• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, Міністерство аграрної політики та продовольства УкраїниМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 21.03.2013  № 202
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2013 р. за № 554/23086

  Про затвердження Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

  Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"( 877-16 ), "Про дорожній рух"( 3353-12 ), статті 21 Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України"( 229-16 ), підпункту 19 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України( 500/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та з метою впорядкування організації та здійснення державного нагляду Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, що додається.

  2. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

  Перший заступник Міністра

  І. Ю. Бісюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 21.03.2013  № 202

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2013 р. за № 554/23086

  ПОРЯДОК організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

  I. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"( 877-16 ), "Про дорожній рух"( 3353-12 ), "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України"( 229-16 ), Положення про Державну інспекцію сільського господарства України ( 459/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459, Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі( z0034-12 ), затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 грудня 2011 року № 770, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за № 34/20347.

  1.2. Цей Порядок визначає процедуру планування та здійснення Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами (далі — Держсільгоспінспекція) заходів державного нагляду (контролю) (далі — контрольні заходи) з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі — машини), визначає організаційні заходи, які необхідно здійснити перед початком контрольних заходів, загальні вимоги до їх здійснення, а також вимоги до оформлення матеріалів за результатами проведених контрольних заходів.

  1.3. Держсільгоспінспекція здійснює такі види контрольних заходів:

 3. планові заходи;
 4. позапланові заходи.
 5. 1.4. Планові та позапланові заходи здійснюються шляхом здійснення перевірок.

  1.5. Цей Порядок поширюється на державних інспекторів сільського господарства (далі — державний інспектор) в частині дотримання ними процедури здійснення контрольних заходів, визначених у Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"( 877-16 ) (далі — Закон) та у цьому Порядку, а також на суб'єктів господарювання:

  1.5.1. За якими зареєстровано машини.

  1.5.2. Які провадять господарську діяльність, пов’язану зі здійсненням:

 6. обов’язкового технічного контролю машин;
 7. підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів;
 8. оптової та роздрібної торгівлі машинами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери;

  ідентифікації машин.

  1.6. Планові та позапланові заходи можуть здійснюватися як самостійно державним інспектором, так і спеціально створеною комісією Держсільгоспінспекції (далі — Комісія).

  1.7. Суб’єкти господарювання, зазначені в пункті 1.5 ( z0554-13 ) цього розділу, зобов’язані надавати для ознайомлення і перевірки документи, матеріали та інформацію, необхідні для здійснення контрольних заходів.

  II. Здійснення планових заходів

  2.1. Планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів робіт, які затверджуються наказом Держсільгоспінспекції до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

  2.2. Річні та квартальні плани робіт складаються з урахуванням критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність здійснення планових заходів.

  2.3. Строк здійснення планового заходу визначається відповідно до вимог Закону( 877-16 ) і не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва — п’яти робочих днів. Продовження строку здійснення планового заходу не допускається.

  2.4. Держсільгоспінспекція зобов’язана не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення планового заходу надіслати суб’єкту господарювання письмове повідомлення, форму якого наведено в додатку 1 до цього Порядку.

  2.5. Повідомлення про здійснення планового заходу повинно містити:

 9. дату початку та дату закінчення заходу;
 10. найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, щодо діяльності якого здійснюється захід;

 11. найменування Держсільгоспінспекції, яка буде здійснювати захід, її місцезнаходження.
 12. 2.6. Повідомлення про здійснення планового заходу надсилається рекомендованим листом або телефонограмою за рахунок коштів Держсільгоспінспекції або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання під розписку.

  III. Здійснення позапланових заходів

  3.1. Позаплановим заходом є контрольний захід, який не передбачений планом роботи Держсільгоспінспекції.

  3.2. Підставами для здійснення позапланових заходів є:

  подання суб’єктом господарювання письмової заяви до Держсільгоспінспекції про здійснення перевірки за його бажанням;

  виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання;

  перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів Держсільгоспінспекції щодо усунення порушень вимог законодавства в частині експлуатації та технічного стану машин, виданих за результатами раніше проведених контрольних заходів;

  отримання звернень фізичних та юридичних осіб, у яких міститься інформація про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства в частині експлуатації та технічного стану машин (із обов’язковим зазначенням суті порушення). Позаплановий захід у таких випадках здійснюється за наявності згоди Державної інспекції сільського господарства України на його здійснення;

  неподання у встановлений строк суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;

  настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.

  3.3. Під час здійснення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у направленні на здійснення заходу, форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку.

  3.4. Строк здійснення позапланового заходу відповідно до вимог Закону( 877-16 ) не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва — двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

  IV. Розпорядчі документи, які оформляються для здійснення планових/позапланових перевірок

  4.1. Для здійснення планового або позапланового заходу Держсільгоспінспекція видає наказ про здійснення відповідного заходу, який підписує керівник Держсільгоспінспекції чи посадова особа, що виконує його обов’язки. Наказ має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися контрольний захід, та предмет перевірки.

  4.2. На підставі наказу Держсільгоспінспекція оформляє направлення на здійснення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника Держсільгоспінспекції та засвідчується печаткою Держсільгоспінспекції.

  4.3. У направленні на здійснення планової/позапланової перевірки зазначаються:

 13. найменування Держсільгоспінспекції, яка здійснює захід;
 14. найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, місцезнаходження або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

 15. номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід;
 16. перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;

 17. дата початку та дата закінчення заходу;
 18. тип заходу (плановий, позаплановий);
 19. вид заходу;
 20. підстави для здійснення заходу;
 21. предмет здійснення заходу;
 22. інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

  4.4. Направлення на здійснення заходу є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

  V. Вимоги до проведення планових/позапланових перевірок

  5.1. Перед початком здійснення контрольного заходу державні інспектори (Комісія), які беруть участь у здійсненні контрольного заходу, зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі або фізичній особі-підприємцю чи її представнику, направлення на здійснення заходу та службові посвідчення, що засвідчують їх особу, і надати їм копію направлення на здійснення заходу.

  5.2. Державні інспектори (члени Комісії) не мають права здійснювати контрольні заходи без наявності направлення на здійснення заходу та службових посвідчень. Суб’єкти господарювання, що перевіряються, мають право не допускати державних інспекторів (членів Комісії) до здійснення контрольних заходів, якщо вони не пред’явили документи, визначені пунктом 5.1 цього розділу.

  5.3. У разі якщо суб’єкт господарювання відмовляється допустити державного інспектора (членів Комісії) до здійснення контрольного заходу, який здійснюється в установленому законодавством порядку, державні інспектори (члени Комісії) складають акт про відмову від здійснення заходу, форму якого наведено в додатку 3 до цього Порядку.

  5.4. Перед початком здійснення контрольного заходу державний інспектор або голова Комісії вносить запис до відповідного журналу, у якому суб’єктом господарювання, що перевіряється, фіксуються перевірки органів державного нагляду (контролю) (за його наявності). Планові та позапланові заходи здійснюються у робочий час суб’єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

  5.5. Планові та позапланові заходи здійснюються за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання або його відокремленого підрозділу у присутності керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи чи у присутності фізичної особи — підприємця або його представника.

  Якщо суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа (представник) відмовляється бути присутнім при здійсненні контрольного заходу, про це робиться відповідна відмітка в акті перевірки. У такому випадку захід здійснюється державним інспектором (Комісією) без присутності суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи (представника).

  5.6. Державний інспектор (члени Комісії), а також суб’єкти господарювання, що перевіряються, мають право фіксувати процес здійснення контрольного заходу або кожну окрему його дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи при цьому здійсненню контрольного заходу.

  5.7. Державні інспектори (члени Комісії) зобов’язані зберігати комерційну таємницю суб’єкта господарювання. Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана державними інспекторами (членами Комісії) під час здійснення контрольного заходу, може використовуватися виключно в порядку, встановленому законом. Держсільгоспінспекція забезпечує спеціальний режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною таємницею, згідно з вимогами закону.

  VI. Оформлення матеріалів за результатами здійснення планових/позапланових перевірок

  6.1. За результатами здійснення планових та позапланових заходів складається акт перевірки дотримання суб’єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану машин( z2113-12 ) (далі — акт перевірки), форма якого затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 грудня 2012 року № 746 "Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2113/22425.

  6.2. Акт перевірки( z2113-12 ) складається у двох примірниках і підписується в останній день здійснення перевірки державним інспектором (членами Комісії), який здійснював контрольний захід, керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою чи фізичною особою — підприємцем або її представником.

  Перший примірник акта перевірки залишається в Держсільгоспінспекції, яка здійснює контрольний захід, другий вручається керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі чи фізичній особі — підприємцю або її представнику. В обох примірника акта перевірки робиться відмітка про дату вручення акта перевірки та ставиться підпис особи, яка його отримує.

  6.3. Якщо керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа чи фізична особа-підприємець або її представник не погоджуються з актом перевірки( z2113-12 ), вони підписують акт із зауваженнями. Зауваження є невід’ємною частиною акта перевірки і повинні надаватись суб’єктом господарювання не пізніше останнього дня здійснення контрольного заходу (дня підписання суб’єктом господарювання та Держсільгоспінспекцією акта перевірки).

  6.4. У разі відмови суб’єкта господарювання від ознайомлення з актом перевірки( z2113-12 ), його підписання, надання пояснень, отримання копії акта перевірки державні інспектори (члени Комісії), що здійснюють планову/позапланову перевірку, вносять до акта перевірки відповідний запис, засвідчуючи його своїми підписами.

  Другий примірник акта перевірки надсилається суб’єкту господарювання поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше трьох робочих днів після закінчення здійснення контрольного заходу.

  На примірнику акта перевірки, який залишається в Держсільгоспінспекції, проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення із зазначенням прізвища та ініціалів особи, яка відправила акт перевірки суб’єкту господарювання.

  6.5. Акти перевірок( z2113-12 ) реєструються у журналі реєстрації актів перевірок дотримання вимог щодо експлуатації та технічного стану машин, форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку.

  6.6. Якщо під час здійснення перевірки суб'єкта господарювання виявлено порушення, державний інспектор (члени Комісії) на підставі акта перевірки( z2113-12 ) протягом п’яти робочих днів з дня завершення перевірки складає обов'язковий до виконання припис, форма якого наведена в додатку 5 до цього Порядку.

  У приписі зазначаються:

 23. дата складення;
 24. тип заходу (плановий або позаплановий);
 25. термін усунення порушень;
 26. найменування Держсільгоспінспекції, а також посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які здійснили захід;

  найменування та місцезнаходження суб`єкта господарювання, а також прізвище, ім`я та по батькові його керівника або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи — підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід;

 27. прізвище, ім`я та по батькові інших осіб, які взяли участь у здійсненні заходу.
 28. 6.7. Припис складається у двох примірниках, один із яких в останній день перевірки або не пізніше п'яти робочих днів з дня складання акта надається керівнику суб'єкта господарювання чи уповноваженій ним особі, або фізичній особі — підприємцю або її представнику, другий примірник з підписом керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи залишається в Держсільгоспінспекції, що здійснювала перевірку.

  У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи чи фізичної особи — підприємця або її представника від отримання припису він надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі — підприємцю рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При цьому на другому примірнику припису, який залишається в Держсільгоспінспекції, проставляються відповідний вихідний номер листа і дата його відправлення.

  Облік вручених (надісланих) приписів здійснюється у журналі реєстрації приписів, форма якого наведена у додатку 6 до цього Порядку.

  6.8. Експлуатація машин забороняється у разі виявлення під час перевірки таких ознак:

  невідповідності їх технічного стану вимогам нормативних документів щодо показників якості, технологічності та безпечності, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;

 29. загрози життю і здоров'ю працівників або створення можливості виникнення аварії;
 30. технічних несправностей і невідповідності вимогам правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, а також неукомплектованості відповідно до призначення;

 31. непроходження у встановленому законодавством порядку обов’язкового технічного контролю машин;
 32. незареєстрованих (неперереєстрованих) машин;
 33. невідповідності ідентифікаційних номерів складових частин, які не відповідають записам у реєстраційних документах;

  знищення чи підроблення, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цій машині чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, який закріплений у не встановленому для цього місці, закритий іншими предметами чи забруднений, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів, перевернутий чи не освітлений;

 34. порушення вимог щодо їх переобладнання.
 35. 6.9. У разі якщо виявлені під час перевірки порушення несуть безпосередню загрозу життю осіб, що потребує негайної заборони експлуатації машин, керівник (заступник керівника) або уповноважена особа суб'єкта господарювання на вимогу і в присутності державного інспектора (голови Комісії) вживає заходів щодо недопущення експлуатації таких машин.

  6.10. Акт заборони експлуатації машини( z0811-09 ), форма якого затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2009 року № 504 "Про затвердження форм документів, які використовуються державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі при здійсненні державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2009 року за № 811/16827, складається на підставі відповідного акта перевірки( z2113-12 ).

  6.11. Про стан виконання припису суб'єкт господарювання повинен письмово у визначені в приписі строки повідомити державного інспектора (голову Комісії), який видав припис. У листі обов'язково вказуються номер та дата припису, виявлені порушення, а також відображається факт підтвердження їх усунення та додаються документи, що підтверджують усунення порушень, зазначених в приписі.

  Після надходження інформації від суб'єкта господарювання щодо виконання припису державним інспектором (членами Комісії), який видав припис, у строк не пізніше трьох діб від строку усунення порушень, визначеного у приписі, здійснюється позапланова перевірка виконання припису.

  6.12. У разі неможливості повного усунення порушень у встановлений строк суб'єкт господарювання повинен письмово повідомити про це державного інспектора (Комісію), який видав припис, з поясненням причин неможливості усунення порушень та клопотанням про продовження строку для виконання заходів щодо усунення виявлених порушень.

  6.13. Після усунення порушень, які стали підставою для заборони експлуатації машин, на підставі подання суб'єктом господарювання письмового повідомлення про повне усунення порушень, зазначених в акті заборони ( z0811-09 ) експлуатації машин, а також результатів позапланової перевірки усунення цих порушень експлуатація машин поновлюється.

  Рішення про поновлення експлуатації машин, форма якого наведена в додатку 7 до цього Порядку, приймається державним інспектором (головою Комісії) в день підтвердження факту усунення порушень, що призвели до заборони експлуатації машини.

  6.14. У разі якщо порушення, які є підставою для заборони експлуатації машин, було усунено під час перевірки в присутності державного інспектора (членів Комісії), акт заборони( z0811-09 ) експлуатації на такі машини не видається.

  6.15. У разі невиконання припису протягом вказаного у ньому строку державний інспектор складає протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статей 188( 80731-10 )-27( 80731-10 ) та 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення( 80732-10 ).

  6.16. Рішення Держсільгоспінспекції можуть бути оскаржені до Держсільгоспінспекціїї або до суду в установленому законодавством порядку.

  Директор Департаменту землеробства

  О. А. Демидов

  Додаток 1 до Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

  ПОВІДОМЛЕННЯ ( z0554-13 BF144.doc ) про здійснення планового заходу

  Додаток 2 до Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

  НАПРАВЛЕННЯ ( z0554-13 BF145.doc ) на здійснення заходу

  Додаток 3 до Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

  АКТ ( z0554-13 BF146.doc ) про відмову у здійсненні заходу

  Додаток 4 до Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

  ЖУРНАЛ реєстрації актів перевірок( z2113-12 ) дотримання вимог щодо експлуатації та технічного стану машин,

  виданих ______________________________________________________                       (назва структурного підрозділу органу контролю)

  Розпочато "___" ______________ 20___ р.

  Закінчено "___" ______________ 20___ р.

  Порядковий номер

  Дата складання акта перевірки

  Вид перевірки (планова, позапланова)

  Найменування суб’єкта господарювання чи прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, які перевірялись

  1

  2

  3

  4

  Посада, прізвище, ім’я та по батькові державного інспектора (інспекторів), який (які) склав (склали) акт

  Заходи, які вжито за результатами перевірки (складено протокол, видано припис, видано акт заборони експлуатації машини( z0811-09 ))

  Строк виконання припису (якщо видавався)

  Додаткові заходи, які вжито для усунення порушення

  5

  6

  7

  8

  Додаток 5 до Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

  ПРИПИС ( z0554-13 BF150.doc )

  Додаток 6 до Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

  ЖУРНАЛ реєстрації приписів

 36. вручених (надісланих) ______________________________________________
 37. __________________________________________________________________ (назва структурного підрозділу органу контролю)

  Розпочато "___" ______________ 20__ р.

  Закінчено "___" ______________ 20__ р.

  Порядковий (реєстраційний) номер припису

  Дата видачі припису

  Номер припису (обліковий)

  Посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка вручила (надіслала) припис

  1

  2

  3

  4

  Кому видано припис

  Строк виконання

  Відмітка про виконання

  Додаткові заходи, які вжито для усунення порушення

  5

  6

  7

  8

  Додаток 7 до Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

  РІШЕННЯ ( z0554-13 BF154.doc ) про поновлення експлуатації машин

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  «Князь Володимир» згорнув вітрило

  Зустрічаємо це судно на березі Дніпра біля станції метро Видубичі під гуркіт потягів метрополітену, звуки словянських мелодій та оплески не журналістів випадкових байкерів і звичайнісіньких ...

  На Прикарпатті працівники Державтоінспекції підвели підсумки конкурсу творчих робіт серед малечі

  Молоде покоління за безпеку дорожнього руху - під такою назвою пройшов обласний етап Всеукраїнського творчого конкурсу серед дітей за чотирьма віковими категоріями.

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa