводження, експлуатацію, управління та розвиток ВТМ, ІТК, ТМ, ЛОМ, відомчих телеконференцій, засобів радіозв'язку, інших мереж, систем зв'язку та засобів телекомунікації Держмитслужби України.

  3.7. Забезпечує технічне адміністрування, експлуатацію та нагляд за використанням ВТМ, ІТК, ТМ, ЛОМ, відомчих телеконференцій, засобів радіозв'язку та відповідних типових програмно-технічних рішень.

  З питань захисту інформації

  3.8. Визначає загальну стратегію та пріоритетні напрямки діяльності у сферах захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту електронної інформації в ЄАІС, застосування електронного цифрового підпису при митному контролі та митному оформленні.

  3.9. Здійснює роботи з впровадження та подальшої підтримки функціонування систем та засобів захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності та в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Держмитслужби України. Організовує та забезпечує регламентований доступ до інформаційних ресурсів ЄАІС. Забезпечує контроль за дотриманням у Держмитслужбі України вимог щодо захисту електронної інформації, криптографічного та технічного захисту електронної інформації та інформації з обмеженим доступом, застосуванням електронного цифрового підпису при митному контролі та митному оформленні.

  3.10. Бере участь у організації та забезпеченні технічного захисту секретної інформації у Держмитслужбі України.

  З питань ведення митної статистики

  3.11. Розробляє методології митної статистики зовнішньої торгівлі України, спеціальної митної статистики України, проведення порівняльного аналізу даних митної статистики України з аналогічними даними країн її торговельних партнерів.

  3.12. Здійснює методологічне керівництво процедурами ведення бази даних електронних копій вантажних митних декларацій( z0374-12 ) відповідно до міжнародних правил складання статистики зовнішньої торгівлі, встановлення критеріїв регулярних і нестандартних запитів та інших реквізитів інформації.

  3.13. Організовує збір та узагальнення даних митної статистики.

  3.14. Готує дані митної статистики зовнішньої торгівлі для офіційних публікацій.

  3.15. Забезпечує інформацією з питань митної статистики керівництво Держмитслужби України, її підрозділи, митні органи та органи державної влади.

  3.16. Забезпечує координацію взаємодії митних органів з правоохоронними та іншими органами державної влади з питань митної статистики.

  3.17. Здійснює процедури контролю за повнотою та якістю первинних даних, розміщених в базі даних електронних копій вантажних митних декларацій та інших електронних документів.

  3.18. Розробляє, супроводжує та вдосконалює порядок формування індексів зовнішньої торгівлі.

  3.19. Виконує, у межах компетенції, окремі функції валютного контролю, контролю проведення бартерних операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності України та контролю за дотриманням законодавства України суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, до яких згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( 959-12 ) застосовані спеціальні санкції.

  3.20. Веде оперативний облік та звітність про основні показники діяльності митних органів України.

  3.21. Ініціює укладення та супроводження відповідних міждержавних домовленостей з митними адміністраціями країн — торговельних партнерів України щодо обміну даними митної статистики взаємної торгівлі та проведення статистичних зіставлень. Здійснює зіставлення даних митної статистики України з даними країн — торговельних партнерів України та аналіз причин розбіжностей.

  3.22. Здійснює зіставлення даних митної статистики України з даними країн — торговельних партнерів України та аналіз причин розбіжностей.

  3.23. Вивчає, використовує та вдосконалює структуру нормативно-довідкової інформації, необхідної для ведення митної статистики України.

  3.24. Вивчає, аналізує та узагальнює міжнародну практику ведення митної статистики, проведення статистичних зіставлень, співпрацює в цій сфері з митними адміністраціями та іншими компетентними органами зарубіжних країн, міжнародними організаціями.

  З питань аналітичної роботи

  3.25. Аналізує в межах компетенції діяльність митних органів, в тому числі з використанням узагальнених показників ефективності їх роботи. Готує за результатами аналізу інформаційно-аналітичні матеріали керівництву Держмитслужби України, а також пропозиції з удосконалення системи показників ефективності діяльності митних органів.

  3.26. Забезпечує підготовку пропозиції для розробки відповідних профілів ризику та застосування додаткових форм митного контролю до товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України на адресу суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян.

  3.27. Забезпечує підготовку пропозицій для розробки відповідних елементів форматно-логічного контролю, які застосовуються при оформленні вантажних митних декларацій( z0374-12 ).

  3.28. Розробляє методичні рекомендації з питань здійснення моніторингу зовнішньоторговельних операцій з окремими товарами, окремих видів зовнішньоторговельних операцій; тенденцій у зовнішній торгівлі.

  3.29. Здійснює в митних органах координацію, загальну організацію та методичне забезпечення ведення аналітичної діяльності, вивчення тенденцій показників діяльності митних органів.

  З питань забезпечення експлуатації засобів обчислювальної та копіювальної техніки

  3.30. Визначає загальну стратегію та пріоритетні напрямки діяльності у сфері забезпечення Держмитслужби України засобами телекомунікації (зв'язку), обчислювальної та копіювальної техніки, узагальнює потребу митних органів у цих засобах, здійснює їх розподіл між ними та контроль за їх використанням.

  3.31. Підтримує працездатність засобів обчислювальної та копіювальної техніки (далі — ЗОТ) Департаменту й Держмитслужби України та забезпечення працездатності обладнання при здійсненні функцій митного оформлення й митного контролю за переміщенням вантажів через митний кордон України. Здійснює контроль за сервісним обслуговуванням та ремонтом ЗОТ.

  3.32. Забезпечує встановлення ЗОТ та необхідного системного програмного забезпечення в Департаменті та Держмитслужбі України.

  З координаційних та організаційних питань щодо експлуатації технічних засобів митного контролю

  3.33. Організує й координує діяльність митних органів із забезпечення додержання законодавства з питань радіаційної безпеки при використанні ТЗМК, що містять джерела іонізуючого випромінювання

  3.34. Координує діяльність та надає консультативно-методичну допомогу митним органам з питань експлуатації ТЗМК.

  3.35. Визначає кількість та номенклатуру ТЗМК для потреб митних органів з метою надання керівництву Держмитслужби України пропозицій щодо подальшого їх придбання або залучення міжнародної технічної допомоги.

  3.36. В межах вимог чинного законодавства здійснює організаційні заходи із забезпечення митними органами уведення в експлуатацію ТЗМК та їх обслуговування.

  З питань організаційно-розпорядчої та правової роботи

  3.37. Розробляє проекти примірного положення та типової структури підрозділу митного органу, який підпорядковується в організаційному (методологічному) плані Департаменту.

  3.38. Видає в межах своєї компетенції накази. Розробляє проекти нормативно-правових актів.

  3.39. Здійснює в межах компетенції експертизу проектів актів, що розробляються Департаментом або органами державної влади України.

  3.40. Виконує та контролює додержання законодавства України з питань державної митної справи шляхом проведення перевірок у митній службі України, виконання вимог нормативно-правових актів, що стосуються компетенції Департаменту.

  3.41. Розробляє плани роботи Департаменту.

  3.42. Забезпечує ведення діловодства та архівної справи в структурних підрозділах Департаменту.

  3.43. Здійснює ведення претензійної і позовної роботи. Забезпечує представлення в установленому законодавством порядку інтересів Департаменту в судових та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

  3.44. Досліджує, аналізує та проводить систематизацію інформації про перспективні програмно-технічні засоби автоматизації процесу митного оформлення та проведення статистично-аналітичних досліджень, телекомунікації, захисту інформації та відповідні типові програмно-технічні рішення. Готує пропозиції та проекти створення, розвитку та вдосконалення елементів ЄАІС.

  3.45. Забезпечує організацію робіт в Департаменті з питань охорони праці. Забезпечує подання Держмитслужбі України звітів з питань охорони праці та надзвичайних ситуацій. У межах своєї компетенції вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень.

  3.46. Вносить на розгляд керівництва Держмитслужби України пропозиції щодо розвитку інформативно-комунікативних технологій Держмитслужби України, надання рекомендацій щодо розвитку багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця", які попередньо розглядаються на науково-технічній раді Департаменту, рішення якої є експертним висновком, який в обов'язковому порядку враховується при визначенні потреб фінансування на розвиток багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця".

  3.47. Погоджує технічні характеристики ТЗМК з метою розроблення механізму подальшої програмної інтеграції в ЄАІС (зовнішні формати обміну) результатів їх застосування.

  3.48. Бере участь за розпорядженням керівництва Держмитслужби України у засіданнях експертних груп, конференціях, семінарах тощо з питань, що належать до компетенції Департаменту.

  3.49. Забезпечує виконання нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці, службової інформації, а також правил поводження з документами з обмеженим доступом.

  3.50. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи з питань запобігання проявам корупції та іншим зловживанням в митній службі України в межах компетенції Департаменту.

  3.51. Вживає заходів в межах компетенції Департаменту щодо митного оформлення, отримання, розподілу міжнародної технічної допомоги, яка надається в рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром яких є Держмитслужба, в тому числі відповідно до вимог донорів (цілей проектів міжнародної технічної допомоги).

  3.52. Інформує про позицію Держмитслужби України у питаннях залучення міжнародної технічної та іншої допомоги донорів зазначеної допомоги, виконавців проектів, Національного координатора технічної допомоги та інші заінтересовані організації і установи в рамках проектів допомоги в межах компетенції Департаменту.

  З питань фінансово-господарської діяльності

  3.53. Веде, згідно із законодавством, фінансово-господарську діяльність і бухгалтерський облік. Забезпечує подання до Держмитслужби України та інших уповноважених органів фінансової, бюджетної та статистичної звітності у строки, установлені чинним законодавством.

  3.54. Забезпечує отримання та прийом, облік, зберігання, інвентаризацію, списання матеріальних цінностей, а також їх видачу структурним підрозділам Департаменту та митним органам.

  3.55. Контролює раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів та кошторисів, збереження державної власності.

  3.56. У межах компетенції Департаменту вивчає та узагальнює потребу Держмитслужби України, митних органів у товарах, роботах та послугах, необхідних для реалізації завдань митних органів України, вносить пропозиції керівництву Держмитслужби України щодо формування бюджетного запиту та зведеного кошторису Держмитслужби України.

  3.57. Здійснює за напрямом діяльності Департаменту організаційні заходи й готує відповідну документацію з питань централізованих закупівель товарів і послуг за державні кошти для потреб митних органів, у тому числі для проведення конкурсних торгів Комітетом з конкурсних торгів Держмитслужби України.

  3.58. Супроводжує виконання укладених Держмитслужбою України договорів, проекти яких готувалися Департаментом. У разі невиконання або неналежного виконання постачальником договірних зобов'язань подає Держмитслужбі України обґрунтування з додаванням відповідних документів для підготовки претензії.

  3.59. Здійснює в межах кошторису закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб Департаменту.

  З питань роботи з особовим складом

  3.60. Забезпечує підбір, розстановку та ротацію кадрів Департаменту, підготовку та підвищення кваліфікації її особового складу, проведення атестації працівників й формування її кадрового резерву.

  3.61. Здійснює військовий облік військовозобов'язаних працівників Департаменту та їх бронювання на період мобілізації та воєнного часу.

  3.62. Забезпечує документальне оформлення для працівників Департаменту проходження служби в митних органах та державної служби.

  3.63. Здійснює профілактичні та інші заходи, спрямовані на попередження правопорушень з боку посадових осіб митної служби України у межах компетенції Департаменту.

  Департамент має право:

  3.64. Давати розпорядження митним органам для вжиття заходів чи здійснення дій, спрямованих на виконання завдань, що належать до компетенції Департаменту, та вимагати звітів про їх виконання.

  3.65. Одержувати в установленому законодавством порядку від митних органів, структурних підрозділів Держмитслужби України, інших державних і недержавних органів, фізичних та юридичних осіб необхідну інформацію, статистичні дані й довідкові матеріали для виконання завдань, покладених керівництвом Держмитслужби України на Департамент.

  3.66. У межах компетенції брати участь у розробці та розгляді проектів нормативно-правових актів.

  3.67. За дорученням керівництва Держмитслужби України представляти інтереси Держмитслужби України в державних та інших органах, міжнародних установах, організаціях та митних службах іноземних країн, а також в науково-дослідних організаціях, фінансових, правоохоронних та інших державних органах з питань реалізації державної інформаційної політики та ведення митної статистики.

  3.68. Здійснювати контроль за діяльністю митних органів у межах компетенції Департаменту. Вимагати від керівників митних органів та їх структурних підрозділів дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи в межах компетенції Департаменту.

  3.69. Брати участь у службових перевірках діяльності митних органів (їх підрозділів), службових розслідуваннях, здійснювати перевірки діяльності митних органів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

  3.70. Вносити, у межах компетенції Департаменту, пропозиції щодо вдосконалення державної митної справи, структури та штатної чисельності підрозділів митних органів, запровадження міжнародного досвіду в роботі митних органів, а також до плану діяльності Держмитслужби України.

  3.71. Розробляти та подавати керівництву Держмитслужби України пропозиції щодо забезпечення митних органів необхідним устаткуванням та програмними засобами для безперебійного функціонування ЄАІС.

  3.72. Подавати керівництву Держмитслужби України пропозиції щодо призупинення процесу обробки інформації, заборони обробки тощо у разі виявлення порушень політики безпеки або виникнення реальної загрози інформаційній безпеці.

  3.73. Звертатись до керівництва митних органів щодо залучення відповідних фахівців їх структурних підрозділів, для вирішення покладених на Департамент завдань.

  3.74. У межах компетенції Департаменту укладати контракти, договори та угоди для забезпечення діяльності Департаменту та проводити відповідні розрахунки.

  3.75. Взаємодіяти, в межах наданих повноважень, з органами державної влади України, організаціями — потенційними постачальниками товарів, робіт та послуг в рамках державних закупівель, іноземними урядовими організаціями, представництвами іноземних держав та міжнародних організацій в Україні з питань започаткування та реалізації проектів міжнародної технічної та іншої допомоги.

  3.76. У межах компетенції Департаменту проводити наради, семінари з працівниками митних органів. Залучати до цієї роботи, а також для проведення відповідних досліджень і методичних розробок спеціалістів Держмитслужби України, митних органів, представників інших науково-дослідних організацій та навчальних закладів.

  3.77. Департамент може мати й інші права, необхідні йому для здійснення покладених на нього завдань, якщо такі права будуть надані в установленому порядку Держмитслужбою України.

  4. Керівництво Департаменту

  4.1. Департамент очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з неї наказом Держмитслужби України відповідно до чинного законодавства та підпорядковується безпосередньо Голові Служби, підконтрольний та підзвітний заступнику Голови Держмитслужби України згідно розподілу обов'язків.

  4.2. Начальник Департаменту має заступників за основними напрямами діяльності, що призначаються на посади та звільняються з них наказом Держмитслужби України. Функціональні обов'язки між своїми заступниками розподіляє начальник Департаменту.

  4.3. Начальник Департаменту відповідає за:

  4.3.1. Забезпечення виконання покладених на Департамент завдань передбачених цим Положенням.

  4.3.2. Добір і розстановку кадрів, виховну роботу з кадрами, професійну підготовку особового складу Департаменту.

  4.3.3. За негативні результати діяльності підпорядкованих йому працівників.

  4.3.4. За вчинення діянь, що сприяють контрабанді.

  4.3.5. За виконання вимог бюджетного законодавства, дотримання фінансово-бюджетної та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в Департаменті, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України.

  4.3.6. Організацію в Департаменті роботи з охорони праці, створення безпечних умов праці, дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

  4.3.7. За підтримання в робочому стані обладнання, яке встановлене в Департаменті, належний рівень трудової та виконавської дисципліни в Департаменті, дотримання посадовими особами Департаменту вимог законодавчих та нормативно-правових актів.

  4.4. Начальник Департаменту зобов'язаний:

  4.4.1. Здійснювати загальне керівництво діяльністю Департаменту.

  4.4.2. Забезпечувати організацію виконання функцій Департаменту для досягнення основних завдань, які поставлені перед Департаментом.

  4.4.3. Забезпечувати взаємодію Департаменту з митними органами, структурними підрозділами Держмитслужби України.

  4.4.4. Підписувати накази, видавати розпорядження, контролювати виконання співробітниками Департаменту наказів та своїх розпоряджень, якість і своєчасність виконання ними доручень керівництва Держмитслужби України, підписувати фінансові й інші службові документи.

  4.4.5. Надавати пропозиції керівництву Держмитслужби України щодо внесення змін до затверджених структури та штатного розпису Департаменту.

  4.4.6. Виконувати інші завдання, визначені керівництвом Держмитслужби України.

  4.5. Начальник Департаменту:

  4.5.1. Надає у встановленому законодавством порядку та в межах своєї компетенції інформацію митним органам, структурним підрозділам Держмитслужби України, іншим державним і недержавним органам.

  4.5.2. Вносить подання та порушує клопотання щодо призначення на посади, звільнення з посад працівників, посади яких віднесено до номенклатури посад Голови Держмитслужби України.

  4.5.3. Організовує та веде роботу серед особового складу Департаменту у порядку, установленому законодавством України, застосовує заохочення, дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу до працівників Департаменту згідно з номенклатурою посад, а також порушує клопотання про застосування заохочень, дисциплінарних стягнень та заходів дисциплінарного впливу до працівників, посади яких віднесено до номенклатури посад Голови Держмитслужби України.

  4.5.4. Розпоряджається в установленому порядку коштами загального та спеціального фондів Державного бюджету в межах затверджених кошторисів, матеріальними цінностями, наданими в розпорядження Департаменту, за їх цільовим призначенням.

  4.5.5. У межах компетенції Департаменту укладає контракти, договори та угоди для забезпечення діяльності Департаменту.

  4.5.6. Відряджає працівників Департаменту в службові відрядження в межах території України.

  4.5.7. Бере участь або делегує повноваження щодо участі у складі комісій, делегацій, експертних та інших робочих груп у вирішенні питань, що належать до компетенції Департаменту.

  4.5.8. Може брати участь у засіданнях колегії та нарадах Держмитслужби України, а також візує накази з питань, що належать до компетенції Департаменту.

  4.5.9. Очолює робочі групи, комісії.

  4.5.10. Перевіряє роботу та аналізує стан діяльності структурних підрозділів Держмитслужби України, митних органів в межах компетенції Департаменту.

  4.5.11. Проводить наради із залученням представників структурних підрозділів Держмитслужби України, митних органів.

  4.5.12. Отримує статистичні дані.

  4.5.13. Здійснює моніторинг та контроль виконання структурними підрозділами Держмитслужби України, митними органами окремих доручень та розпоряджень Голови Держмитслужби України, рішень колегії, які стосуються напрямів роботи Департаменту.

  4.5.14. Готує пропозиції з питань діяльності структурних підрозділів Держмитслужби України та митних органів.

  4.5.15. Готує довідкові, інформаційно-аналітичні матеріали для участі Голови Держмитслужби України у заходах, що проводяться органами державної влади, аналізує якість їх підготовки структурними підрозділами Держмитслужби України, бере участь у їх доопрацюванні та здійснює підготовку тез виступів (доповідей) Голови Держмитслужби України у зазначених заходах.

  4.5.16. У встановленому порядку запитує й отримує від структурних підрозділів Держмитслужби України, митних органів необхідну інформацію (аналітичні й довідкові матеріали тощо) для виконання завдань, покладених на Департамент або начальника Департаменту особисто Головою Держмитслужби України, а також вимагає від виконавців дотримання строків надання документів та їх доопрацювання в разі порушення встановлених правил їх складання та оформлення.

  4.5.17. Від імені Держмитслужби України та за погодженням з Головою Держмитслужби України представляє її інтереси у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

  4.5.18. У межах наданих повноважень веде ділове листування з іноземними організаціями, представництвами іноземних організацій в Україні, організаціями — потенційними та діючими постачальниками обладнання, робіт та послуг для потреб Держмитслужби України та Департаменту.

  4.5.19. Вносить пропозиції щодо обміну інформацією та взаємодії з органами державної влади, зокрема з правоохоронними, податковими та контролюючими органами, а також щодо взаємодії з відповідними службами іноземних держав.

  4.5.20. Ініціює та очолює комісії з проведення службових розслідувань і службових перевірок в митній службі України за напрямком діяльності Департаменту.

  Голова Служби

  І. Г. Калєтнік

  WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених ЗАТ «Одеська Цукрова Компанія», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених ЗАТ «Одеська Цукрова Компанія»

  У США після аварії потяга з хімікатами терміново евакуюють людей

  . Поїзд, який перевозить легкозаймисті та їдкі хімікати, зійшов з рейок в ніч проти понеділка в американському місті Лотелл, штат Луїзіана.

  А.Яценюк избран главой партии «Народный фронт»

  Премьер-министр Украины Арсений Яценюк (на фото) сегодня на первом этапе внеочередного съезда партии «Народный фронт» избран главой политсовета партии «Народный фронт». Соответствующее решение ...

  Узагальнена інформація про стан роботи із запитами на публічну інформацію у Державній судовій адміністрації України за 9 місяців 2012 року

  Протягом 9 місяців 2012 року управлінням організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України зареєстровано 230 інформаційних запитів, з них 94 надіслано електронною ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa