• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства “Волиньобленерго” за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 листопада 2013 р. № 911-р Київ

  Про затвердження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства "Волиньобленерго" за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

  1. Затвердити умови продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства "Волиньобленерго" (далі — товариство) за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, що додаються.

  Пакет складається з 357957002 акцій, що становить 75 відсотків статутного капіталу товариства, номінальною вартістю 17897,8501 тис. гривень.

  2. Фондові державного майна:

  провести в установленому порядку конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій товариства з урахуванням затверджених цим розпорядженням умов продажу;

  установити контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу пакета акцій товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України( 2163-12 ) "Про приватизацію державного майна";

  інформувати щокварталу Кабінет Міністрів України про результати виконання покупцем договору купівлі-продажу пакета акцій товариства.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 911-р

  УМОВИ продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства "Волиньобленерго"

  1. У конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства "Волиньобленерго" (далі — товариство) мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України( 2163-12 ) "Про приватизацію державного майна" та відповідають одній з таких кваліфікаційних характеристик:

  провадження протягом трьох останніх повних календарних років діяльності з передачі та постачання електричної енергії в обсязі не менш як 30 відсотків обсягу передачі та постачання електричної енергії товариством за такий самий період;

  провадження протягом трьох останніх повних календарних років діяльності з виробництва та відпуску (продажу) електричної енергії в обсязі не менш як 30 відсотків обсягу передачі та постачання електричної енергії товариством за такий самий період;

  безпосереднє або опосередковане володіння більш як 50 відсотками статутного капіталу юридичної особи, показники якої відповідають характеристикам, зазначеним в абзацах другому або третьому цього пункту;

  перебування більш як 50 відсотків статутного капіталу потенційного покупця у безпосередньому або опосередкованому володінні юридичної особи, яка одночасно безпосередньо або опосередковано володіє більш як 50 відсотками статутного капіталу юридичної особи, показники якої відповідають характеристикам, зазначеним в абзацах другому або третьому цього пункту.

  Інформація про обсяги передачі та постачання електричної енергії, виробництва та відпуску (продажу) електричної енергії потенційним покупцем повинна бути підтверджена відповідним органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці або листом міжнародної аудиторської компанії.

  До участі в конкурсі не допускаються:

  юридичні особи та об’єднання, що не мають статусу юридичної особи і уклали договір про спільну діяльність на основі об’єднання вкладів або без такого об’єднання, у статутному капіталі (внесеному у спільну діяльність майні) яких частка (внесок, вклад тощо), що належить державі Україна чи іншій державі або їх державним підприємствам (установам, організаціям, господарським товариствам тощо), становить більш як 25 відсотків;

  особи, що прямо або опосередковано контролюються особами, у статутному капіталі (внесеному у спільну діяльність майні) яких частка (внесок, вклад тощо), що належить державі Україна чи іншій державі або їх державним підприємствам (установам, організаціям, господарським товариствам тощо), становить більш як 25 відсотків;

  компанії, зареєстровані в офшорних зонах та країнах, що внесені FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

  юридичні особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, зазначеними в абзацах восьмому — десятому цього пункту.

  Відомості про потенційного покупця відповідно до вимог абзаців восьмого і дев’ятого цього пункту повинні бути підтверджені витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, довідкою з іноземного судового чи торговельного реєстру, випискою з рахунка в цінних паперах, виданою депозитарною установою, або листом міжнародної аудиторської компанії.

  2. Початкова ціна державного пакета акцій товариства у кількості 357957002 штуки, що становить 75 відсотків статутного капіталу товариства (далі — пакет акцій), становить 456000 тис. гривень.

  3. Покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:

  1) в економічній діяльності товариства:

 1. дотримання ліцензійних умов провадження діяльності з передачі та постачання електричної енергії;
 2. надійне постачання товариством електричної енергії споживачам відповідно до умов, визначених договорами на користування електричною енергією, договорами про постачання електричної енергії та провадження належним чином діяльності з передачі електричної енергії;

  проведення своєчасних поточних розрахунків за електричну енергію, закуплену на оптовому ринку електричної енергії України, за умови скасування положень нормативно-правових актів, якими встановлено заборону або обмеження відключення споживачів — неплатників за електричну енергію;

  погашення заборгованості за закуплену електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України відповідно до договорів реструктуризації заборгованості з державним підприємством "Енергоринок";

  наявність розрахункових засобів обліку у договірних відносинах із споживачами електричної енергії відповідно до Правил користування електричною енергією( z0417-96 );

  досягнення починаючи з 2014 року фактичних технологічних втрат електричної енергії за рік не вище нормативних;

  недопущення виникнення податкового боргу та простроченої заборгованості товариства із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

 3. виконання мобілізаційних завдань, визначених для товариства;
 4. утримання в належному стані об’єктів та засобів цивільної оборони;
 5. дотримання вимог Закону України "Про захист економічної конкуренції"( 2210-14 );
 6. 2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:

  спрямування інвестицій на виконання інвестиційних програм, які щороку схвалюються НКРЕ з визначенням джерел фінансування і передбачають:

  - технічний розвиток (переозброєння), модернізацію та будівництво електричних мереж та обладнання;

  - здійснення заходів із зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електричної енергії;

  - впровадження та удосконалення автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування;

  - впровадження та удосконалення інформаційних технологій;

  - впровадження та удосконалення систем зв’язку та телекомунікацій;

  - модернізацію та закупівлю транспортних засобів;

  виконання щороку в повному обсязі комплексу робіт з технічного обслуговування та ремонту електричних мереж у межах витрат на ремонт, передбачених НКРЕ у структурі тарифів на передачу та постачання електричної енергії;

 7. здійснення інвестицій для розвитку товариства у строки та розмірах, передбачених бізнес-планом;
 8. 3) у соціальній діяльності товариства:

  недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором;

  поетапне підвищення заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників залежно від результатів господарської діяльності товариства відповідно до умов колективного договору;

  недопущення звільнення працівників товариства за ініціативою покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3( 322-08 ), 4( 322-08 ), 7( 322-08 ) і 8 статті 40 ( 322-08 ) та статті 41( 322-08 ) зазначеного Кодексу) протягом шести місяців з дати переходу права власності на пакет акцій;

  недопущення протягом трьох років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій без погодження з профспілковою організацією скорочення чисельності працівників товариства більш як на 5 відсотків на рік. У разі розірвання трудового договору з працівниками товариства за згодою сторін протягом трьох років з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій товариство здійснює виплату вихідної допомоги згідно з колективним договором;

  виконання в повному обсязі чинного колективного договору протягом строку його дії, а після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного договору в установленому законодавством порядку та його виконання;

  належне утримання об’єктів соціально-побутового призначення шляхом фінансування та здійснення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних і пожежних вимог, норм та правил утримання таких об’єктів;

 9. переважне право на зайняття вакантних посад товариства громадянами України;
 10. підготовку, навчання і підвищення кваліфікації працівників товариства за рахунок коштів товариства відповідно до програм його розвитку;

  здійснення щороку заходів з оздоровлення працівників товариства, членів їх сімей та пенсіонерів згідно з колективним договором;

  здійснення товариством витрат на поліпшення соціально-побутових умов працівників відповідно до колективного договору;

  впровадження до 31 грудня 2014 р. системи управління охороною праці та промисловою безпекою відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 або аналогічного міжнародного стандарту;

  здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до Закону України "Про охорону праці"( 2694-12 ), розроблення та здійснення комплексних заходів з виконання встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань;

  погодження з профспілковою організацією та трудовим колективом товариства дій з відчуження або передачі у власність відповідних територіальних громад об’єктів соціальної інфраструктури, які є власністю товариства;

 11. дотримання безпечних умов праці працівників товариства;
 12. сприяння діяльності профспілкових органів із забезпечення відрахування членських профспілкових внесків і перерахування їх на рахунок відповідного профспілкового комітету в день отримання в банках коштів для виплати заробітної плати;

  4) у сфері захисту прав та інтересів споживачів електричної енергії:

  підключення споживачів (заявників) до електричної мережі у разі дотримання вимог законодавства, нормативно-технічних документів, Правил користування електричною енергією( z0417-96 );

  здійснення постачання електричної енергії споживачам відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, нормативно-технічних документів, Правил користування електричною енергією( z0417-96 );

  5) у природоохоронній діяльності товариства:

  дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо охорони повітряного та водного басейну, охорони і раціонального використання земель та поводження з відходами;

  розроблення та офіційне проголошення протягом одного року з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій екологічної політики товариства відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001:2006 або міжнародного стандарту ISO 14001:2004;

  розроблення до 30 вересня 2014 р. плану заходів товариства з охорони навколишнього природного середовища, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2015 р.;

  виконання в повному обсязі запланованих товариством робіт з розроблення землевпорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташоване майно товариства;

  забезпечення безпечного поводження з відходами та їх утилізації під час вилучення таких відходів з виробництва в установленому законодавством порядку;

  6) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:

  з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна. У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;

  недопущення з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій без попередньої згоди Фонду державного майна вчинення правочину з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів з відчуження майна товариства, що вчиняються в межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутних (складених) капіталів інших господарських товариств;

  спрямування до 1 липня 2014 р. за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році частини чистого прибутку в розмірі не менш як 30 відсотків на виплату дивідендів та перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу держава в особі Фонду державного майна.

  4. Строк дії зобов’язань покупця пакета акцій щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить п’ять років з дати переходу права власності на пакет акцій.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  В Финляндии за нарушение авторских прав оштрафовали 10-летнюю девочку

  Финские власти оштрафовали 10-летнюю девочку за скачивание музыкальных файлов популярной финской певицы Chisu. Центр по борьбе с пиратством и нарушением авторских прав обязал школьницу выплатить ...

  Про встановлення вимог Комунальному підприємству "Вишнівськтеплоенерго" Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо провадження інших, видів діяльності, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

  Про встановлення вимог Комунальному підприємству "Вишнівськтеплоенерго" Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності

  Берегині 150-річної школи

  Деякі лаконічні біографії насправді виявляються значно глибшими, ніж здаються на перший погляд. Як, приміром, життєвий шлях Наталії Халімон. Вона народилася й виросла у селі Ковчин Куликівського ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa