• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

систему надбавок і доплат, надання матеріальної допомоги працівникам та робітникам центрального апарату Національного агентства України з питань державної служби, Національне агентство України з питань державної службиНАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

 1. 25.11.2013  № 202
 2. Про затвердження Положення про преміювання, систему надбавок і доплат, надання матеріальної допомоги працівникам та робітникам центрального апарату Національного агентства України з питань державної служби

  Відповідно до Закону України "Про державну службу" ( 4050-17 ), постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77( z0593-96 ) "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1996 року за № 593/1618, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про преміювання, систему надбавок і доплат, надання матеріальної допомоги працівникам та робітникам центрального апарату Національного агентства України з питань державної служби, що додається.

  2. Начальнику Відділу бухгалтерського обліку та звітності Білостоцькій В.І. здійснювати нарахування та виплату премій, надбавок, доплат, матеріальної допомоги працівникам та робітникам центрального апарату Нацдержслужби України у межах фонду оплати праці згідно з Положенням ( v0202859-13 ), затвердженим цим наказом.

  3. Накази Нацдержслужби України від 30 січня 2012 року № 14, від 26 квітня 2013 року № 78, від 9 серпня 2013 року № 138 та від 23 вересня 2013 року № 164 визнати такими, що втратили чинність.

  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  В. о. Голови Нацдержслужби України

  Ю. Ковалевська

  ПОГОДЖЕНО Голова профспілкового комітету Нацдержслужби України (протокол засідання № ___ від "___" ____________ 2013 року) ____________ В. В. Дергунов "___" ____________ 2013 року

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Нацдержслужби України 25.11.2013  № 202

  ПОЛОЖЕННЯ про преміювання, систему надбавок і доплат, надання матеріальної допомоги працівникам та робітникам центрального апарату Національного агентства України з питань державної служби

  I. Загальні положення

  1.1. Положення про преміювання, систему надбавок і доплат, надання матеріальної допомоги працівникам та робітникам центрального апарату Національного агентства України з питань державної служби (далі — Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про державну службу" ( 4050-17 ), постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників та робітників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (далі — постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268), наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77( z0593-96 ) "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1996 року за № 593/1618 (далі — наказ Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77).

  1.2. Положення запроваджується з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, зацікавленості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності за доручену роботу або поставлене завдання.

  1.3. Преміювання працівників та робітників здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальний результат впродовж календарного місяця за наявності пропозиції, поданої у порядку, встановленому розділом 2 цього Положення, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат.

  1.4. Джерела фінансування фонду преміювання та матеріального заохочення в Нацдержслужбі України:

  - кошти загального фонду державного бюджету (у межах фонду преміювання, який утворюється у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів);

  - економія фонду оплати праці в межах затвердженого кошторису доходів та витрат на відповідний рік для всіх працівників та робітників.

  1.5. Норми цього Положення реалізуються Нацдержслужбою України тільки в межах наявних коштів та кошторису, не допускаючи при цьому утворення кредиторської заборгованості з оплати праці.

  II. Порядок визначення розміру щомісячної премії

  2.1. Для визначення розміру щомісячної премії застосовуються, зокрема, такі критерії:

  - ініціативність у роботі під час виконання завдань, визначених Положенням про Національне агентство України з питань державної служби( 769/2011 ), положеннями про самостійні структурні підрозділи, стратегічним та робочими планами;

  - своєчасність та якість виконання доручень керівництва Нацдержслужби України та самостійних структурних підрозділів;

  - якість і складність підготовлених документів (при розгляді звернень, опрацюванні нормативно-правових актів, листуванні з організаціями, складанні звітності);

  - обсяг додаткового навантаження у зв'язку з виконанням роботи тимчасово відсутніх працівників та робітників (внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці та ін.);

  - порушення трудової дисципліни;

  - порушення терміну виконання документів, встановленого Головою Нацдержслужби України, першим заступником Голови Нацдержслужби України, заступником Голови Нацдержслужби України, керівником самостійного структурного підрозділу;

  - ненадання (несвоєчасне надання) інформації головним виконавцям, яке призвело до порушення терміну виконання документів;

  - неналежне виконання посадових обов'язків згідно з посадовою інструкцією.

  2.2. Розмір основної премії за місяць залежить від індивідуального для кожного працівника та робітника значення критеріїв, зазначених у пункті 2.1 цього Положення, ступеня досягнення результативних показників реалізації політики Нацдержслужби України, особистого внеску у загальні результати роботи і визначається кожному працівнику та робітнику за пропозицією керівника самостійного структурного підрозділу, яка погоджується Головою Нацдержслужби України після погодження заступниками Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу функціональних повноважень.

  2.3. Розмір премії встановлюється у відсотках до посадового окладу з урахуванням фактично відпрацьованого часу або фіксованою сумою.

  2.4. Працівникам та робітникам за час відпусток (основної, додаткової та інших, що передбачені законодавством), тимчасової непрацездатності премія не нараховується.

  2.5. Працівникам та робітникам, до яких застосовано захід дисциплінарного стягнення згідно з наказом, премія за підсумками роботи за місяць, у якому його застосовано, не нараховується.

  Працівникам, до яких застосовано захід дисциплінарного впливу згідно з наказом, премія за підсумками роботи за місяць, у якому його застосовано, не нараховується.

  2.6. Преміювання працівників та робітників з нагоди державних і професійних свят та ювілейних дат здійснюється за окремим наказом Голови Нацдержслужби України.

  2.7. Преміювання Голови Нацдержслужби України, першого заступника Голови Нацдержслужби України, заступника Голови Нацдержслужби України здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

  III. Порядок нарахування та виплати премій

  3.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності щомісяця до 23 числа розраховує фонд основного преміювання та базовий розмір основної премії працівникам та робітникам Нацдержслужби України за результатами роботи за місяць відповідно до фонду основного преміювання пропорційно штатному фонду посадових окладів.

  3.2. Фонд основного преміювання розраховується виходячи з суми залишку коштів на оплату праці станом на 1 число поточного місяця та асигнувань на оплату праці поточного місяця, зменшених на суму попередньо нарахованої заробітної плати за поточний місяць, та становить не менше 10 відсотків від фонду посадових окладів згідно зі штатним розписом.

  3.3. Заробітна плата попередньо нараховується на підставі отриманих до 25 числа звітного місяця первинних документів для оплати праці.

  3.4. Керівники самостійних структурних підрозділів до 26 числа звітного місяця подають Відділу бухгалтерського обліку та звітності пропозиції щодо встановлення розміру основної премії працівникам та робітникам за місяць, погоджені Головою Нацдержслужби України після погодження їх заступниками Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу функціональних повноважень за встановленою формою (додаток 1).

  3.5. Відпустка та тимчасова втрата працездатності не можуть бути підставою для зменшення розміру премії.

  3.6. У разі несвоєчасного подання пропозицій щодо преміювання працівників та робітників самостійних структурних підрозділів рішення про преміювання приймає Голова Нацдержслужби України.

  3.7. Проекти наказів про преміювання працівників та робітників Нацдержслужби України готує Відділ бухгалтерського обліку та звітності, а також подає їх на розгляд Голові Нацдержслужби України.

  3.8. Премія працівникам та робітникам Нацдержслужби України виплачується не пізніше терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нарахована премія.

  3.9. Винагорода за підсумками річної роботи працівникам та робітникам здійснюється за рахунок фактичної економії фонду оплати праці за рік відповідно до особистого внеску працівників та робітників у загальні результати роботи в Нацдержслужбі України за пропозиціями керівників самостійних структурних підрозділів, погодженими з Головою Нацдержслужби України.

  IV. Система надбавок і доплат

  4.1. Голові та заступникам Голови Нацдержслужби України за погодженням з Кабінетом Міністрів України встановлюється надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі до 90 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.

  4.2. Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам Нацдержслужби України у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки за вислугу років.

  4.3. Працівникам Нацдержслужби України, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи), встановлюється розмір надбавки за виконання особливо важливої роботи з урахуванням службової записки начальника Юридичного управління, яка готується на підставі узагальнення службових записок керівників самостійних структурних підрозділів та погоджується Головою Нацдержслужби України після погодження її заступниками Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу функціональних повноважень.

  4.4. Загальний розмір надбавки за високі досягнення у праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи працівникам, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів, не може перевищувати 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки за вислугу років.

  4.5. Працівникам Нацдержслужби України встановлюються у встановленому порядку доплати відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268( 268-2006-п ).

  4.6. Робітникам Нацдержслужби України встановлюються доплати та надбавки відповідно до наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77( z0593-96 ).

  4.7. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи та надбавка робітникам за складність, напруженість у роботі скасовується або розмір її зменшується. Відповідно до особистого вкладу працівника в загальні результати роботи надбавка може підвищуватись.

  4.8. У разі зміни умов оплати праці або зменшення фінансування на бюджетний рік або з інших причин, що зумовлюють недостатність коштів на оплату праці при встановлених розмірах, надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи та надбавки робітникам за складність, напруженість у роботі можуть переглядатися за рішенням Голови Нацдержслужби України.

  4.9. Нарахування надбавок і доплат працівникам та робітникам Нацдержслужби України здійснюється на підставі наказу Нацдержслужби України.

  4.10. Проект наказу про встановлення надбавок та доплат готується на підставі службових записок керівників самостійних структурних підрозділів відділом кадрової роботи Управління організаційної та кадрової роботи.

  V. Надання матеріальної допомоги

  5.1. Керівникам, спеціалістам і службовцям Нацдержслужби України, на яких поширюються положення постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268( 268-2006-п ), надається:

  - допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

  - матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

  5.2. Робітникам Нацдержслужби України, на яких поширюється наказ Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77( z0593-96 ), виплачується допомога на оздоровлення при виході в щорічну відпустку.

  5.3. Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення є обов'язковою.

  5.4. Виплата допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань Голові Нацдержслужби України, першому заступнику Голови Нацдержслужби України та заступнику Голови Нацдержслужби України здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

  Начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності Нацдержслужби України

  В.І. Білостоцька

  Додаток 1 до Положення про порядок преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам та робітникам центрального апарату Національного агентства України з питань державної служби (пункт 3.5)

  ПРОПОЗИЦІЇ ( v0202859-13 BF78.doc ) щодо встановлення розміру основної премії працівникам (робітникам)

  Додаток 2 до Положення про порядок преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам та робітникам центрального апарату Національного агентства України з питань державної служби (пункт 5.4)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  _________________________________ (посада)

  ______________ (підпис)

  _________________ (П. І. Б.)

  ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК розгляду питань про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

  Назва самостійного структурного підрозділу

  МІСЯЦІ 20__ року

  Лютий

  Березень

  Квітень

  Травень

  Червень

  Липень

  Серпень

  Вересень

  Жовтень

  Листопад

  Грудень

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  {Текст взято з сайту Нацдержслужби України http://www.nads.gov.ua}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Баскетбольні таланти зберуться на берегах Дніпра

  Напередодні матчу-відкриття між збірними України та Латвії на баскетбольний корт №1 вийдуть підлітки, які мають важкі життєві обставини (діти з інвалідністю, діти вулиці, яких торкнулася проблема ...

  Вышло в свет 10-е ежегодное исследование рынка юридических услуг Украины

  18 октября 2012 года издательство «Юридическая практика» опубликовало 10-й юбилейный выпуск обозрения «Юридические фирмы Украины 2012. Ежегодное исследование рынка».

  10 июля состоится пленум Высшего хозсуда

  10 июля 2014 года в 11:00 в помещении Высшего хозяйственного суда Украины состоится очередное заседание пленума Высшего хозяйственного суда Украины со следующей. Об этом сообщает пресс-служба ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa