• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування операцій, пов’язаних з використанням коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 22 квітня 2013 р. № 303 Київ

  Про затвердження Порядку казначейського обслуговування операцій, пов’язаних з використанням коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

  Відповідно до частини шостої статті 43 Бюджетного кодексу України( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Порядок казначейського обслуговування операцій, пов’язаних з використанням коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, що додається.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 26

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 303

  ПОРЯДОК казначейського обслуговування операцій, пов’язаних з використанням коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

  1. Цей Порядок визначає механізм казначейського обслуговування коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі — Фонд), взаємодії між органами Казначейства та Державною службою зайнятості (далі — Служба), її територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, які належать до сфери управління Служби.

  У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про зайнятість населення"( 5067-17 ), "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"( 1533-14 ), "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"( 2464-17 ) та інших актах законодавства, що регулюють відносини у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

  2. Обслуговування коштів Фонду здійснюється органами Казначейства відповідно до вимог законодавства.

  У процесі казначейського обслуговування Служби, її територіальних органів, інституту підготовки кадрів (далі — інститут) та центрів професійно-технічної освіти (далі — центри), які належать до сфери управління Служби, може застосовуватися система дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства — Казначейство" з використанням засобів криптографічного захисту інформації.

  3. Службі, її територіальним органам в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі — регіональні органи), її територіальним органам у районах, містах, районах у містах (далі — місцеві органи) відкриваються в органах Казначейства відповідні рахунки для зарахування коштів Фонду.

  4. Відкриття та закриття небюджетних рахунків здійснюється Службою, її територіальними органами, інститутом та центрами у порядку, встановленому законодавством.

  Рахунки Службі, її територіальним органам, інституту та центрам відкриваються в органах Казначейства за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" (далі — рахунок 3717). На балансі головних управлінь Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі — головні управління Казначейства) відкриваються рахунки територіальним органам Служби, інституту та центрам, а на балансі Казначейства — Службі.

  Інституту та центрам відкриваються окремі небюджетні рахунки для обліку надходжень та використання коштів від надання платних освітніх послуг.

  5. Розрахунково-касове обслуговування Служби, її територіальних органів, інституту та центрів здійснюється органами Казначейства відповідно до умов укладених між ними договорів.

  6. Після здійснення Казначейством з використанням засобів програмного забезпечення розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до пропорцій, визначених законодавством, частина коштів зазначеного внеску, яка належить до коштів Фонду, автоматично зараховується на рахунок 3717, відкритий для обслуговування коштів Фонду.

  Зарахування платежів, що надходять від платників страхових внесків до Фонду, нарахованих та не сплачених до 1 січня 2011 р., сум фінансових санкцій, застосованих відповідно до Законів України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), "Про зайнятість населення"( 5067-17 ), інших актів законодавства, що регулюють відносини у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб — підприємців за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість населення, а також сум адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону на посадових осіб, здійснюється з використанням системи електронних платежів Національного банку на рахунки, відкриті місцевим органам в органах Казначейства.

  Кошти Фонду, зараховані на рахунки 3717 місцевих органів, на кінець операційного дня у регламентований час з використанням засобів програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються головними управліннями Казначейства на відповідні рахунки 3717 регіональних органів.

  Наступного операційного дня кошти Фонду з рахунків 3717 регіональних органів перераховуються головними управліннями Казначейства на відповідні рахунки 3717, відкриті Службі в Казначействі.

  Перерахування коштів Фонду здійснюється на підставі договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених між органами Казначейства та Службою, її територіальними органами.

  7. Кошти від надання інститутом та центрами платних освітніх послуг зараховуються на відповідні небюджетні рахунки, відкриті для обліку надходжень та використання коштів від надання платних освітніх послуг.

  8. Органи Казначейства з використанням засобів програмного забезпечення формують за попередній операційний день виписки з рахунків 3717 та надають Службі, її територіальним органам, інституту та центрам.

  9. Служба подає Казначейству платіжні доручення для перерахування коштів з рахунка, відкритого для обслуговування коштів Фонду, на рахунки Служби, регіональних органів та інституту. Зазначені кошти зараховуються органами Казначейства на відповідні рахунки. Наступного операційного дня після їх зарахування органи Казначейства надають Службі, регіональним органам та інституту виписки з відповідних рахунків, на яких проставляється штамп органу Казначейства.

  10. Регіональні органи подають органам Казначейства платіжні доручення для перерахування коштів Фонду на рахунки місцевих органів та центрів. Органи Казначейства наступного дня після проведення операцій з перерахування коштів Фонду надають територіальним органам Служби та центрам виписки з рахунків, на яких проставляється штамп органу Казначейства.

  11. Для здійснення витрат Служба, її територіальні органи, інститут та центри подають органам Казначейства платіжні доручення у паперовій та електронній формі в кількості примірників, необхідній для всіх учасників безготівкових розрахунків, і реєстр платіжних доручень згідно з додатком 1.

  У першочерговому порядку здійснюються платежі за видами матеріального забезпечення, визначеними частиною першою статті 7 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), на оплату праці, нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, комісійну винагороду банкам за здійснення виплат матеріального забезпечення та з оплати праці.

  З метою здійснення зазначених платежів Служба, її територіальні органи, інститут та центри подають органам Казначейства реєстри платіжних доручень, в яких зазначається "підлягає виконанню в першочерговому порядку", окремо:

  за видами матеріального забезпечення, визначеними частиною першою статті 7 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"( 1533-14 ), на комісійну винагороду банкам за здійснення виплат матеріального забезпечення;

  на оплату праці, нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, комісійну винагороду банкам за здійснення виплат з оплати праці.

  Форма, обов’язкові реквізити, строк дії платіжних доручень та вимоги щодо їх заповнення визначаються Національним банком.

  Платіжні доручення, подані Службою, її територіальними органами, інститутом та центрами, перевіряються органами Казначейства щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і наявності печаток Служби, її територіальних органів, інституту та центрів. За правильність оформлення та достовірність інформації, зазначеної у платіжних дорученнях, відповідають Служба, її територіальні органи, інститут та центри. У разі невідповідності дати подання платіжного доручення даті, зазначеній у дорученні, у полі "Одержано банком" на всіх примірниках такого доручення обов’язково проставляються дата його подання та підпис відповідного працівника органу Казначейства.

  Після здійснення платежу на платіжному дорученні ставиться відмітка "Оплачено".

  12. Примусове списання коштів з рахунків Служби, її територіальних органів, інституту та центрів органи Казначейства здійснюють у порядку, встановленому законодавством.

  13. У разі здійснення державних закупівель відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель"( 2289-17 ) Служба, її територіальні органи, інститут та центри разом з платіжними дорученнями подають до органів Казначейства оригінали або засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують здійснення державних закупівель, відповідно до законодавства.

  Органи Казначейства відповідно до законодавства у сфері державних закупівель перевіряють наявність документів залежно від обраної процедури таких закупівель.

  14. Служба, її територіальні органи, інститут та центри забезпечують правильність оформлення та заповнення реквізитів платіжних доручень, заявок на видачу готівки та грошових чеків, цільове спрямування та використання коштів Фонду.

  15. У разі застосування системи безготівкової виплати заробітної плати кошти перераховуються на вкладні рахунки відповідно до платіжних доручень.

  16. Платіжне доручення не приймається органом Казначейства та повертається не пізніше наступного робочого дня Службі (її територіальному органу, інституту, центру) без виконання у разі:

 1. відсутності або недостатності залишку коштів на відповідному рахунку;
 2. неправильного заповнення реквізитів чи не заповнення хоча б одного з реквізитів та/або недотримання вимог щодо оформлення платіжного доручення;

  неподання або подання неповного переліку документів щодо здійснення процедури державних закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства;

  коли платіжне доручення, подане до органу Казначейства, не може бути виконано відповідно до законодавства.

  На зворотному боці платіжного доручення зазначаються дата та причини його повернення без виконання за підписами працівника, який повертає платіжне доручення, та керівника (заступника керівника) відповідного структурного підрозділу органу Казначейства.

  17. Кошти, що помилково зараховані на рахунки Служби, її територіальних органів, інституту та центрів, повертаються ними у строки, встановлені Національним банком. Повернення коштів здійснюється органами Казначейства на підставі платіжних доручень Служби, її територіальних органів, інституту та центрів, у призначенні яких обов’язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким зараховані такі кошти.

  18. Органи Казначейства під час розрахунково-касового обслуговування Служби, її територіальних органів, інституту та центрів шляхом здійснення платежів з їх рахунків надають їм виписки з відповідних рахунків за результатами попереднього операційного дня, на яких проставляється штамп органу Казначейства.

  19. Для оформлення документів на отримання коштів для здійснення виплати заробітної плати, допомоги, витрат на службове відрядження та інших витрат, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, Служба, її територіальні органи, інститут та центри подають до органів Казначейства заявку на видачу готівки у двох примірниках згідно з додатком 2.

  Після видачі готівки один примірник зазначеної заявки повертається Службі, її територіальним органам, інституту та центрам з відміткою "Оплачено", другий примірник зберігається в органі Казначейства. Заявки на видачу готівки виписуються Службою, її територіальними органами, інститутом та центрами на осіб, з якими в них укладені договори про повну матеріальну відповідальність та які мають право отримувати і видавати готівку.

  20. Служба, її територіальні органи, інститут та центри під час отримання заробітної плати і прирівняних до неї платежів разом із заявкою на видачу готівки повинні подавати платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати та нарахованих на фонд оплати праці, податків до бюджету і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

  21. Уповноважені особи Служби, її територіальних органів, інституту та центрів на підставі належно оформлених чеків отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків органам Казначейства за балансовими рахунками групи 257 плану рахунків бухгалтерського обліку банків ( z0918-04 ), затвердженого Національним банком.

  22. Кошти на виплату готівки перераховуються органами Казначейства на рахунки групи 257, відкриті в банках, на підставі заявок на видачу готівки, наданих Службою, її територіальними органами, інститутом та центрами. Для отримання готівки з рахунків групи 257 органів Казначейства Службі, її територіальним органам, інституту та центрам видаються грошові чекові книжки.

  Для отримання грошової чекової книжки Служба, її територіальні органи, інститут та центри із своїх рахунків здійснюють оплату її вартості відповідному банку. Після підтвердження факту оплати (копія платіжного доручення) орган Казначейства в установленому порядку отримує в банку грошові чекові книжки та реєструє їх у журналі реєстрації отриманих та виданих грошових чекових книжок.

  Передача грошової чекової книжки Службі (її територіальному органу, інституту, центру) здійснюється на підставі довіреності установленої форми шляхом оформлення акта приймання-передачі грошової чекової книжки у двох примірниках. Один примірник акта залишається в органі Казначейства, другий примірник разом із грошовою чековою книжкою передається Службі (її територіальному органу, інституту, центру). У журналі реєстрації отриманих та виданих грошових чекових книжок у графі "Передано" зазначається найменування Служби (її територіального органу, інституту, центр), номер і дата довіреності, номер і дата акта приймання-передачі грошової чекової книжки.

  Служба, її територіальні органи, інститут та центри списують грошові чекові книжки в установленому порядку.

  Додаток 1 до Порядку

  РЕЄСТР ( 303-2013-п BF63.doc ) платіжних доручень

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  Кабмин выделил дополнительно 270 миллионов гривен на киевское метро

  Кабинет министров выделил 268,7 миллиона гривен на строительство участка Куреневско-Красноармейской линии киевского метро от станции Выставочный центр до Одесской площади. Об этом говорится ...

  У зіткненні позашляховика з легковим авто загинули мати та донька

  19 листопада, близько 18 години, на обїзній дорозі міста Хуст сталася дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками.

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa