• Нашими кліентами вже стали:
  Ми вже не перший рік надаємо юридичні послуги резидентам та нерезидентам України, і за цей час нашими кліентами стали відомі українські та зарубіжні фірми и корпорації, що підтверджує наш професіоналізм.

Про затвердження Положення про Департамент митного аудиту, аналізу та управління ризиками, Державна митна служба УкраїниДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 10.10.2012 № 528
 2. Про затвердження Положення про Департамент митного аудиту, аналізу та управління ризиками

  Керуючись частиною четвертою статті 548 Митного кодексу України( 4495д-17 ) та на виконання пп. 4.2 п. 4 наказу Державної митної служби України від 02.10.2012 № 510( v0510342-12 ) НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про Департамент митного аудиту, аналізу та управління ризиками Державної митної служби України у трьох примірниках (додаються).

  2. Начальнику Управління справами (Погорєлова Т. В.) направити до Департаменту митного аудиту, аналізу та управління ризиками Державної митної служби України два примірника Положення та дві належним чином завірені копії цього наказу.

  3. Департаменту митного аудиту, аналізу та управління ризиками Державної митної служби України (Прокопенко Я. П.) забезпечити державну реєстрацію цього Положення відповідно до вимог чинного законодавства.

  4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Дериволкова С. Д.

  Голова Служби

  І. Г. Калєтнік

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 10.10.2012 № 528

  ПОЛОЖЕННЯ про Департамент митного аудиту, аналізу та управління ризиками

  1. Загальні положення

  1.1. ДЕПАРТАМЕНТ МИТНОГО АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (далі — Департамент) є спеціалізованим митним органом, який в межах своєї компетенції та делегованих Держмитслужбою повноважень здійснює на митній території України державну митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням законодавства України з питань державної митної справи, керівництво та координацію діяльності інших митних органів з питань проведення документальних перевірок, аналітичної роботи у напрямку виявлення порушень законодавства України з питань державної митної справи (далі — аналітична робота) та управління ризиками.

  1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України( 254к/96-ВР ), міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, Митним кодексом України( 4495-17 ), іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Держмитслужби, положенням, підписаним начальником Департаменту та затвердженим наказом Держмитслужби, іншими нормативно-правовими актами.

  1.3. Департамент здійснює свою діяльність згідно з планами роботи Держмитслужби й Департаменту.

  1.4. Положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції посадових осіб Департаменту затверджуються начальником Департаменту.

  1.5. Зоною діяльності Департаменту є митна територія України.

  1.6. Департамент підпорядковується Держмитслужбі.

  Спрямування, координацію та контроль діяльності Департаменту здійснює заступник Голови Держмитслужби відповідно до розподілу функціональних обов'язків між Головою Держмитслужби та його заступниками. Безпосереднє керівництво Департаментом здійснює начальник Департаменту.

  1.7. З питань організації службової діяльності Департаменту підпорядковуються підрозділи митного аудиту митниць.

  1.8. Структура, штатний розпис та кошторис Департаменту затверджуються Головою Держмитслужби. Гранична чисельність посадових осіб Департаменту затверджується наказом Держмитслужби.

  1.9. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та інші печатки, штампи, бланки, відповідні рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України та відділенні уповноваженого банку.

  1.10. Створення, реорганізація та ліквідація Департаменту здійснюються Держмитслужбою згідно з чинним законодавством.

  1.11. Департамент виконує свої завдання як безпосередньо, так і через підрозділи митниць митного аудиту.

  1.12. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Департаменту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у межах затвердженого кошторису та фактично виділених асигнувань.

  1.13. Департамент має митні забезпечення, передбачені Митним кодексом України( 4495-17 ), що зберігаються в окремому сейфі в приміщенні Департаменту й видаються у встановленому Держмитслужбою порядку начальником Департаменту або вповноваженою ним особою посадовим особам Департаменту під підпис на термін виконання службових повноважень.

  1.14. Місцезнаходження Департаменту: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г.

  2. Основні завдання Департаменту

  Основними завданнями Департаменту є:

  2.1. Участь у реалізації державної політики України у сфері державної митної справи шляхом здійснення заходів з управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю, проведення документальних перевірок, здійснення аналітичної роботи, контролю за проведенням митного оформлення енергоносіїв.

  2.2. Забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання вчиненню порушень вимог законодавства України з питань державної митної справи.

  2.3. Контроль за діяльністю митних органів з питань проведення документальних перевірок, управління ризиками, аналітичної роботи.

  Надання методичної й практичної допомоги митним органам з питань, що належать до компетенції Департаменту.

  2.4. Проведення аналізу статистичної та іншої інформації, яка надходить до Департаменту від митниць про результати аналітичної роботи, управління ризиками, проведення документальних перевірок.

  2.5. Розробка проектів нормативно-правових актів з питань проведення документальних перевірок, аналітичної роботи, управління ризиками.

  2.6. Здійснення митного контролю шляхом проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів.

  Контроль та координація здійснення таких заходів митними органами.

  2.7. Забезпечення підготовки та затвердження квартальних планів проведення митними органами документальних планових виїзних перевірок платників податків.

  Організація заходів щодо підвищення ефективності та якості роботи митниць в цьому напрямі.

  2.8. Організація та координація застосування системи управління ризиками при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.

  2.9. Підготовка узагальнених пропозицій щодо пріоритетних напрямів реалізації заходів з управління ризиками під час митного контролю та оформлення.

  Участь, в межах компетенції, у здійсненні аналізу та оцінки ризиків, розробленні і реалізації заходів з управління ризиками під час митного контролю та оформлення.

  2.10. Аналіз та співставлення з метою управління ризиками наявної в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби (далі — ЄАІС Держмитслужби) попередньої інформації про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, яка надходить до Держмитслужби від митних органів іноземних держав.

  2.11. Здійснення аналізу зовнішньоекономічних операцій та товаропотоків з метою виявлення і усунення чинників, які негативно впливають на стан дотримання законодавства України з питань державної митної справи.

  2.12. Забезпечення раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів і кошторисів, збереження державної власності.

  2.13. Виконання інших завдань, визначених керівництвом Держмитслужби.

  3. Основні повноваження Департаменту

  В межах компетенції Департамент:

  3.1. У встановленому Держмитслужбою порядку бере участь у перевірках митних органів з питань, що належать до компетенції Департаменту. Надає пропозиції керівництву Держмитслужби за результатами таких перевірок.

  3.2. Здійснює обмін інформацією з правоохоронними та митними органами, іншими органами виконавчої влади з питань, що стосуються виконання покладених на Департамент завдань.

  3.3. Організовує, у межах своєї компетенції, ведення і обробку встановлених Держмитслужбою форм звітності та інформаційних баз даних Держмитслужби.

  3.4. Забезпечує збирання, узагальнення й аналіз інформації про стан дотримання законодавства України з питань державної митної справи, а також про стан і результати проведення документальних перевірок, застосування системи управління ризиками, аналітичної роботи. Інформує з цих питань керівництво Держмитслужби.

  3.5. Інформує підрозділ Держмитслужби, до повноважень якого відносяться питання боротьби з корупцією, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами митних органів під час виконання ними службових обов'язків.

  3.6. Здійснює представництво Департаменту та/або митниць в судах під час розгляду справ, пов'язаних з оскарженням, визнанням протиправними та/або скасуванням податкових повідомлень-рішень або інших рішень, дій, бездіяльності митниць або їх посадових осіб з питань, пов'язаних із проведенням документальних перевірок. Зазначені у цьому пункті повноваження реалізуються шляхом надання довіреності начальником Департаменту або особою, яка виконує його обов'язки.

  3.7. Бере участь у розгляді звернень, запитів та інших документів, що надходять від депутатів усіх рівнів, органів державної влади, юридичних і фізичних осіб.

  3.8. Вносить на розгляд керівництва Держмитслужби пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань проведення документальних перевірок, управління ризиками, здійснення аналітичної роботи, форм і методів роботи митних органів в цьому напрямі, а також з інших питань, що належать до компетенції Департаменту.

  Розробляє проекти актів з питань аналітичної роботи, управління ризиками, проведення документальних перевірок.

  3.9. Посадові особи Департаменту користуються доступом на території пунктів пропуску через державний кордон України, зон митного контролю, складів митних органів, інших об'єктів митної інфраструктури.

  3.10. Організовує та здійснює митний контроль шляхом проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, координує та контролює роботу митних органів у цьому напрямку, здійснює загальний контроль за усуненням порушень, виявлених такими перевірками.

  3.11. Під час проведення документальних перевірок організовує та проводить заходи, передбачені Митним кодексом України( 4495-17 ), іншими законами України та нормативно-правовими актами.

  Здійснює контроль та координацію діяльності митних органів при плануванні, проведенні документальних перевірок та реалізації їх матеріалів.

  Затверджує загальний план проведення митницями документальних планових виїзних перевірок на відповідний квартал.

  3.12. Виявляє факти, які свідчать про можливі порушення законодавства України з питань державної митної справи при нарахуванні та/або сплаті митних платежів як посадовими особами митних органів України, так і учасниками зовнішньоекономічної діяльності.

  3.13. У встановленому порядку забезпечує планування та проведення митними органами документальних планових виїзних перевірок підприємств.

  3.14. Аналізує інформацію про переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, у тому числі енергоносіїв.

  3.15. Збирає, накопичує, систематизує та аналізує наявну інформацію про учасників зовнішньоекономічних відносин, об'єкти та механізми митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів, у тому числі енергоносіїв. За необхідності формує відповідні бази даних.

  3.16. Спільно з іншими митними органами організує впровадження в митній службі України системи управління ризиками при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.

  Координує застосування системи управління ризиками під час митного контролю та оформлення.

  3.17. Збирає, накопичує, систематизує та аналізує інформацію щодо здійснених зовнішньоекономічних операцій, учасників зовнішньоекономічної діяльності, результатів митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів з метою аналізу та управління ризиками.

  3.18. Здійснює аналіз та співставлення, з метою управління ризиками, наявної в ЄАІС Держмитслужби попередньої інформації про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, яка надходить до Держмитслужби від митних органів іноземних держав.

  Вживає заходів з метою перевірки відповідності дій посадових осіб митних органів під час здійснення процедур митного контролю та митного оформлення із використанням наявної в ЄАІС Держмитслужби попередньої інформації про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, яка надходить до Держмитслужби від митних органів іноземних держав.

  3.19. В межах компетенції, разом із іншими митними органами, здійснює аналіз та оцінку ризиків, а також аналіз причин та умов, що призвели до їх виникнення.

  На підставі аналізу ризиків та пропозицій, наданих митними органами, здійснює формування профілів ризику та розробку, в межах компетенції, інших заходів з управління ризиками, з метою визначення форм та обсягів митного контролю.

  3.20. Розглядає пропозиції митних органів з питань застосування системи управління ризиками.

  Погоджує, в межах компетенції, розроблені митними органами заходи з управління ризиками під час митного контролю та оформлення.

  3.21. Здійснює, на основі результатів аналізу ризику та пропозицій, наданих митними органами, підготовку узагальнених пропозицій щодо пріоритетних напрямів реалізації заходів з управління ризиками під час митного контролю та оформлення.

  3.22. Здійснює контроль за реалізацією заходів з управління ризиками під час митного контролю та оформлення.

  Збирає, систематизує та аналізує інформацію про результати застосування митницями заходів з управління ризиками, визначає їх ефективність, готує в межах компетенції зміни до заходів з управління ризиками, розроблених самостійно, та ініціює внесення змін до заходів з управління ризиками, розроблених іншими митними органами.

  Здійснює інформування керівництва Держмитслужби у разі виявлення невідповідності дій посадових осіб митниць під час застосування системи управління ризиками чинному законодавству України.

  3.23. Готує та подає керівництву Держмитслужби пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань державної митної справи, запровадження міжнародного досвіду в роботі митних органів у напрямі управління ризиками.

  3.24. Вивчає форми, способи, характер вчинення порушень законодавства України з питань державної митної справи учасниками зовнішньоекономічної діяльності, а також причини, що до них призводять, і умови, що їм сприяють.

  3.25. З метою виконання завдань покладених на Департамент, приймає участь у здійсненні заходів з огляду територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі й інших місць, де розміщені або можуть бути розміщені товари й транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.

  3.26. Дає митницям обов'язкові для виконання доручення щодо проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, особистого огляду громадян у порядку визначеному законодавством України з питань державної митної справи.

  3.27. Вносить пропозиції Голові Держмитслужби щодо застосування методів посиленого контролю до суб'єктів і об'єктів митного контролю, коригування часу й механізмів митного контролю й митного оформлення та щодо інших заходів з метою запобігання порушенням чинного законодавства.

  3.28. Здійснює збір, обробку, узагальнення та аналіз тематичної інформації щодо стану та результатів роботи митних органів по організації роботи в напрямку ведення аналітичної роботи з метою виявлення порушень законодавства України з питань державної митної справи.

  3.29. Надає практичну та методичну допомогу митним органам в організації їх діяльності з питань, що належать до компетенції Департаменту.

  3.30. У встановленому законодавством України порядку звертається до органів державної влади, правоохоронних органів України, підприємств, установ, організацій, громадян України, уповноважених органів іноземних держав із запитами, підписаними начальником Департаменту або його заступниками, про надання необхідної інформації.

  3.31. Одержує в установленому порядку від інших митних органів, а також міжнародних організацій і установ, митних органів іноземних держав відомості, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

  3.32. Використовує в установленому Держмитслужбою порядку інформаційні й довідкові бази даних ЄАІС Держмитслужби та відповідні програмно-інформаційні комплекси, створює власні та використовує міжнародні інформаційні бази даних з метою виконання завдань, покладених на Департамент.

  3.33. У встановленому Держмитслужбою порядку залучає посадових осіб митної служби України до виконання завдань, покладених на Департамент.

  Вимагає в межах компетенції від керівників митних органів додержання вимог законодавства України з питань державної митної справи.

  3.34. Дає обов'язкові до виконання доручення керівникам митниць, митних організацій для вжиття заходів чи здійснення дій, спрямованих на виконання завдань, що належать до компетенції Департаменту, та вимагає звіти про їх виконання.

  3.35. Вносить пропозиції керівництву Держмитслужби про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників митних органів, щодо яких встановлено факти порушень ними законодавства України або зловживань службовим становищем.

  3.36. Ініціює скликання в установленому порядку нарад із залученням посадових осіб митних органів, представників органів державної влади, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ і організацій, суб'єктів підприємницької діяльності для вирішення завдань, що належать до компетенції Департаменту.

  3.37. Забезпечує у встановленому Держмитслужбою порядку та на підставі міжнародних угод участь митних органів у міжнародному співробітництві з питань, що належать до компетенції Департаменту.

  3.38. Забезпечує в Департаменті реалізацію державної політики з питань кадрової роботи. Забезпечує належний рівень професійної підготовки посадових осіб Департаменту. Організує роботу з проведення стажування та атестації посадових осіб Департаменту, підвищення кваліфікації його особового складу й формування кадрового резерву.

  3.39. Проводить виховну, попереджувально-профілактичну та роз'яснювальну роботу з посадовими особами Департаменту відповідно до положень Митного кодексу України( 4495-17 ), законів України "Про державну службу"( 3723-12 ), "Про державну таємницю"( 3855-12 ), "Про Дисциплінарний статут митної служби України"( 2805-15 ) та інших нормативно-правових актів.

  3.40. Здійснює облік військовозобов'язаних посадових осіб Департаменту.

  3.41. Веде згідно із законодавством України фінансово-господарську діяльність, бухгалтерський облік усіх фінансово-господарських операцій з відображенням їх у регістрах бухгалтерського обліку.

  3.42. Забезпечує раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів та кошторисів, збереження державної власності.

  3.43. Забезпечує складання та подання до Держмитслужби та інших уповноважених органів фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності з дотриманням строків, встановлених чинним законодавством.

  3.44. Використовує в роботі криміналістичну, спеціальну техніку, засоби зв'язку й транспорт.

  3.45. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання вимог законодавства з питань охорони державної таємниці, службової інформації, а також правил поводження з документами з обмеженим доступом.

  3.46. Використовує бланк Департаменту встановленого зразка для листування із зовнішніми кореспондентами з питань, що належать до компетенції Департаменту.

  4. Керівництво Департаментом

  4.1. Департамент очолює начальник Департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому законодавством порядку.

  4.2. Начальник Департаменту підписує положення про Департамент.

  4.3. Начальник Департаменту має заступників за напрямами діяльності. Кількість заступників та їхні повноваження визначаються Держмитслужбою за поданням начальника Департаменту.

  4.4. Начальник Департаменту несе персональну відповідальність за організацію роботи в Департаменті та результати його діяльності.

  4.5. Начальник Департаменту є розпорядником фінансових та матеріальних ресурсів Департаменту.

  4.6. Начальник Департаменту при виконанні покладених на Департамент завдань представляє його інтереси в інших органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, в установах і організаціях, включаючи установи і організації іноземних держав, укладає господарські та інші угоди з питань, що належать до його компетенції.

  4.7. Начальник Департаменту відповідно до покладених на нього обов'язків:

  4.7.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.

  4.7.2. Контролює дотримання посадовими особами Департаменту вимог законодавства України.

  4.7.3. Вносить пропозиції керівництву Держмитслужби про притягнення до відповідальності посадових осіб митних органів та митних організацій, які вчинили порушення вимог нормативно-правових актів.

  4.7.4. Організує взаємодію Департаменту з органами виконавчої влади та управління, органами місцевого самоврядування, запитує й одержує у встановленому порядку від митних органів, структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів іноземних держав, інших державних і недержавних органів, юридичних осіб і громадян необхідну інформацію, документи й матеріали для виконання завдань, покладених на Департамент, надає відповідно до своєї компетенції іншу службову інформацію митним органам, митним організаціям, спеціалізованим навчальним закладам та науково-дослідній установі Держмитслужби, структурним підрозділам Держмитслужби, іншим державним і недержавним органам.

  4.7.5. За дорученням Голови Держмитслужби від імені Держмитслужби представляє її інтереси в міжнародних, представницьких, державних, громадських та інших організаціях.

  4.7.6. Бере участь у роботі комісій, делегацій, експертних та інших робочих груп та/або входить до їх складу для вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту.

  4.7.7. Встановлює організаційні принципи та порядок роботи Департаменту, видає відповідну організаційну документацію, затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, а також посадові інструкції його посадових осіб.

  4.7.8. Розпоряджається у встановленому порядку коштами загального та спеціального фондів Державного бюджету України в межах затверджених кошторисів, матеріальними цінностями, наданими в розпорядження Департаменту, за їх цільовим призначенням.

  4.7.9. Укладає договори та угоди для забезпечення діяльності Департаменту й проводить розрахунки, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю Департаменту.

  4.7.10. Забезпечує розробку проектів нормативно-правових актів, що розробляються за напрямком діяльності Департаменту, проектів наказів, що подаються йому на підпис, і підписує їх, видає розпорядження, контролює виконання посадовими особами Департаменту наказів Департаменту та своїх розпоряджень, якість і своєчасність виконання ними доручень Держмитслужби.

  4.7.11. Веде роботу з добору й розподілу кадрів, вносить подання щодо присвоєння спеціальних звань, вносить подання та порушує клопотання щодо призначення на посади, звільнення з посад посадових осіб Департаменту, посади яких віднесено до номенклатури посад Голови Держмитслужби.

  4.7.12. Присвоює спеціальні звання інспекторів митної служби 1 — 4 рангів, інспекторів митної служби та молодших інспекторів митної служби посадовим особам Департаменту.

  4.7.13. Забезпечує своєчасне направлення посадових осіб Департаменту до навчальних закладів для їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, організує їх навчання без відриву від роботи, забезпечує проходження студентами і курсантами вищих навчальних закладів виробничої практики на робочих місцях.

  4.7.14. Направляє посадових осіб Департаменту в службові відрядження.

  4.7.15. Доручає посадовим особам Департаменту та інших митних органів проведення митного контролю у формі документальних перевірок, а також зустрічних звірок.

  4.7.16. Організує та веде виховну й попереджувально-профілактичну роботу серед особового складу Департаменту, у порядку, встановленому законодавством України, застосовує заохочення, дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу до посадових осіб Департаменту, а також порушує клопотання про застосування заохочень, дисциплінарних стягнень та заходів дисциплінарного впливу до посадових осіб, посади яких віднесено до номенклатури посад Голови Держмитслужби, приймає рішення про проведення в Департаменті службових розслідувань у порядку, установленому законодавством України.

  4.7.17. Організує проведення атестації посадових осіб згідно з номенклатурою посад.

  4.7.18. У разі потреби здійснює за погодженням з Держмитслужбою перерозподіл штатної чисельності структурних підрозділів Департаменту.

  4.7.19. Організує отримання та прийом, облік, зберігання, інвентаризацію, списання матеріальних цінностей, а також їх видачу структурним підрозділам Департаменту.

  4.7.20. Забезпечує зберігання й застосування посадовими особами Департаменту митного забезпечення в порядку, установленому законодавством України, організує проведення розслідування випадків його неправомірного застосування або втрати.

  4.7.21. Забезпечує належні умови праці посадових осіб Департаменту.

  4.7.22. Спільно з правоохоронними органами України організує здійснення спеціальних заходів щодо забезпечення захисту посадових осіб Департаменту, членів їх сімей.

  4.7.23. Забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів таємних робіт з використанням документів та виробів, що містять державну таємницю, контролює виконання посадовими особами Департаменту вимог Закону України "Про державну таємницю"( 3855-12 ) та інших нормативних актів з питань охорони державної таємниці.

  4.7.24. Вживає заходів із захисту посадових осіб, майна, приміщень Департаменту від можливих наслідків надзвичайних ситуацій, а також своєчасної ліквідації цих наслідків.

  4.7.25. Розглядає звернення юридичних і фізичних осіб, вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів, проводить особистий прийом.

  4.7.26. Здійснює інші функції й користується іншими правами згідно із законодавством України.

  4.8. Начальник Департаменту несе відповідальність за:

  4.8.1. Неякісне, неповне та несвоєчасне виконання завдань, покладених на Департамент.

  4.8.2. Порушення Присяги державного службовця( 3723-12 ).

  4.8.3. Невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків.

  4.8.4. Перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в митних органах, або вчинення інших дій, які дискредитують не тільки посадову особу, а й митну службу України.

  4.8.5. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни.

  4.8.6. Недотримання посадовими особами Департаменту вимог законодавства України, наказів Держмитслужби, а також розпоряджень прямих та безпосередніх керівників.

  4.8.7. Неналежну організацію роботи з розгляду звернень юридичних та фізичних осіб, що надходять на адресу Департаменту.

  4.8.8. Недотримання фінансово-бюджетної та штатно-кошторисної дисципліни, неналежну організацію бухгалтерського обліку в Департаменті, незабезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, незбереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України.

  4.8.9. Неякісний добір і розстановку кадрів, незадовільну виховну та попереджувально-профілактичну роботу з кадрами, неналежну професійну підготовку особового складу Департаменту.

  4.8.10. Неналежну організацію в Департаменті роботи з охорони праці, незабезпечення безпечних умов праці, порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці.

  4.8.11. Неналежний стан службової дисципліни в підпорядкованому Департаменті.

  4.8.12. Негативні результати діяльності посадових осіб Департаменту.

  4.8.13. Вчинення діянь, що сприяли контрабанді та порушенням митних правил.

  Начальник Департаменту митного аудиту, аналізу та управління ризиками

  Я. П. Прокопенко

  WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, базується на 12 голосах.
  Юридичні новини
   В МВФ призвали Украину повысить ...

   В МВФ призвали Украину повысить тарифы в нефтегазовом секторе Украине следует повысить тарифы в нефтегазовом секторе. Об этом на Международном инвестиционном форуме в Киеве заявил постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше.

   На Дніпропетровщині пройшла акція ...

   На Дніпропетровщині пройшла акція «Стань помітним у темряві – врятуй своє життя!» З метою розяснення маленьким пішоходам та їх батькам правила поведінки на дорозі в темну пору доби, працівники сектору профілактичної роботи відділу ДАІ з обслуговування міста Кривий Ріг провели ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися ...

   Найголовніше навчити дітей дотримуватися Правил дорожнього руху і використовувати світловідбиваючі елементи В Управлінні Державтоінспекції Миколаївської області відбулася прес-конференція на тему Стан аварійності за участю, з вини дітей і пішоходів.

  Це буде Вам цікаво:

  У Газі небезпека найвищого рівня

  Премєр-міністр Єгипту Хішам Кандиль, який учора відвідавГазу, щоб висловити свою підтримку палестинцям, засудив атаки Ізраїлю, назвавши їх катастрофою, повідомляє Бі-Бі-Сі. Пан Кандиль зокрема ...

  800 тисяч євро компенсації отримав француз за 7 років тюрми

  800 тисяч євро компенсації присудили французькому сільгоспробітнику Лоїку Сеше за несправедливе ув'язнення.

  Церемония награждения Pro Bono Awards 2013 состоится 12 декабря

  12 декабря 2013 года состоится церемония награждения победителей премии и презентация сборника кейсов «Практики КСО на Украине – 2013». Предшествовать церемонии будет конференция, на которой ...

  Контакти

  (044)

     Якщо Ви потребуєте допомоги юриста, кваліфікованого адвоката, чи будь-якої юридичної послуги, зателефонуйте до нас за вищевказаним телефоном; ми зробимо все можливе, щоб Вам допомогти!

     Або, якщо у Вас немає змоги зв'язатись із нами, заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо:

  Наші Послуги

  Юридичні консультації
  Безкоштовна і на платній основі допомога юристів по Україні
  Послуги в суді
  Представництво інтересів клієнтів у суді, складання процесуальних документів
  Адвокат із карних справ
  Допомога адвоката у кримінальних справах, участь у допитах
  Послуги сімейного адвоката
  Юрист по сімейним питанням надасть повний спектр послуг
  Юридична допомога
  Консультації від юристів по питанням будь-якої складності
  Спадкові справи
  Оформлення спадщини, поновлення строків на спадок, спадкування через суд
  Реєстрація підприємств
  Реєстрація ТОВ, ПП та ліквідація ФОП, послуги для бізнесу
  Юридична адреса
  Юридичні адреси у всіх районах Києва та у містах області
  Адвокат у кримінальній справі
  Адвокат надасть послуги із кримінального права за помірну ціну у всіх областях України
  Сімейний адвокат
  Спадщина, розлучення, розподіл майна, місцепроживання дитини
  Автоадвокат
  Захист автовласників, допомога юриста та адвоката по ДТП, судові спори зі страховою компанією, відшкодування збитків, послуги автоексперта

  Наші Вакансії

  Вакансія юриста
  Вільні вакансії на посади молодшого юриста та юриста в юридичній компанії

  Суди Києва

  Голосіївський районний суд
  Голосіївський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дарницкий районний суд
  Дарницкий суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Деснянский районний суд
  Деснянский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Дніпровский районний суд
  Дніпровский суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Оболонський районний суд
  Оболонський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Печерський районний суд
  Печерський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Подільський районний суд
  Подільський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Святошинський районний суд
  Святошинський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Солом'янський районний суд
  Солом'янський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  Шевченківський районний суд
  Шевченківський суд, м.Київ: новини, адреса, реквізити тощо.
  35cb4f48bd529bcedde62c8e21cb9aaa