• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Положення про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національний банк УкраїниПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 1. 18.03.2013  № 95
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 квітня 2013 р. за № 543/23075

  Про затвердження Положення про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

  Відповідно до статей 6, 42 Закону України "Про Національний банк України"( 679-14 ), статей 19( 4452-17 ), 20( 4452-17 ), 25 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"( 4452-17 ), з метою забезпечення захисту інтересів вкладників банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Положення про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додається.

  2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 25 травня 2009 року № 308( z0522-09 ) "Про затвердження Положення про надання Національним банком України кредитів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 16 червня 2009 року за № 522/16538 (зі змінами).

  3. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку, Операційного управління Національного банку України, Центральної розрахункової палати, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для використання в роботі.

  4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б. В.

  Голова

  І. В. Соркін

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 18.03.2013  № 95

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 квітня 2013 р. за № 543/23075

  ПОЛОЖЕННЯ про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

  1. Загальні положення

  1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 6, 42 Закону України "Про Національний банк України"( 679-14 ), статей 9( 4452-17 ), 12( 4452-17 ), 19( 4452-17 ), 22( 4452-17 ), 23( 4452-17 ), 25 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"( 4452-17 ), з метою забезпечення захисту інтересів вкладників банків і визначає умови та порядок надання Національним банком України (далі — Національний банк) кредитів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд) для покриття тимчасового дефіциту коштів Фонду на виплату відшкодування вкладникам учасників Фонду за недоступними вкладами.

  1.2. Терміни, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

  1.3. Національний банк здійснює підтримку ліквідності Фонду в межах монетарних можливостей шляхом надання короткострокових кредитів для виплати відшкодування вкладникам учасників Фонду за недоступними вкладами.

  1.4. Національний банк надає кредит Фонду в національній валюті України строком до одного року.

  1.5. Національний банк надає кредит Фонду в розмірі, що не перевищує 95% від чотирикратного розміру надходжень до Фонду, отриманих у кварталі, що передує даті звернення Фонду за кредитом.

  Розмір кредиту не може перевищувати суму необхідних поточних виплат Фонду з урахуванням наявних грошових коштів на рахунках Фонду, відкритих у Національному банку.

  1.6. Національний банк надає Фонду кредит під забезпечення державними облігаціями України, крім облігацій зовнішніх державних позик України, строк погашення яких настає не раніше ніж через 10 днів після строку погашення кредиту, за умови, що вони перебувають у власності Фонду і не обтяжені будь-якими іншими зобов’язаннями, у розмірі 90 процентів від їх балансової вартості, але не вищої від номінальної/амортизаційної вартості цих цінних паперів з урахуванням процентів за користування кредитом.

  1.7. Кредит Фонду надається за ціною, виходячи з рівня індексу інфляції, але не нижче облікової ставки Національного банку. Процентна ставка протягом дії кредитного договору є змінною та підлягає коригуванню шляхом укладення додаткового договору до кредитного договору.

  Базовою кількістю днів для нарахування процентів за кредитом Фонду є фактична кількість днів у році.

  1.8. Рішення про надання чи відмову в наданні Національним банком кредиту Фонду приймає Правління Національного банку. У постанові Правління Національного банку зазначаються сума кредиту, строк користування ним, розмір процентної ставки, інформація про забезпечення тощо.

  1.9. Фонд має право достроково (повністю або частково) повернути кредит і проценти за користування ним, письмово повідомивши Національний банк не пізніше ніж за три робочих дні до дати повернення коштів.

  1.10. Фонд у разі виникнення в нього нових зобов’язань з виплати відшкодувань вкладникам іншого учасника Фонду за недоступними вкладами має право звернутися до Національного банку за наступним кредитом. Наявність у Фонду заборгованості за раніше наданими кредитами не є перешкодою для надання Національним банком наступного кредиту.

  2. Порядок надання кредиту

  2.1. Фонд для отримання кредиту має подати до Національного банку такі документи:

  а) копію рішення виконавчої дирекції Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду, про необхідність залучення кредиту від Національного банку із зазначенням суми, засвідчену в установленому законодавством порядку;

  б) клопотання про надання кредиту, засвідчене підписом директора-розпорядника і відбитком печатки Фонду, із зазначенням розрахунку суми кредиту, строку користування ним та розміру забезпечення;

  в) прогнозний графік надходжень коштів на поточний рахунок Фонду на строк користування кредитом, у тому числі від сплати регулярного збору до Фонду;

  г) документи, що підтверджують право власності Фонду на запропоноване забезпечення за кредитом.

  2.2. У разі прогнозування виникнення тимчасового дефіциту ліквідності Фонд надсилає до Національного банку заявку на отримання кредиту, яка містить клопотання про надання кредиту. Клопотання має містити обґрунтування та розрахунок необхідності отримання кредиту від Національного банку.

  2.3. Національний банк розглядає клопотання Фонду про надання кредиту і приймає рішення протягом строку, що не перевищує п’яти робочих днів.

  2.4. Національний банк перевіряє наявність у Фонду вільних від зобов’язань державних облігацій України, їх кількість, номінальну/амортизаційну вартість, строки погашення.

  2.5. Національний банк доводить рішення про надання чи відмову в наданні кредиту до відома Фонду засобами електронної пошти не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення. У разі прийняття рішення про надання кредиту Національний банк повідомляє Фонд про необхідність укладення кредитного договору та договору застави.

  2.6. Операційне управління Національного банку України (далі — Операційне управління) укладає з Фондом кредитний договір і договір застави. Під час укладення кредитного договору та договору застави мають передбачатися:

  право Національного банку здійснювати договірне списання простроченої заборгованості з поточного рахунку Фонду з урахуванням можливості здійснення Фондом поточних витрат у межах затвердженого адміністративною радою Фонду кошторису;

 3. право Національного банку на звернення стягнення на предмет застави.
 4. 2.7. Зарахування коштів на поточний рахунок Фонду здійснюється відповідним структурним підрозділом Національного банку після укладення між Національним банком і Фондом кредитного договору, договору застави та блокування державних облігацій України депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України в установленому порядку на користь Національного банку.

  2.8. Національний банк щомісяця здійснює нарахування процентів за користування кредитом згідно з умовами кредитного договору, починаючи з дня надходження коштів на поточний рахунок Фонду і закінчуючи днем, який передує даті повернення коштів.

  2.9. Облік кредитів, наданих Фонду, здійснюється відповідним структурним підрозділом Національного банку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань бухгалтерського обліку.

  3. Контроль і відповідальність

  3.1. Операційне управління здійснює контроль за своєчасним поверненням Фондом кредиту та сплатою процентів за користування ним, а також за виконанням усіх умов укладеного кредитного договору та договору застави.

  3.2. Відповідальність Фонду за своєчасне повернення кредиту, сплату процентів за користування ним, а також за виконання всіх умов укладених кредитного договору та договору застави визначається зазначеними договорами.

  3.3. Операційне управління в разі невиконання Фондом умов укладеного кредитного договору, у тому числі несплати процентів за користування ним, наступного робочого дня відносить цю заборгованість на рахунки з обліку простроченої заборгованості та/або прострочених нарахованих доходів.

  3.4. Національний банк має право з дня виникнення простроченої заборгованості Фонду здійснювати договірне списання коштів з поточного рахунку Фонду до повного погашення заборгованості перед Національним банком у порядку, передбаченому кредитним договором та договором на здійснення розрахунково-касового обслуговування.

  Національний банк має право в разі відсутності коштів на поточному рахунку Фонду вжити заходів щодо задоволення своїх вимог відповідно до кредитного договору.

  Національний банк у разі неможливості реалізації державних облігацій України, наданих під забезпечення, має право залишити їх за собою за справедливою вартістю до строку погашення.

  3.5. Якщо сума коштів, одержаних від реалізації забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, перевищує заборгованість Фонду перед Національним банком, то сума перевищення перераховується на поточний рахунок Фонду протягом трьох робочих днів з дня одержання коштів від реалізації такого забезпечення.

  У разі нестачі коштів, одержаних від реалізації забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, Національний банк на підставі укладеного договору здійснює списання коштів з поточного рахунку Фонду до повного погашення зобов’язань за кредитним договором.

  Директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених Відкритим акціонерним товариством «Свемон-Центр», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених Відкритим акціонерним товариством «Свемон-Центр»

  Верховный суд Франции запретил Google выдавать ссылки на «торренты»

  Верховный суд Франции обязал поисковик Google удалить из подсказок к поисковым запросам слова, наименования и фразы, имеющие отношение к распространению пиратского контента, сообщает CNET News.

  Американец по решению суда выплатит €12 тыс. штрафа за клевету в адрес князя Монако

  Исправительный суд Парижа постановил, что американский блогер Роберт Эринджер из Санта-Барбары (США) должен выплатить князю Монако Альберу II 12 тысяч евро за то, что оклеветал его в интернете. ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa