• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Порядок подання документів на розгляд Експертної ради при Міністерстві молоді та спорту України з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді, Міністерство молоді та спорту УкраїниЗАТВЕРДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства молоді та спорту України 15.10.2013  № 619 ( z1874-13 )

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2013 р. за № 1875/24407

  ПОРЯДОК подання документів на розгляд Експертної ради при Міністерстві молоді та спорту України з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді

  І. Загальні положення

  1. Цей Порядок визначає форми та вимоги до документів, які подаються на розгляд Експертної ради при Міністерстві молоді та спорту України з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (далі — Експертна рада).

  2. Для одержання гранту претендент не пізніше 01 березня року, що передує року виплати гранту, подає до Міністерства молоді та спорту України (далі — Міністерство) через структурний підрозділ, який відповідає за реалізацію державної молодіжної політики, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі — структурний підрозділ) за місцем реєстрації місця проживання чи перебування претендента такі документи:

  1) заявку на участь у конкурсі на отримання гранту Президента України для обдарованої молоді за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

  2) реєстраційну картку проекту за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;

  3) опис проекту, підготовлений відповідно до вимог розділу ІІ цього Порядку;

  4) кошторис витрат на реалізацію проекту, підготовлений відповідно до вимог розділу ІІІ цього Порядку, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку;

  5) довідку-об'єктивку, підготовлену відповідно до вимог розділу IV цього Порядку, за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку;

  6) два рекомендаційні листи, підготовлені відповідно до вимог розділу V цього Порядку, за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

  3. Пакет документів відповідно до пункту 2 цього розділу подається до структурного підрозділу у трьох примірниках.

  Структурний підрозділ у межах компетенції здійснює їх попередню перевірку щодо наявності повного пакета документів та відповідності вимогам оформлення, передбаченим цим Порядком.

  Після перевірки один пакет документів залишається у структурному підрозділі, інші два із супровідним листом структурного підрозділу надсилаються на поштову адресу Міністерства.

  ІІ. Опис проекту

  1. Опис проекту обов’язково має включати такі розділи:

  1) розділ І "Актуальність, мета й завдання проекту", де зазначаються такі відомості:

 1. опис проблеми та шляхи її вирішення;
 2. мета проекту;
 3. завдання проекту;
 4. шляхи вирішення зазначеної проблемної ситуації;
 5. опис та обґрунтування суспільної корисності результатів реалізації проекту;
 6. робота, здійснена автором під час підготовки проекту;
 7. чи подавався проект на здобуття грантів до інших установ та організацій;
 8. 2) розділ ІІ "План реалізації проекту", де наводяться етапи реалізації проекту за схемою:

 9. назва етапу;
 10. строк реалізації етапу;
 11. опис заходів для здійснення етапу;
 12. обсяг фінансування етапу;
 13. можливі проблемні ситуації під час здійснення етапу та шляхи їх вирішення;
 14. результати здійснення кожного етапу;
 15. 3) розділ ІІІ "Ресурси, необхідні для реалізації проекту", де надаються відомості щодо обґрунтування необхідності кожної статті кошторису витрат проекту.

  Додатково може бути подана інформація про організації, які буде залучено до реалізації проекту (повне найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника), характер співпраці; які кошти з інших джерел очікується отримати (вже отримано) для цільової підтримки проекту;

  4) розділ IV "Кінцевий результат проекту", де зазначаються такі відомості:

  короткотривалі та віддалені суспільно корисні результати проекту в соціальній та гуманітарній сферах;

 16. схема поширення та практичного застосування результатів реалізації проекту;
 17. заплановані продукти (публікації, фільми тощо);
 18. загальна кількість осіб, які матимуть доступ до цих продуктів.
 19. До опису проекту можуть додаватися інші матеріали, які засвідчують спроможність автора реалізувати проект або детальніше розкривають його зміст (наприклад, публікації в пресі, фото- та відеоматеріали, аудіодиски тощо).

  2. Проект на грант Президента України для обдарованої молоді має бути спрямований на досягнення суспільно корисних результатів у соціальній та гуманітарній сферах, зокрема на:

 20. створення умов для інтелектуального самовдосконалення, творчого розвитку особистості;
 21. утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;
 22. пропаганду і формування здорового способу життя;
 23. підвищення рівня громадської активності;
 24. підвищення рівня правової культури громадян, зокрема в питаннях поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;

 25. підтримку або захист людей з інвалідністю;
 26. формування екологічної свідомості;
 27. протидію дискримінації за ознакою раси, етнічної приналежності, релігії і будь-якій іншій забороненій законом дискримінації;

 28. створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;
 29. підтримку та розвиток підприємницьких ініціатив молоді;
 30. підтримку та розвиток волонтерського руху;
 31. будь-які інші види інновацій, впровадження яких приносить користь суспільству.
 32. ІІІ. Кошторис витрат

  1. Кошторис витрат не повинен перевищувати 75 тисяч гривень.

  2. У кошторисі витрат, складеному за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, зазначаються загальна сума та перелік видатків, пов'язаних з реалізацією проекту, та детальний розрахунок витрат.

  3. Кожна стаття витрат кошторису проекту повинна бути обґрунтованою в описі проекту і включати тільки ті видатки, необхідність яких зумовлена характером і специфікою проекту.

  4. Кошти, передбачені на реалізацію проекту, не можуть бути спрямовані на придбання обладнання, оргтехніки, комп'ютерів, засобів для обчислювальної техніки, офісних меблів та інших предметів довгострокового користування.

  5. Витрати за статтями кошторису проекту розраховуються на підставі норм витрат, діючих цін і тарифів на товари і послуги, встановлених відповідно до законодавства за місцем реалізації проекту:

  1) стаття "Оплата послуг залучених спеціалістів" повинна включати оплату послуг фахівців, залучення до проекту яких обґрунтовано в описі проекту, із зазначенням обсягу робіт, який неможливо виконати автору проекту самостійно. Обґрунтування щодо необхідності залучення таких фахівців та неможливості виконати обсяги запланованих у проекті робіт автором є обов’язковим.

  Залучення фахівців відбувається на підставі цивільно-правових договорів та актів законодавства, якими визначають строк виконання (надання) робіт (послуг) та умови і розмір оплати за виконання (надання) робіт (послуг). Оплата праці розраховується, виходячи із середніх розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати), затверджених для аналогічних категорій працівників відповідних галузей, та відпрацьованого часу відповідно до чинного законодавства.

  Загальна сума витрат на оплату праці залучених спеціалістів не може перевищувати 30 відсотків від розміру гранту, якщо інше не обумовлено специфікою проекту та не обґрунтовано в описі проекту.

  Не здійснюється оплата послуг автору проекту, бухгалтеру, секретарю, менеджеру та іншим фахівцям, які виконують організаційні функції;

  2) стаття "Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників заходу" включає видатки на проїзд, проживання і харчування учасників реалізації проекту, якщо це передбачено описом проекту.

  Не оплачуються поїздки до зарубіжних країн та проїзд учасників заходу до України із зарубіжних країн.

  Витрати за статтею розраховуються відповідно до норм чинного законодавства;

  3) стаття "Відрядження" включає видатки на проживання, проїзд, харчування (добові) автора проекту і залучених спеціалістів, якщо це передбачено описом проекту.

  В описі проекту зазначаються напрямок, строки, кількість відряджень, їх необхідність для реалізації проекту, кількість та склад учасників відряджень.

  У кошторисі витрат розрахунок здійснюється на кожну поїздку окремо.

  Не оплачуються поїздки до зарубіжних країн та проїзд спеціалістів до України у разі залучення їх із зарубіжних країн.

  Витрати за статтею розраховуються відповідно до законодавства;

  4) стаття "Оренда (використання) місць проведення заходу" включає видатки на оренду (використання) місць проведення заходу, передбаченого проектом, зміст якого в реєстраційній картці визначено як "діяльність установи", "проведення заходу";

  5) стаття "Транспортні послуги" включає видатки на транспортні послуги в проекті, зміст якого в реєстраційній картці визначено як "дослідження", "проведення заходу".

  Для включення цієї статті до кошторису в описі проекту обґрунтовується необхідність використання транспорту, вказуються строки надання послуг, маршрути перевезень, кількість поїздок;

  6) стаття "Оренда обладнання, оргтехніки" включає видатки на оренду обладнання, оргтехніки, необхідних для реалізації проекту. Вартість, тривалість оренди та перелік обладнання, оргтехніки обґрунтовуються в описі проекту із зазначенням технічних характеристик, з урахуванням співвідношення вартості оренди до балансової вартості;

  7) стаття "Прокат костюмів, одягу" включає видатки на прокат костюмів, одягу в проектах, зміст яких у реєстраційній картці визначено як "проведення заходу", "діяльність установи". Кількість і вартість костюмів, одягу, тривалість прокату обґрунтовуються в описі проекту;

  8) стаття "Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання" включає видатки на обслуговування і експлуатацію обладнання;

  9) стаття "Художнє оформлення місць проведення заходу" включає видатки на оформлення місць проведення заходу, зміст яких у реєстраційній картці визначено як "проведення заходу" і які обґрунтовано в описі проекту;

  10) стаття "Послуги зв'язку" включає видатки на користування міжміським, міським телефонним зв'язком, Інтернетом, поштові витрати.

  Витрати на користування мобільним зв'язком не допускаються, якщо інше не обумовлено специфікою проекту та не обґрунтовано в описі проекту;

  11) стаття "Поліграфічні послуги" включає видатки на виготовлення оголошень, плакатів, банерів, запрошень, анкет, буклетів, брошур, книг, посібників, збірок, дипломів, грамот, подяк тощо з урахуванням кількості осіб, залучених до реалізації проекту.

  Видання книг здійснюється за кошти гранту у випадку, коли в реєстраційній картці одним із завдань змісту проекту визначено "випуск продукту".

  Посилання на здійснення проекту за кошти гранту Президента України для обдарованої молоді в друкованих матеріалах, засобах масової інформації та публічних виступах є обов'язковим.

  Поліграфічна та інша продукція, видана (виготовлена) за кошти гранту Президента України, до продажу не допускається і розповсюджується безкоштовно, про що зазначається на титульній сторінці;

  12) стаття "Інформаційні послуги" включає видатки на надання інформаційних послуг, у тому числі через мережу Інтернет, друк статей у виданнях і засобах масової інформації, виготовлення радіороликів, випуск аудіо/відеопродукції.

  В описі проекту обумовлюється необхідність витрат для реалізації проекту, орієнтовні строки та обсяги продукції.

  Посилання на здійснення проекту за кошти гранту Президента України для обдарованої молоді в інформаційних матеріалах, засобах масової інформації, у тому числі через мережу Інтернет, є обов'язковим.

  Не оплачуються послуги зі створення веб-ресурсів;

 33. 13) стаття "Канцелярські витрати" включає видатки на придбання канцтоварів.
 34. Кількість та асортимент канцелярських товарів визначаються відповідно до кількості залучених спеціалістів та учасників проекту;

  14) стаття "Призи" включає видатки на відзначення переможців заходів (конкурсів, змагань тощо), якщо це передбачено проектом. Придбання призів за кошти гранту Президента України здійснюється в разі обґрунтування цього в описі проекту.

  Витрати за статтею розраховуються відповідно до законодавства;

  15) стаття "Інші витрати" включає банківські послуги та інші видатки, які не зазначені в статтях кошторису витрат, але відповідають змісту проекту, що реалізується за кошти гранту, та обґрунтовані в описі проекту.

  Банківські послуги сплачуються відповідно до чинного законодавства;

  16) стаття "Податки" включає суму податку з доходів фізичних осіб, визначеного законодавством.

  6. Під час роботи Експертної ради та підготовки проекту розпорядження Президента України щодо призначення грантів Президента України для обдарованої молоді на відповідний рік загальна сума проекту, зазначена автором у кошторисі та реєстраційній картці, може бути змінена Експертною радою, якщо статті витрат кошторису не обґрунтовано в описі проекту відповідно до вимог цього Порядку:

  розрахунки здійснено на підставі завищених цін і тарифів без дотримання затверджених законодавством норм витрат;

  включено статті витрат на проведення заходів, які не передбачено Планом реалізації проекту, зазначеним в описі проекту;

 35. включено статті витрат, які не можуть бути здійснені за рахунок бюджетних коштів;
 36. до кошторису включено витрати, які не передбачені цим Порядком.
 37. ІV. Довідка-об'єктивка

  1. Довідка-об'єктивка містить біографічні відомості про автора проекту, інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо. У разі співавторства довідки-об’єктивки заповнюються окремо на кожного зі співавторів проекту.

  2. Довідка-об'єктивка заповнюється за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

  3. До довідки-об'єктивки обов’язково додаються:

  згода на обробку, використання та поширення своїх персональних даних з первинних джерел відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"( 2297-17 ) у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про її надання;

  копія паспорта (перша сторінка і сторінка з позначенням місця проживання чи місця перебування, завірені підписом претендента на отримання гранту Президента України (для претендентів віком до 16 років — копія свідоцтва про народження));

  копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі якщо претендент через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті громадянина України, він додає до копії паспорта сторінку з відповідною відміткою).

  4. Інформація, зазначена у довідці-об'єктивці, може бути доповнена додатковою інформацією, яка, на думку автора проекту, розкриває його творчий та організаторський потенціал.

  V. Рекомендаційні листи

  1. Рекомендаційні листи складаються за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку та надаються загальновизнаними фахівцями у відповідній галузі.

  2. Підпис особи, яка надає рекомендаційний лист, обов’язково скріплюється печаткою та підписом керівника кадрової служби в установленому законодавством порядку (у разі якщо ця особа працює).

  3. У разі якщо особа, яка надає рекомендаційний лист, не працює, до рекомендаційного листа додається копія паспорта цієї особи, засвідчена особистим підписом.

  VІ. Інші умови

  1. Дата отримання документів проставляється в реєстраційній картці працівником Міністерства. При розгляді документів, що надіслані поштою, дата отримання визначається за поштовим штемпелем дати відправлення.

  2. Пакет документів оформляється державною мовою.

  Матеріали, оформлені іншими мовами (крім віршів), супроводжуються перекладом на державну мову, засвідченим у встановленому законодавством порядку.

  3. Усі документи (крім рекомендаційних листів) засвідчуються особистим підписом автора проекту.

  4. До розгляду Експертною радою не приймаються проекти, які:

  спрямовані на наукові дослідження, які не містять конкретних суспільно корисних результатів у рамках реалізації проекту;

  спрямовані на виконання дисертаційних досліджень, написання монографій та публікацію наукових статей з метою набуття наукового ступеня;

 38. спрямовані на отримання патенту на продукт, що є наслідком реалізації гранту;
 39. спрямовані на комерційну, фінансову, прибуткову діяльності;
 40. спрямовані на оплату посередницьких послуг;
 41. надійшли на конкурс після 01 березня;
 42. подано менше ніж у трьох примірниках;
 43. не містять повного комплекту документів;
 44. не відповідають вимогам Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді( 945/2000 ), затвердженого Указом Президента України від 02 серпня 2000 року № 945, та цього Порядку;

 45. вже подавалися на розгляд Експертної ради;
 46. подані авторами, вік яких на день подання документів не досягає 14 років;
 47. подані авторами, вік яких на рік отримання гранту буде перевищувати 35 років;
 48. подані авторами, які вже отримували (особисто або у співавторстві) гранти Президента України для обдарованої молоді.

  5. Усі матеріали, прийняті до розгляду, авторам проектів не повертаються незалежно від рішення Експертної ради стосовно призначення грантів Президента України для обдарованої молоді цим авторам.

  Директор департаменту молодіжної політики та комунікацій

  І. М. Хохич

  Додаток 1 до Порядку подання документів на розгляд Експертної ради при Міністерстві молоді та спорту України з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (підпункт 1 пункту 2 розділу І)

  ЗАЯВКА ( z1875-13 BF165.doc ) на участь у конкурсі на отримання гранту Президента України для обдарованої молоді

  Додаток 2 до Порядку подання документів на розгляд Експертної ради при Міністерстві молоді та спорту України з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (підпункт 2 пункту 2 розділу І)

  РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА проекту

  Дата отримання проекту

  Регіон (за місцем реєстрації автора проекту)

  Реєстраційний номер

  (заповнюється працівником Міністерства)

  Прізвище, ім'я, по батькові автора проекту

  Напрям проекту

 49. економіка
 50. екологія
 51. соціологія
 52. охорона здоров'я
 53. освіта
 54. мистецтво
 55. педагогіка
 56. інше

  Зміст проекту

 57. діяльність установи
 58. дослідження
 59. проведення заходу
 60. випуск продукту
 61. інше

  Назва проекту

  ___________________________________________________ ___________________________________________________

  Від кого отримано рекомендації (П.І. Б., посада, науковий ступінь, учене звання тощо)

  1._________________________________________________ __________________________________________________ 2._________________________________________________ __________________________________________________

  Строк реалізації проекту (не більше одного року)

 62. з _____________ 20____ року до ___________ 20___ року
 63. Місце реалізації проекту

  Очікуваний розмір гранту

  Автор проекту:

  ______________ (підпис)

  __________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

  Додаток 3 до Порядку подання документів на розгляд Експертної ради при Міністерстві молоді та спорту України з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (підпункт 4 пункту 2 розділу І)

  КОШТОРИС витрат на реалізацію проекту

  ________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові автора проекту в родовому відмінку)

  ________________________________________________________ (назва проекту)

  № з/п

  Стаття витрат

  Сума витрат, грн

  1

  Оплата послуг залучених спеціалістів

  2

  Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників заходу

  3

  Відрядження

  4

  Оренда (використання) місць проведення заходу

  5

  Транспортні послуги

  6

  Оренда обладнання, оргтехніки

  7

  Прокат костюмів, одягу

  8

  Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання

  9

  Художнє оформлення місць проведення заходу

 64. 10
 65. Послуги зв’язку

 66. 11
 67. Поліграфічні послуги

 68. 12
 69. Інформаційні послуги

 70. 13
 71. Канцелярські витрати

 72. 14
 73. Призи

 74. 15
 75. Інші витрати (у тому числі банківські послуги)

 76. 16
 77. Податок

  Усього (сума словами)

  Загальна сума

  Розрахунок витрат

  № з/п

  Стаття витрат

  Розрахунок

  Усього, грн

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  Оплата послуг залучених спеціалістів

  Кількість залучених осіб

  Кількість днів (годин/місяців)

  Оплата за день (годину/місяць), грн

  Усього

  2

  Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників заходу:

  Кількість осіб

  Кількість днів

  Вартість за день, грн

 78. харчування
 79. проїзд
 80. проживання
 81. Усього

  3

  Відрядження:

  Кількість осіб

  Кількість днів

  Вартість за день, грн

 82. харчування (добові)
 83. проїзд
 84. проживання
 85. Усього

  4

  Оренда (використання) місць проведення заходу

  Орендована площа

  Кількість днів (годин) оренди

  Вартість оренди за день (годину), грн

  Усього

  5

  Транспортні послуги

  Кількість одиниць, шт.

  Кількість днів (годин/км)

  Вартість за день (годину/км), грн

  Усього

  6

  Оренда обладнання, оргтехніки

  Кількість одиниць, шт.

  Кількість місяців (днів/ годин) оренди

  Вартість оренди за місяць (день/ годину), грн

  Усього

  7

  Прокат костюмів, одягу

  Кількість одягу, що береться напрокат

  Кількість днів (годин) прокату

  Вартість за день (годину) прокату, грн

  Усього

  8

  Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання

  Кількість одиниць, шт.

  Ціна за одиницю, грн

  Вартість за одиницю, грн

  Усього

  9

  Художнє оформлення місць проведення заходу

  Кількість одиниць, шт.

  Ціна за одиницю, грн

  Вартість за одиницю, грн

  Усього

 86. 10
 87. Послуги зв’язку

  Кількість одиниць (хв., шт.)

  Ціна за одиницю, грн

  Вартість за одиницю, грн

  Усього

 88. 11
 89. Поліграфічні послуги

  Кількість одиниць, шт.

  Ціна за одиницю, грн

  Вартість за одиницю, грн

  Усього

 90. 12
 91. Інформаційні послуги

  Кількість одиниць (хв., шт.)

  Ціна за одиницю, грн

  Вартість за одиницю, грн

  Усього

 92. 13
 93. Канцелярські витрати

  Кількість одиниць

  Ціна за одиницю, грн

  Вартість за одиницю, грн

  Усього

 94. 14
 95. Призи

  Кількість одиниць, шт.

  Ціна за одиницю, грн

  Вартість за одиницю, грн

  Усього

 96. 15
 97. Інші витрати

  Кількість одиниць

  Ціна за одиницю, грн

  Вартість за одиницю, грн

  Банківські послуги

  Усього

 98. 16
 99. Податки

  Усього

  Разом витрат за кошторисом

  ____________________________________________________________________________                                                                                      (сума словами)

  Автор проекту:

  ______________ (підпис)

  __________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

  Додаток 4 до Порядку подання документів на розгляд Експертної ради при Міністерстві молоді та спорту України з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (підпункт 5 пункту 2 розділу І)

  ДОВІДКА-ОБ'ЄКТИВКА ( z1875-13 BF164.doc )

  Додаток 5 до Порядку подання документів на розгляд Експертної ради при Міністерстві молоді та спорту України з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (підпункт 6 пункту 2 розділу І)

  РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ( z1875-13 BF163.doc )

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Миндоходов выдает временные справки об уплате утилизационного сбора

  Министерство доходов и сборов Украины своим письмом от 13 сентября 2013 года рекомендует таможням Миндоходов выдавать временные справки об уплате или освобождении от уплаты экологического налога ...

  Начался круглый стол «Работа банковского сектора на Украине: новые вызовы»

  Сегодня в Киеве (отель «Хаятт Ридженси») проводится круглый стол на тему «Работа банковского сектора на Украине: новые вызовы». Как сообщает корреспондент «ЮП», открыли круглый стол шеф-редактор ...

  Компания Heineken не смогла отстоять в суде рекламу пива с портретом российского футболиста

  В Санкт-Петербурге (РФ) суд утвердил предписания управления Федеральной антимонопольной службы, запретившего рекламу компании «Объединенные пивоварни Хейнекен» с анимационной фотографией футболиста ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa